Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Χωρίς προθεσμία αιτήσεις στο ελαιοκομικό μητρώο

Χωρίς προθεσμία αιτήσεις στο ελαιοκομικό μητρώο
Ανοιχτό μέχρι νεωτέρας παραμένει το ελαιοκομικό μητρώο, προκειμένου να προλάβουν οι ελαιοκαλλιεργητές να καταθέσουν αιτήσεις για μεταβιβάσεις εκτάσεων. Από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου έχει σταλεί εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου ενημερώνονται όλες οι νομαρχίες της επικράτειας και είναι υποχρεωμένες να δέχονται πλέον αιτήσεις για αλλαγές στο ελαιοκομικό μητρώο. Σημειώνεται ότι πριν την τελευταία εγκύκλιο, οι νομαρχίες έδιναν δικές τους προθεσμίες, ενώ κάποιες άλλες δεν δέχονταν καν αιτήσεις.

Στο ελαιοκομικό μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση και να μπορούν να συμμετέχουν και να ενισχύονται μέσω κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (βιολογική ελαιοκαλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση κ.ά.).

Επίσης, η εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο είναι απαραίτητη για την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, καθώς και για τη χορήγηση άδειας για πώληση ελαιολάδου και ελιών στις λαϊκές αγορές.

Οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση, που ο παραγωγός δεν προσέρχεται ο ίδιος αλλά εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση νομίμου εγγράφου εκπροσώπησης θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για νέα εγγραφή παραγωγού ή εγγραφή νέου ελαιοτεμαχίου:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας των νέων τεμαχίων.

3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

4. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

5. Σε περίπτωση ενοικίασης, το θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης (τουλάχιστον 4ετίας).

6. Το τοπογραφικό σκαρίφημα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών των τεμαχίων σε σύστημα ΕΓΣΑ - 87.

Τίτλοι ιδιοκτησίας ελαιοκτημάτων:

α) Εφόσον ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα, τίτλοι ιδιοκτησίας θεωρούνται: τα συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα και το απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου.

β) Όταν υπάρχει εκμετάλλευση ελαιοκτήματος, τίτλος θεωρείται κάθε σύμβαση (μισθώσεως, δωρεάν παραχώρησης κλπ). Αυτές οι συμβάσεις να συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό αντί συμβολαίου, το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Ένορκη Βεβαίωση συνοδευόμενο από το θεωρημένο αντίγραφο Ε9 της αρμόδιας ΔΟΥ.
πηγή: agronews.gr
Δημοσίευση σχολίου