Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Ενημέρωση για τις 12 αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης από τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ.

Ενημέρωση για τις 12 αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης από τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ.
Ενημέρωσε τους αγρότες ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ.

enimerosi-elga

Για τις τροποποιήσεις του ΕΛΓΑ και τις βασικές αλλαγές του συστήματος προστασίας και ασφάλισης των αγροτικών καλλιεργειών
ενημέρωσε τους παραγωγούς και όσους ενδιαφέρθηκαν για το θέμα, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Χρήστος Χατζηαντωνίου το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, καλεσμένος από τον δήμαρχο κ. Χαρ. Γκιόνογλου. Ο κ. Χατζηαντωνίου αναφέρθηκε στις αλλαγές και τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου που θα καλύπτει τις αποζημιώσεις με συμβατό τρόπο, όπως είπε, σε μια προσπάθεια επανακαθορισμού του ενιαίου συστήματος προστασίας, με δεδομένο και το «άνοιγμα» του ΕΛΓΑ του οποίου το χρέος ανέρχεται στα 4,5 δις ευρώ.

«Δεν μπορεί να οικοδομήσει κανείς μια αγροτική ασφάλιση με τέτοιο χρέος. Κάποια στιγμή θα κρεμαστεί όλη η αγροτική παραγωγή. Η αγροτική ασφάλιση είναι μια σοβαρότατη επένδυση την οποία πρέπει να προστατέψουμε για τους αγρότες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηαντωνίου επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι να μη δημιουργηθεί νέο χρέος. «Εάν το ελληνικό δημόσιο, όπως υποσχέθηκε, αναλάβει όλα τα χρέη, τότε θα εξυγιανθεί ο ΕΛΓΑ και θα παραδοθεί καθαρός και υγιής», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού και αναφέρθηκε στη συνέχεια στις βασικές αλλαγές του συστήματος που είναι:

1. Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται: α) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και γ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπ.Α.Α.Τ, η οποία είναι και η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήματος και για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2. Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που επανέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπ.ΑΑΤ, από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα α) να γίνεται η αναγκαία διάκριση μεταξύ, αφενός, των κρατικών ενισχύσεων και του νομικού και οργανωτικού πλαισίου που ισχύει για αυτές και αφετέρου, της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου που ισχύει για αυτή και β) να επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

3. Επαναβεβαιώνεται η διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, άρα και ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να παρέχεται άμεση οικονομική και ηθική στήριξη στους πληττόμενους από ακραία καιρικά φαινόμενα παραγωγούς, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης της αγροτικής δραστηριότητας και γενικότερα του κοινωνικού ιστού στην περιφέρεια.

4. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η εισφοραποφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα καθορίζεται το ύψος, σε ποσοστό 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται (ασφαλιζόμενη αξία) και που είναι δεκτική αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής της.

Για την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, με τον όρο «ασφαλιζόμενη αξία» νοείται η αξία της γεωργικής παραγωγής που παράγει κάθε ασφαλισμένος παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα παραγωγών ή κοινωνία προσώπων και η οποία δηλώνεται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από κοινού με την Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης για την καταβολή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του εμβαδού της καλλιεργούμενης έκτασης (αριθμό στρεμμάτων) επί τη μέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε επίπεδο νομού επί τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη συγκεκριμένη εμπορική περίοδο. Για το ζωικό κεφάλαιο η εισφορά είναι 0.75% και η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ασφαλισμένων ζώων επί την αξία τους.

5. Θεσπίζεται, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η πρόσθετη ασφάλιση για όσους επιθυμούν αυξημένη προστασία και η προαιρετική ασφάλιση, για κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κίνδυνους του ΕΛΓΑ. Με τη ρύθμιση αυτή, ενισχύεται η ανάπτυξη του θεσμού της συμπληρωματικής (πρόσθετης και προαιρετικής) ασφάλισης, με σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων, σύγχρονων, ανταποδοτικών επιδοτούμενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης γεωργίας.

6. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση το αγροτεμάχιο και όχι το σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης.

7.Θεσπίζεται ανώτατο ποσό αποζημίωσης 70.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά ομοειδή καλλιέργεια σε συνδυασμό με την εισφορά.

8. Εξυγιαίνεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ισοσκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του καθώς και η αναλογική και συμμετρική μείωση των καταβαλλομένων αποζημιώσεων σε περίπτωση που τα έσοδά του δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται ο ισοσκελισμός των εσόδων και των δαπανών του ΕΛΓΑ.

9. Προτείνεται γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, η οποία καταβάλλεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.

Η εισφορά αυτή καταβάλλεται μόνο από τους ετεροεπαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.

10. Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων μέσω του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, δυνατότητα που «ανάγκαζε» τον ΕΛΓΑ να λαμβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και συνέβαλε στο να οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο.

11. Προβλέπεται η δημιουργία πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων (γεωπόνοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι) με την αξιοποίηση των οποίων θα εξασφαλίζεται η γρήγορη και έγκυρη εκτίμηση των ζημιών, καθώς και η γρηγορότερη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

12.Ρυθμίζονται τα χρέη προς τον ΕΛΓΑ όσων έχουν παρακρατήσει και δεν έχουν αποδώσει την ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να καταβάλλουν με αίτηση τους στην αρμοδία ΔΟΥ τις οφειλές τους, είτε εφάπαξ είτε με 48 ισόποσες δόσεις. Σε περίπτωση που τις καταβάλλουν εφάπαξ διαγράφονται τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις ,ενώ σε περίπτωση καταβολής με δόσεις τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις περιορίζονται στο μισό. Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ.

Ο κ. Χατζηαντωνίου αναφέρθηκε και στα «λογιστικά» του ΕΛΓΑ του οποίου τα έσοδα ήταν (για το 2009) 67 εκατ. ευρώ και τα έξοδα 45 εκ., κυρίως για μισθοδοσίες προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται από τις εισφορές των αγροτών.


«Εάν ο ΕΛΓΑ προχωρήσει καλά θα έχει τη δυνατότητα εξυγίανσης και βιωσιμότητας ώστε να μπορεί να πληρώνει… Πρέπει ο Οργανισμός να γίνει γρηγορότερος, δικαιότερος, αμεσότερος και ασφαλέστερος» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος ο οποίος ωστόσο απαντώντας και σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις του ακροατηρίου παραδέχθηκε, ότι ο τρόπος πληρωμής του 4% μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία «αδικίας», όμως «η αδικία είναι δίκαιη για όλους…». Ξεκαθάρισε επίσης ότι το ζήτημα της ακαρπίας δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί και ότι «από του χρόνου ότι δεν είναι στο ΟΣΔΕ, δεν αποζημιώνεται».
Παρέμβαση Αντ. Μαρκοβίτη

Παρεμβατικές παρατηρήσεις έκανε και ο κ. Αντ. Μαρκοβίτης που παρακολούθησε τη σύσκεψη, επισημαίνοντας δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι υπάρχει πλέον μεγάλος κίνδυνος με την ανταποδοτικότητα του ΕΛΓΑ, που προκύπτει από τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού (έσοδα 67 εκ. μείον 45 = 22 εκ. ευρώ) σε συνάρτηση με τα υψηλά ποσοστά και ποσά των αποζημιώσεων τα οποία εξ’ ανάγκης περικόπτονται. «Ο εξορθολογισμός του ΕΛΓΑ οδηγεί στη μη κάλυψη πλέον του παραγωγού, ενώ βγαίνουν απ’ έξω και οι κατ’ εξαίρεση καλύψεις», τόνισε ο κ. Μαρκοβίτης συμπληρώνοντας ότι γίνονται μεν προσπάθειες, είναι σωστή η κατεύθυνση του εξορθολογισμού και του χτυπήματος της εισφοροδιαφυγής, πλην όμως θα υπάρχει κίνδυνος για μερική κάλυψη των ζημιών και των κινδύνων που καλυπτόταν μέχρι σήμερα. Ως δεύτερο παράγοντα, ο κ. Μαρκοβίτης επεσήμανε και την αναγκαιότητα κάλυψης της απώλειας εισοδήματος των αγροτών από τις συνθήκες της αγοράς.

Παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επισημάνσεις ακούστηκαν και από παρευρισκόμενους παραγωγούς και αφορούσαν κυρίως στην καλύτερη οργάνωση και στο πιο δίκαιο σύστημα ασφάλισης και πληρωμής αποζημιώσεων, σε όλους τους αγρότες, χωρίς εξαιρέσεις, στον τρόπο πληρωμής του 4% αλλά και σε αποζημιώσεις συγκεκριμένων καλλιεργειών όπως το σπαράγγι του οποίου η καλλιέργεια φαίνεται να έχει «κλείσει» για τον ΕΛΓΑ, στο Νομό μας. Παρών στη σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας ήταν και ο βουλευτής Θαν. Γικόνογλου, ενώ την συζήτηση συντόνιζε ο οικοδεσπότης δήμαρχος Χαρ. Γκιόνογλου.


ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Λαος (Σ.Γκ.)- agri.gr


Ερώτηση ΓΣΜαγνησίας
έχει βεβαιώσει ο ΕΛΓΑ στις Αρμόδιες ΔΟΥ την εισφοροδιαφυγή από τη μη απόδοση υπέρ ΕΛΓΑ των ποσών που παρακρατήθηκαν από τους αγρότες και δεν αποδόθηκαν από τις ΕΑΣ η τους ιδιώτες;
έχει ενημερωθεί ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ;
σκοπεύει να προβεί στη δέσμευση φορολογικής ενημερότητας ή σε άλλου είδους αντίστοιχες ενέργειες για τη συγκέντρωση βεβαιωμένων οφειλών;
θα εγγραφούν αντίστοιχα ποσά σύμφωνα με τις εγγυήσεις του δημοσίου στον προυπολογισμό;

Δημοσίευση σχολίου