Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων: apografi.gov.gr. Προετοιμασία

Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής απαιτούνται μια σειρά από παραστατικά, τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Για τη διευκόλυνση σας, προτείνεται η ανάγνωση των οδηγιών καθώς και η εκτύπωση της φόρμας απογραφής, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία που καλείστε να συμπληρώσετε.

α. Για να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας απογρα φής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια σειρά εγγράφων.
Από αυτά τα έγγραφα δεν θα χρειαστείτε όλα τα στοιχεία τους, παρά μόνο κάποιους αριθμούς και κωδικούς. Οι απαιτούμενοι αυτοί αριθμοί και κωδικοί
είναι σημειωμένοι στην αναλυτική παρουσίαση των απαιτούμενων εγγρά φων (βλ. παρακάτω: III. «Τα έγγραφα για την Απογραφή σας»)
Καλό θα ήταν, λοιπόν, για την αποτελεσματικότερη διαδικασία, να τα έχετε συγκεντρώσει, πριν ξεκινήσετε τη Απογραφή σας.
Τα έγγραφα που πρέπει να συλλέξετε για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής σας είναι:
• Ένα εκκαθαριστικό φορολογίας - οποιουδήποτε έτους - από το 2002 και έπειτα
• Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισής σας ή το βιβλιάριο υγείας σας ή η επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ
• Η αστυνομική σας ταυτότητα
• Ένας λογαριασμός ΔΕΗ της κατοικίας σας
• Ένα, σχετικά πρόσφατο, εκκαθαριστικό μισθοδοσίας σας
• Οι τίτλοι σπουδών σας

Προθεσμίες Απογραφής

Αν ΑΦΜ λήγει σε Πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σας έως:
1Δευ. 12 Ιουλίου
2Τρι. 13 Ιουλίου
3Τετ. 14 Ιουλίου
4Πεμ. 15 Ιουλίου
5Παρ. 16 Ιουλίου
6Δευ. 19 Ιουλίου
7Τρι. 20 Ιουλίου
8Τετ. 21 Ιουλίου
9Πεμ. 22 Ιουλίου
0Παρ. 23 Ιουλίου

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή η αίτησή σας

β. Για τη διευκόλυνσή σας, σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων απογραφής («Εντυπο Προετοιμασίας») και να συμπληρώσετε σε αυτή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Το Εντυπο Προετοιμασίας – το οποίο μπορείτε να τυπώσετε - βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr
γ. Σας υπενθυμίζουμε, πως έχετε το δικαίωμα να μπείτε στην εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2010 και να απογραφείτε, με καταληκτικές ημερομηνίες που
διαφέρουν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας.
Δεν θα μπορείτε να απογραφείτε έπειτα από αυτές τις ημερομηνίες.

Ο λόγος που ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, είναι για να μην δημιουργηθεί φόρτος στο σύστημα. Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι εγκαίρως για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με την διαδικασία της απογραφής σας.
δ. Επισημαίνουμε ότι η απογραφή είναι ατομική υποχρέωσή σας. Μπορείτε να απογραφείτε από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνδεση του στο διαδίκτυο.
Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες απογραφής* είναι οι εξής:
Αν ο ΑΦΜ σας λήγει σε: Συμπληρώσετε τα στοιχεία σας μέχρι:
1 Δευτέρα, 12 Ιουλίου
2 Τρίτη, 13 Ιουλίου
3 Τετάρτη, 14 Ιουλίου
4 Πέμπτη, 15 Ιουλίου
5 Παρασκευή, 16 Ιουλίου
6 Δευτέρα, 19 Ιουλίου
7 Τρίτη, 20 Ιουλίου
8 Τετάρτη, 21 Ιουλίου
9 Πέμπτη, 22 Ιουλίου
0 Παρασκευή, 23 Ιουλίου
*Έχετε δικαίωμα να απογραφείτε νωρίτερα, αλλά όχι μετά από αυτές τις ημερομηνίες
Ο λόγος που ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, είναι για να μην δημιουργηθεί φόρτος στο σύστημα. Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι εγκαίρως για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με την διαδικασία της απογραφής σας.
Η φόρμα προ-συμπλήρωσης – την οποία μπορείτε να τυπώσετε - βρίσκεται
στην ίδια σελίδα (http://apografi.gov.gr).
ΙΙ. για να απογραφει τε
Όταν θα έχετε την έντυπη φόρμα συμπληρωμένη, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr
Μπαίνοντας στο πεδίο της εφαρμογής: «Ξεκινήστε να εισάγετε τα στοιχεία σας» μπορείτε βήμα βήμα να αντιγράψετε τα στοιχεία που απαιτούνται από το έντυπο προετοιμασίας (φόρμα προσυμπλήρωσης) που έχετε ήδη συμπληρώσει.
Προσέξτε κατά την αντιγραφή των στοιχείων, να διπλοελέγξετε τους κω-
δικούς, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν κάποιο ψηφίο ελέγχου όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ ή ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση λάθους, τα στοιχεία που θα καταχωρίσετε θα είναι ελλιπή ή/και το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε

IV. Τα Στοιχεί α που θα συμπληρώσετε
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι κατανεμημένα σε πέντε (5)
ομάδες και σε σύνολο οκτώ (8) πεδίων.
Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά σχετικά γρήγορα και εύκολα.
α. Οι 5 ομάδες με τα 8 πεδία στοιχείων είναι:
Α. ΟΜΑΔΑ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1. Ταυτοποίηση στοιχείων
Β. ΟΜΑΔΑ – ΠΡΟΣΩΠΟ
2. Προσωπικά Στοιχεία
3. Στοιχεία Επικοινωνίας
Γ. ΟΜΑΔΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΔ
4. Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης
5. Λοιπά στοιχεία
Δ. ΟΜΑΔΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
6. Τυπικά Προσόντα
7. Γνώσεις και Δεξιότητες
Ε. ΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
8. Κατάθεση Προτιμήσεων και Προτάσεων
Η απογραφή είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και έχετε υποχρέωση να δηλώσετε αληθή στοιχεία.
Επισημαίνουμε πως πρέπει να σεβαστείτε τη διαδικασία.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με προσοχή και υπευθυνότητα.
β. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά ομάδα
Α. ΟΜΑΔΑ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1. Στοιχεία Ταυτοποίησης
Για την συμπλήρωση των στοιχείων θα χρειαστείτε το εκκαθαριστικό σας και το βιβλιάριο υγείας σας (για το ΑΜΚΑ).
Αν δεν έχετε ΑΜΚΑ υπενθυμίζουμε πως μπορείτε εύκολα να βγάλετε σε ένα ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αφήσετε το συγκεκριμένο πεδίο κενό και να συμπληρώσετε τον Αριθμό Μητρώου του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα.
Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• ΑΦΜ, προσέχοντας γιατί έχει ψηφίο ελέγχου και δεν επιτρέπονται τυχαίοι αριθμοί
• Επώνυμο (όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό φορολογίας)
• Αριθμό Φορολογικής Δήλωσης
• Έτος Φορολογικής Δήλωσης
• ΑΜΚΑ, προσέχοντας γιατί έχει ψηφίο ελέγχου και δεν επιτρέπονται τυχαίοι αριθμοι
• Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το ΑΜΚΑ πρέπει να δώσετε τον Αριθμό Μητρώου του κύριου ασφαλιστικού φορέα καθώς και τον Κύριο Ασφαλιστικό σας Φορέα, επιλέγοντας από λίστα
Όπως ήδη αναφέραμε, αν δεν συμφωνούν τα δύο πρώτα στοιχεία με το TAXIS δεν θα μπορέσετε προχωρήσετε στην απογραφή.
Καταχωρίστε τους δύο αριθμούς που βλέπετε στο εκκαθαριστικό σας, δηλαδή τον Αριθμό Φορολογικής Δήλωσης και το Έτος Φορολογικής Δήλωσης,
για να ισχυροποιήσετε την ισχύ των στοιχείων που συμπληρώνετε. Αυτά τα στοιχεία είναι προαιρετικά. Αν δεν έχετε μπροστά

Β. ΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΣΩΠΟ
2. Προσωπικά Στοιχεία
Εδώ καταχωρίζονται κάποια στοιχεία για εσάς.
Για τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών θα χρειαστείτε την ταυτότητα σας.
Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• Ονοματεπώνυμο (όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ή/και μητρώο της υπηρεσίας σας)
• Όνομα & Επώνυμο Πατέρα
• Όνομα & Επώνυμο Μητέρας
• Φύλο, επιλέγοντας από την λίστα (άνδρας, γυναίκα)
• Ημερομηνία Γέννησης επιλέγοντας από τις λίστες
• Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
• Οικογενειακή Κατάσταση, επιλέγοντας από την λίστα
• Αριθμό Τέκνων, ασχέτως αν μετράνε για την μισθοδοσία σας

3. Στοιχεία Επικοινωνίας
Εδώ χρειάζονται κάποια στοιχεία για να μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, αν χρειαστεί.
Για τη συμπλήρωση των στοιχείων θα χρειαστείτε τον λογαριασμό της ΔΕΗ.
• Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής της ΔΕΗ, προσέχοντας γιατί έχει ψηφίο ελέγχου και δεν επιτρέπονται τυχαίοι αριθμοί
• Στοιχεία διεύθυνσης στην περίπτωση που δεν έχετε κωδικό της ΔΕΗ ή μένετε στο εξωτερικό
• Αριθμός τηλεφώνου κατοικίας, παρακαλούμε συμπληρώστε χωρίς κενά ή άλλα διακριτικά (παύλες κτλ.)
• Χώρα – Αριθμός κινητού τηλεφώνου, παρακαλούμε συμπληρώστε χωρίς κενά ή άλλα διακριτικά (παύλες κτλ.)
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Προσοχή! Ένα εκ των στοιχείων - κινητό ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - είναι υποχρεωτικό. Αν δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.
Αν δεν έχετε προσωπικό αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να καταχωρίσετε τον αντίστοιχο αριθμό οικείου σας προσώπου.
Ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας σας είναι προαιρετικό πεδίο.
Ο λόγος είναι πως έτσι θα μπορέσουμε να σας στείλουμε - με ασφάλεια - τον Προσωπικό Κωδικό Απογραφής σε επόμενο διάστημα. Πρόκειται για ένα προσωπικό κωδικό εισόδου σας στην εφαρμογή. Με αυτόν τον κωδικό θα μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο φάκελο των στοιχείων της απογραφής σας.
Γ. ΟΜΑΔΑ – ΕΡΓΑΣ ΙΑΚΗ ΣΧ ΕΣΗ ΜΕ Δ.Δ.
4. Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης
Εδώ ζητώνται κάποια απλά στοιχεία όπως το πού εργάζεστε, ποια είναι η θέση και τα καθηκοντά σας.
Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• Εργασιακή σχέση, επιλέγοντας από λίστα
• Φορέα που εργάζεστε, επιλέγοντας από λίστα αλλά με δυνατότητα δημιουργίας του φορέα σας. Εδώ αναφερόμαστε στο φορέα στον οποίο υπηρετείτε.
• Ταχυδρομική Διεύθυνση Εργασίας
• Φορέα διορισμού ή πρόσληψης, αν υπάρχει και είναι διαφορετικός από τον φορέα εργασίας. Αν είστε π.χ. αποσπασμένος εδώ δηλώνετε τον φορέα στον οποίο έχετε διοριστεί ή προσληφθεί, επιλέγοντας από λίστα
• Αριθμό Μητρώου (Μισθοδοσίας ή Υπαλλήλου – υποχρεωτικός μόνο για κάποιες σχέσεις εργασίας)
• Σύντομη περιγραφή καθηκόντων, γράφοντας ελεύθερο κείμενο
• Κατηγορία Εκπαίδευσης, επιλέγοντας από λίστα
• Κλάδο, επιλέγοντας από λίστα
• Ειδικότητα, (για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), επιλέγοντας από λίστα

• Βαθμό, επιλέγοντας από λίστα• Θέση Ευθύνης, επιλέγοντας από λίστα• Δεύτερη σχέση ή απασχόληση (φορέας – εργασιακή σχέση). Μπορείτενα προσθέσετε όσες θέλετε. Εδώ συμπληρώνετε αν είσαστε και μέλοςτου ΔΣ σε κάποιον άλλο φορέα ή γενικά έχετε και κάποια άλλη σχέσηεργασίας με άλλον φορέα του Δημοσίου• Αν είστε συνταξιούχος και παράλληλα κατέχετε θέση στο δημόσιοΑν δεν έχετε φορέα διορισμού/πρόσληψης, επιλέξτε την κατάλληλη επι-λογή. Αντίστοιχα και στην περίπτωση που είναι ο ίδιος με τον φορέα πουεργάζεστε.5. Λοιπά στοιχείαΣυγκεκριμένα συμπληρώστε:• Αν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης• Αν ασκείτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή

Δ. ΟΜΑΔΑ - ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ /ΓΝΩΣ ΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤ ΕΣ
6. Τυπικά Προσόντα
Εδώ θα καταχωρίσετε όσα στοιχεία έχετε σχετικά με τους τίτλους των
σπουδών σας.
Για κάθε τίτλο σπουδών που έχετε αποκτήσει συμπληρώστε:
• Χώρα, επιλέγοντας από την λίστα
• Εκπαιδευτικό Ίδρυμα-Σχολή-Τμήμα, επιλέγοντας από την λίστα αν πρόκειται για Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, Σχολή ή Τμήμα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση το συμπληρώνετε εσείς
• Τίτλο πτυχίου
• Τύπο πτυχίου, επιλέγοντας από την λίστα
• Συναφές/Μη Συναφές, εφόσον έχει κριθεί αναλόγως από το υπηρεσιακό συμβούλιο (η επιλογή υπάρχει μόνο για μεταπτυχιακό-διδακτορικό)
• Αναγνωρισμένο/Μη Αναγνωρισμένο (από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΙΤΕ)
7. Γνώσεις και Δεξιότητες
Εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και τις δεξιότητές σας.
Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• Αν αποφοιτήσατε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Ξένη Γλώσσα, επιλέγοντας κυρίως από την λίστα
• Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, επιλέγοντας από την κλίμακα (Καλή – Πολύ Καλή – Άριστη)
• Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου επιλέγοντας από 6 αντικείμενα (1. Επεξεργασία Κειμένου – Word, 2. Διαδίκτυο – Internet,
3. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – E-mail, 4. Λογιστικά Φύλλα – Excel,
5. Εφαρμογές Παρυσιάσεων – PowerPoint – 6. Βάσεις Δεδομένων – Access)
• Άλλες δεξιότητες, γράφοντας ελεύθερο κείμενο

Ε. ΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΤ ΙΜΗΣ ΕΙΣ
8. Προτιμήσεις και Προτάσεις
Εδώ μπορείτε να δώσετε χρήσιμα στοιχεία για τις εργασιακές σας προτιμήσεις, όπως εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση σε άλλο τόπο ή τομέα, καθώς και προτάσεις σας για τη βελτίωση της δραστηριότητάς σας.
Διευκρινίζουμε ότι η συμπλήρωση αυτών των πεδίων είναι προαιρετική. Τα πεδία αυτά δεν συμπληρώνονται ούτε διασταυρώνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού.
Συγκεκριμένα συμπληρώστε:
• Σύντομη περιγραφή, όπου θα περιγράφετε με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε
• Σε ποιο νομό ή δήμο θα θέλατε να εργαστείτε, επιλέγοντας από την λίστα
• Προτάσεις για καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας σας (ελεύθερο κείμενο)

V. Ολοκλήρωση της απογραφής σας
α. Μετά την εισαγωγή όλων των παραπάνω, σας δίνεται η δυνατότητα να επανέλθετε σε όλες τις ενότητες και να ξαναδείτε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι δεν κάνατε κάποιο λάθος.
Αν υπάρχει κάποιο λάθος στις καταχωρίσεις σας, τότε θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί της επιστροφής και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.
β. Όταν σιγουρευτείτε για την ορθότητα και πληρότητα όλων των στοιχείων που συμπληρώσατε, πατήστε το κουμπί της επιβεβαίωσης.
Η απογραφή σας έχει ολοκληρωθεί.
γ. Αμέσως μετά θα λάβετε έναν Αποδεικτικό Κωδικό Απογραφής.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ή να εκτυπώσετε αυτόν τον κωδικό. Αποτελεί την απόδειξη της απογραφής σας.
δ. Σε επόμενο χρόνο θα λάβετε τον Προσωπικό Κωδικό Απογραφής σας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και στο κινητό σας.
Με αυτόν τον ατομικό και μοναδικό κωδικό θα μπορείτε σε επόμενο διάστημα να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε το φάκελο με τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία της μισθοδοσίας σας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
VI. Μετά την απογραφή σας
α. Σε περίπτωση που υπάρχουν διπλές ή παραπάνω εγγραφές για το ίδιο ΑΦΜ, θα σας στείλουμε ειδοποίηση στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο TAXIS, ώστε να μπείτε και να επιλέξετε την σωστή εγγραφή.
Έτσι, αν κάποιος κακόβουλα εισάγει στοιχεία στο όνομά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στην διεύθυνση που λαμβάνετε το εκκαθαριστικό της εφορίας σας.
β. Αν συμβεί να υπάρξουν κάποιες άλλες εγγραφές με δικά σας στοιχεία, οι οποίες όμως δεν θα έχουν τους κωδικούς από το εκκαθαριστικό σας, ενώ η δική σας θα τους έχει, τότε θα κρατήσουμε την εγγραφή που έχει αυτούς
τους κωδικούς αγνοώντας τις υπόλοιπες εγγραφές.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κωδικοί του εκκαθαριστικού σας (βλ. παραπάνω: ΟΜΑΔΑ Α – Στοιχεία Ταυτοποίησης) είναι απαραίτητοι για αυτόν ακριβώς το λόγο.
γ. Σε περίπτωση που περάσατε δύο εγγραφές με αντικρουόμενα στοιχεία μέσω της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή εγγραφή, σβήνοντας τις όποιες εναλλακτικές καταθέσατε.
δ. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών, θα λάβει στοιχεία από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας σας και θα τα συγκρίνει με αυτά που δηλώσατε κατά την απογραφή, ώστε να γίνει η διασταύρωση. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ο εκκαθαριστής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διορθώσει τα στοιχεία που έχει καταγεγραμμένα (π.χ. τον ΑΦΜ σας).
Για να μην υπάρξει πρόβλημα με την μισθοδοσία σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην υποχρέωσή σας να απογραφείτε.
Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια εύχρηστη και απλή εφαρμογή για να ολοκληρώσετε χωρίς μεγάλο κόπο την απογραφή σας.
Η συμμετοχή όλων σας θα αποτελέσει και το κλειδί για την επιτυχία αυτού του έργου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Δημοσίευση σχολίου