Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τις ενισχύσεις στον αγροτουρισμό

Την τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης υπέγραψαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

Ολόκληρη η απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Πολιτισμού & Τουρισμού

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν.δ. 131/74 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α' 320), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 1409/83 (Α' 199), 2538/97 (Α' 242) και 2512/97 (Α' 138)

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 /Α/ 22.4.2005)

4. To άρθρο 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις του ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α' 199)

5. Τη με αρ. 399570/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συμπληρώθηκε με τις 222822/2003 (ΦΕΚ592Β) και 229920/2002 (ΦΕΚ 233Β) όμοιες αποφάσεις.

6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.09).

7. Τη με αρ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10-12-2009 και 523/ΥΟΔΔ/11-12-2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία διορίζεται ο Ευάγγελος Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προϊσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 187)

9. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 213)

10. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 35)

11. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει κάθε φορά

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά

16. Τη με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

17. Την αριθ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 όπως ισχύει κάθε φορά

18. Tο Π.Δ. με αριθ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (Α' 43), όπως ισχύει.

19. Tο Π.Δ. με αριθ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών (Α' 281), όπως ισχύει.

20. To Π.Δ με αριθ. 33/79 περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων (Α' 10), σε συνδυασμό με την 532249/27.07.1994 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. (ΦΕΚ Β' 616)

21. Την απόφ. 530992/28.9.87 του ΕΟΤ που αφορά «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 557Β')

22. Την με αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ19.11.86 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 7394/14.6.2005 (ΦΕΚ 854/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.

23. Την με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Β' 670)

24. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. 2974/8.4.2009 ΚΥΑ ως προς τον ορισμό ελάχιστης δυναμικότητας σε λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων που δεν έχει ήδη ορισθεί με βάση το Άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, ως προς τον τύπο των «Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών» του σημείου Γ.1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, καθώς και λοιπές συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε ότι αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων.

25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Β' 670), ως ακολούθως:

Α) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» - στο Άρθρο 2 - παράγραφος Β «Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων» - στο σημείο 2 «Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων» συμπληρώνεται στο τέλος η έκφραση «Ελάχιστη δυναμικότητα : 20 κλίνες».

Β) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» - στο Άρθρο 2 - παράγραφος Γ «Ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων» - το σημείο 1 «Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες» αντικαθίσταται στο σύνολό του ως ακολούθως:

1. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

Οι Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες είναι μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μία και ιδιωτικότητα.

Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β'/87) απόφαση του ΕΟΤ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών 2.

Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών 10. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους.

Γ) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» - το Άρθρο 3 «Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων» αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της αριθμ. 2974/8.4.2009 ΚΥΑ και μόνον υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.

Η συνολική δυναμικότητα του τουριστικού καταλύματος συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 της αριθμ. 2974/8.4.2009 ΚΥΑ ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία τουριστικού καταλύματος»

Δ) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» - στο Άρθρο 4 «Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων» - στο σημείο γ η τελευταία πρόταση αναδιατυπώνεται ως εξής : «Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές της Χώρας πλην της Νήσου Κρήτης και της Νήσου Εύβοιας».

Ε) Η φράση «Κεφάλαιο Δ» διορθώνεται στο ορθό «Κεφάλαιο Γ».

Kατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» .

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κατερίνα Μπατζελή

Ο Yπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

Παύλος Γερουλάνος

Ολόκληρη η ΚΥΑ για τον αγροτουρισμό σε μορφή PDF

paseges.gr

Δημοσίευση σχολίου