Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας

Θωρακίζεται θεσμικά η Ελλάδα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών. Με την ΚΥΑ ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και δημιουργείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε, με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, να μειώνονται οι σχετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ΚΥΑ είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως και με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
Το Εθνικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε τρία στάδια, τα οποία θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Αυτά είναι:
1. Μέχρι το τέλος του 2011, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να έχουν προσδιορισθεί οι ζώνες με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
2. Μέχρι το τέλος του 2013, σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, θα εκπονηθούν χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών.
3. Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές θα έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και θα εστιάζονται:
- στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας)
- στην προστασία (με τη λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγρότοπων) και
- στην ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Με το Εθνικό αυτό Πρόγραμμα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το συντονισμό του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας με την ευρύτερη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τα Νερά.
Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, είναι αναγκαίος ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη. Προσφάτως υπεγράφη κοινή δήλωση από στην υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας Βεϊσέλ Έρογλου, με την οποία δρομολογείται η κατά προτεραιότητα εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες στην περιοχή του Έβρου και καταβάλλεται προσπάθεια για τριμερή - μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας - συνεργασία στο θέμα. Άμεσα θα ορισθεί η Κοινή Επιτροπή για τον Έβρο που προβλέπεται στην Κοινή Ανακοίνωση Ελλάδας Τουρκίας και επίκειται συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Α. Ανδρεαδάκη με τον αρμόδιο υφυπουργό της Τουρκίας.

www.agrotypos.gr

Δημοσίευση σχολίου