Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

ΓΕΩΤΕΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.....Επιστημονική παρακολούθηση της επανασυσταθείσας λίμνης Κάρλας


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ανακοινώνεται ότι έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Διδότου 26). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης έχουν όπως παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου με θέμα ανάκληση μελών του Δ.Σ. που βαρύνονται με παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη διοίκηση και την λειτουργία του Επιμελητηρίου (άρθρο 7, παρ. 4β του Ν. 1474/1984) (Θ. Μαρκόπουλος).

2. Εκλογή ταμία ΔΣ (Θ. Μαρκόπουλος)

3. Εγγραφή νέων μελών & έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος & δελτίων ταυτότητας (Σ. Αθανασιάς, Θ. Μαρκόπουλος).

4. Οικονομικές δαπάνες (Θ. Μαρκόπουλος).

5. Αρμοδιότητες μελών ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ

6. Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και λήψη σχετικών αποφάσεων (Θ. Μαρκόπουλος).

7. Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έτους 2010, μετά τις περικοπές του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχική πρόταση. (Π. Γεωργάκη, Θ. Μαρκόπουλος).

8. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων που καταβάλει το Επιμελητήριο δυνάμει του υπ’ αριθ. 2/32619/17-5-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών (Π. Γεωργάκη).

9. Έκδοση νέας Υ.Α. για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του ΔΣ, των ΔΕ των περιφερειακών παραρτημάτων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π. Γεωργάκη)

10. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με την ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ελληνική Γαλακτοπαραγωγική Αγελαδοτροφία» (Γ. Μπαθρέλος)

11. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με την ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εθνική Στρατηγική Ποιότητας Τροφίμων» (Γ. Μπαθρέλος)

12. Πορεία ενσωμάτωσης της οδηγίας 2005/36 στο εθνικό δίκαιο & προετοιμασία των προβλεπομένων Υ.Α. (Π. Σωτηριάδου).

13. Ορισμός εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε τριμελή επιτροπή του Σ.Α.Ε.Ι. στα πλαίσια αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων της κ. Podlewska Agnieszka. (Π. Σωτηριάδου).

14. Ορισμός εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (Π. Σωτηριάδου).

15. Υποβληθέντα αιτήματα των υπαλλήλων: α. κ. Σωτηρίου Αθανασιά - Διευθυντή Διοίκησης Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & β. κ. Αφροδίτης Κορωνιώτου προκειμένου να μην ορισθούν μέλη του υπό συγκρότηση Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και γ. σχετικό αίτημα κ. Π. Σωτηριάδου (Σ. Αθανασιάς, Θ. Μαρκόπουλος)

16. Ορισμός Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά την έκδοση της Απόφασης Συγκρότησης του (ΦΕΚ τ.Β 539/28.04.2010), σύμφωνα με άρθρο πέμπτο παρ. 4 του Ν. 3839/2010. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

17. Μεταφορά υπαλλήλων από την πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στο ΓΕΩΤΕΕ (Θ. Μαρκόπουλος)

18. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση των προδιαγραφών και τιμολογίου για τα έργα γεωτρήσεων (Ε. Σπυρίδης).

19. Πρόταση για την συνδιοργάνωση ημερίδων με το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων σε θέματα γεωθερμίας (Ε. Σπυρίδης).

20. Εξελίξεις επί του ΟΣΔΕ (Β. Ηλιάδης).

21. Εκπροσώπηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Θ. Μαρκόπουλος).

22. Προτεινόμενη έρευνα από το Γ.Π.Α. με τίτλο «Ανεργία & ετεροαπασχόληση στον κλάδο των γεωπόνων. Μία πρώτη προσέγγιση – αποτύπωση του ζητήματος.» (Θ. Μαρκόπουλος).

23. Αίτημα της Ομοσπονδίας Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την από κοινού μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωτεχνικοί – Ιδιωτικοί Υπάλληλοι υπό τις σημερινές εξελίξεις. (Θ. Μαρκόπουλος, Π. Σωτηριάδου)

24. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τον ΕΛΓΑ (Θ. Μαρκόπουλος).

25. Διατύπωση άποψης επί του Σ/Ν σχετικά με «εξοικονόμηση ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές κ.α. διατάξεις» και δρομολόγηση παρεμβάσεων επί των Υ.Α. που θα εκδωθούν σε εφαρμογή του νόμου αυτού (Θ. Μαρκόπουλος).

26. Συμπληρωματικές ενέργειες του επιμελητηρίου επί της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας - Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Θ. Μαρκόπουλος).

27. Πορεία μέτρων του Π.Α.Α. (Σ.Β., Νέοι Γεωργοί κ.λπ.) και παρεμβάσεις που αφορούν τον ρόλο των γεωτεχνικών στην υλοποίηση τους. (Θ. Μαρκόπουλος)

28. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών καθαρισμού των περιαστικών εκτάσεων των οικισμών (Σ. Διαμαντόπουλος)

29. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τα «Μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη» (Θ. Μαρκόπουλος).

30. Πορεία θεμάτων που αφορούν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων (C111) (Θ. Μαρκόπουλος).

31. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. (Π. Σωτηριάδου).

32. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την μη σύσταση των περιφερειακών συμβουλίων υδάτινων πόρων (Α. Βόλτσου, Θ. Μαρκόπουλος)

33. Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την συνδιοργάνωση ειδικής σύσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού για την διευκρίνιση καίριων σημείων και για την ευρύτερη ενημέρωση των συναδέλφων μελετητών (Α. Βόλτσου)

34. Πορεία συγκρότησης επιτροπής για τα θέματα των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών (Θ. Μαρκόπουλος).

35. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με τον αριθμό κτηνιάτρων και ευρύτερα γεωτεχνικών που προσλαμβάνονται στη Μέση Εκπαίδευση (Α. Τραχήλη).

36. Εξελίξεις στο πλαίσιο που διέπει τα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα σε σχέση και με την οδηγία 128/2009 με τίτλο, «Σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την επίτευξη της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων» (Θ. Μαρκόπουλος).

37. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 67/23.03.2010 Απόφασης του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά υπόθεση της συμβασιούχου κ. Ελένης Παπαδακάκη. (Σ. Αθανασιάς, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

38. Διεύρυνση της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο «την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα ανάδειξης του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του επιμελητηρίου», σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου (Θ. Μαρκόπουλος).

39. Σύγκλιση Συντονιστικού Συμβουλίου (Θ. Μαρκόπουλος)

40. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία δικαστικών υποθέσεων του, που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών και λήψη σχετικών Αποφάσεων. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

41. Πορεία της ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» (Γ. Μπαθρέλλος).

42. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Συνδιάσκεψης "Standardization Prototypes and Quality: A means for Balkan Countries' Collaboration", Οργάνωση: Γραφείο Προτυποποίησης ΑΠΘ, Οκτώβριος 2009. (Θ. Μαρκόπουλος).

43. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για την επιστημονική παρακολούθηση της επανασυσταθείσας λίμνης Κάρλας σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Θ. Μαρκόπουλος).

44. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συνεδρίου "Τοπικά Αγροτικά προϊόντα, Τουρισμός και Ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου", που διοργανώνει το παράρτημα Αιγαίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

45. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας για την εκτύπωση και αποστολή των πρακτικών της Συνάντησης. (Θ. Μαρκόπουλος).

46. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου για την διοργάνωση του 16ου Πανελληνίου Ιχθυολογικού Συνεδρίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

47. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Γεωπόνων Μακεδονίας – Θράκης με σκοπό την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους συναδέλφους της περιοχής. (Θ. Μαρκόπουλος).

48. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του 10ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και της 7ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/9 έως 2/10/2010, στην Ορεστιάδα (Θ. Μαρκόπουλος).

49. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του επικείμενου 61ου Ετησίου Επιστημονικού Συνεδρίου της European Association for Animal Production (E.A.A.P.) που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 – 27 / 8 / 2010 από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία. (Θ. Μαρκόπουλος)

50. Αίτημα συνδιοργάνωσης και οικονομικής ενίσχυσης του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 19 – 20 / 11 / 2010. (Θ. Μαρκόπουλος)

51. Ανάθεση έρευνας αξιολόγησης της πορείας των τακτικών εσόδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με το νέο πλαίσιο των οδοιπορικών στον δημόσιο τομέα και τις άλλες συναφείς εξελίξεις (Σ. Διαμαντόπουλος).

52. Διαγωνισμός για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας (Π. Γεωργάκη).

53. Δρομολόγηση ενεργειών για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων (Π. Γεωργάκη).

54. Προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας στις κινήσεις του επιμελητηρίου στο εξωτερικό. (Π. Γεωργάκη)

55. Ενημέρωση επί της πορείας καταχώρισης των εσόδων του επιμελητηρίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Π. Γεωργάκη)

56. Αναρρωτική Άδεια και Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά. (Σ. Αθανασιάς)

57. Αίτηση απόσπασης της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Ελένης Βαρνά στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (Σ. Αθανασιάς)

58. Αίτηση της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά για μετάθεση – μετακίνησή της στο Παράρτημα Αιγαίου του επιμελητηρίου (Σ. Αθανασιάς)

59. Υπόθεση κ. Βασιλικής Τσαβέ, υπαλλήλου ΓΕΩΤΕΕ στο Παράρτημα Αιγαίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Σ. Αθανασιάς).

60. Εκκρεμή Θέματα Υπαλλήλων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αφορούν μετατάξεις κ.λπ. (Σ. Αθανασιάς)

61. Διαδικασία έκδοσης επικυρωμένων αντιγράφων των Πρακτικών και Αποσπασμάτων των Πρακτικών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Σ. Αθανασιάς)

62. Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1474/1984 που αφορά την παρουσία των μελών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ στις συνεδριάσεις του οργάνου (Β. Ηλιάδης).

63. Ενημέρωση – Εκδηλώσεις – Διάφορα (Θ. Μαρκόπουλος).
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση σχολίου