Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Γεωπόνος σε ερευνητικό πρόγραμμα Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)

Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) αναζητά άτομο για εργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το μικροκλίμα και τη διαχείριση νερού στο θερμοκήπιο.

Επιθυμητά προσόντα:

- Πτυχίο Γεωπονίας
- Συναφές μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (κατά προτίμηση στη Γεωργική Μηχανική)
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Ιδιαίτερα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν θα είναι: Εμπειρία σε μετρήσεις κλιματικών παραμέτρων και παραμέτρων ανάπτυξης φυτών σε περιβάλλον θερμοκηπίου, προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικές εργασίες – δημοσιεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση έως τις 5 Νοεμβρίου 2010, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση ckittas@uth.gr


career.duth.gr

Στις διαρθρωτικές αλλαγές, η λύση για την ελληνική γεωργία

ImageΕπείγει η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας, ώστε να μπορέσει να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα» της Ελένης A. Καδίτη και της Ελισάβετ I. Νίτση, ερευνητριών του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Όπως τονιζεται στη μελέτη, ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εξελίξεις των δεικτών συμμετοχής του για το 2006 είναι 5,2% στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 12% στον ενεργό πληθυσμό και 17,2% στις συνολικές εξαγωγές, επιβεβαιώνοντας το ρόλο και τη σημασία του ως τομέα οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

Ωστόσο, τα τελευταία 15 χρόνια, σημαντικές εξελίξεις έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο και το κόστος παραγωγής, και ιδιαίτερα στη βιωσιμότητα ορισμένων κλάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι αναδιαρθρώσεις στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με την παρουσία ισχυρών πολυεθνικών εταιρειών, οι συχνές διεθνείς διατροφικές κρίσεις, οι συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που διαμορφώνουν νέες συνθήκες τόσο στην εσωτερική όσο και στην παγκόσμια αγορά των αγροτικών προϊόντων.

Οι εξελίξεις αυτές είναι αναμενόμενο να επηρεάζουν τις προσδοκίες των παραγωγών, πολλοί από τους οποίους θεωρούν το μέλλον αβέβαιο και προβληματικό. Το κύριο ερώτημα που διαμορφώνεται είναι, συνεπώς, ο προσδιορισμός των κλάδων εκείνων του ελληνικού αγροτικού τομέα που έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, καθώς και του τρόπου άσκησης πολιτικής για τη στήριξη όσων κινδυνεύουν περισσότερο.
Για την εξέλιξη και ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα οι ερευνήτριες θεωρούν απαραίτητη την επίλυση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των καλλιεργητικών πρακτικών και υποδομών, και την επιλογή ποικιλιών με ικανοποιητική απόδοση και υψηλή ποιότητα. Η ορθολογική χρήση των εισροών και η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στη βελτίωση και διατήρηση του τομέα.

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη συμβολαιακή γεωργία, και στην εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής καλλιέργειας, παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης και χρήσης σημάτων ποιότητας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής παραγωγής σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα. Τέλος, η κατάρτιση και ενημέρωση των παραγωγών, η δημιουργία συμπράξεων και δικτυώσεων για την καλύτερη οργάνωση του τομέα, η προώθηση διεπαγγελματικών συμφωνιών, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κλαδικής υποδομής και ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων του τομέα, και η ανάπτυξη της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες της αγοράς.

Επώνυμα δημητριακά
ImageΠαρά τα προβλήματα του τομέα, πολλοί κλάδοι παρουσιάζουν καλές προοπτικές και δυναμισμό τόσο στην εσωτερική όσο και την διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, τα δημητριακά καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις της χώρας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας.

Ωστόσο, σημαντική θεωρείται η αναδιάρθρωση της καλλιέργειάς τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με μερική αντικατάσταση κυρίως από ενεργειακά φυτά, κτηνοτροφικά φυτά για καρπό και για σανό και αρωματικά φυτά, όπως επίσης και βελτίωση των υποδομών μεταποίησης και εμπορίας. Οι εξαγωγές των δημητριακών γίνονται κυρίως σε μορφή χύδην χωρίς εμπορικές επωνυμίες. Έτσι τα ελληνικά δημητριακά αποτελούν ουσιαστικά πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες τροφίμων του εξωτερικού.
Αναφορικά με την καπνοκαλλιέργεια και την παραγωγή βαμβακιού, και οι δύο κλάδοι εξασφάλιζαν μέχρι πρόσφατα υψηλή ακαθάριστη πρόσοδο και απασχόληση, και ειδικά στην περίπτωση του καπνού αξιοποιώντας σχετικά μειονεκτικές περιοχές, ωστόσο η εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. επέφερε συντριπτική μείωση των επιδοτήσεων και κατά συνέπεια συρρίκνωση των καλλιεργειών αυτών. Επιπλέον, ο κλάδος της ζάχαρης εμφανίζει μειωμένες αποδόσεις, όμως, οι μελλοντικές εξελίξεις θα επηρεαστούν άμεσα από τη ζήτηση βιοκαυσίμων.

Προοπτικές για το ελαιόλαδο
ImageΠολλές πιέσεις από τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά δέχονται και οι κλάδοι ελαιόλαδου και οπωροκηπευτικών, αλλά έχουν προοπτικές ανάπτυξης εφόσον διευρυνθεί η εμπορική περίοδος, αυξηθούν οι εξαγωγές ποιοτικών προϊόντων, προωθηθεί η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, και γίνουν επενδύσεις για την ανάπτυξη της μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας ώστε να εξάγονται προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και όχι φθηνή πρώτη ύλη.

Τέλος, παρατηρούνται τάσεις εγκατάλειψης των αμπελοκαλλιεργειών λόγω αύξησης του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, ενώ στον κλάδο για τα ψυχανθή σημειώνεται μία συγκέντρωση της παραγωγής σε μικρές μονάδες παραγωγής. Απαιτείται, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή και στους κλάδους αυτούς με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυσή τους.

Έντονος ανταγωνισμός στην κτηνοτροφία
ImageΌσον αφορά τη ζωική παραγωγή, παρατηρείται μια μικρή μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Προβλήματα όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, ο έντονος ανταγωνισμός από την εισαγωγή κρέατος από χώρες της Ε.Ε. και οι αδυναμίες του συστήματος ελέγχου της εμπορίας κρέατος έχουν, επίσης, συμβάλει στη συρρίκνωση του κλάδου, με δεδομένες και τις αρνητικές επιπτώσεις από τη νέα Κ.Α.Π. λόγω της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από το ζωικό κεφάλαιο.

Παρ' όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, αφού οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα θεωρώντας τα πιο ασφαλή και ανώτερης ποιότητας. Μέτρα όπως η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων, οι αποτελεσματικοί έλεγχοι της αγοράς, η εφαρμογή ιχνηλασιμότητας και ο έλεγχος της χρήσης των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και η ίδρυση διεπαγγελματικών οργανώσεων και η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των παραγωγών μπορούν να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη του κλάδου.

Το προφίλ της μελέτης
Βασικός σκοπός της μελέτης των δύο ερευνητριών είναι η αξιολόγηση των εξελίξεων και προοπτικών του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα με τη συγκέντρωση πληροφοριών για την παραγωγή, την κατανάλωση, τις τιμές, το εμπόριο, και την ανταγωνιστικότητα βασικών κλάδων του.

Αναλύονται, επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την διάρθρωση, την απασχόληση και τα εισοδήματα που δημιουργούνται σε αυτόν. Τέλος, καταδεικνύεται η επίδραση των οικονομικών εξελίξεων και του τρόπου άσκησης πολιτικής στις αγορές των σημαντικότερων κλάδων του τομέα και παρουσιάζονται μερικοί από τους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν την περαιτέρω εξέλιξή τους, ενώ δίνονται και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή τους στο άμεσο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα βασικά μεγέθη του αγροτικού τομέα. Εξετάζονται θέματα που αφορούν την διάρθρωσή του, καθώς και το επίπεδο της αντίστοιχης απασχόλησης και του εισοδήματος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και ανά περιφέρεια και ανά κατηγορία προϊόντων. Επιπλέον, αναλύεται η ανταγωνιστικότητα και η συμμετοχή του κάθε κλάδου στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, ενώ γίνεται και αναφορά στην άσκηση πολιτικής για τον τομέα. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των κλάδων της φυτικής και ζωικής παραγωγής και πιο συγκεκριμένα των πρόσφατων τάσεων σε επίπεδο παραγωγής, κατανάλωσης, τιμών και εξωτερικού εμπορίου.

Παρέχεται, επίσης, μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση των προοπτικών για όλους τους κλάδους που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Επισημαίνονται οι νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία, και επιχειρούνται ταυτόχρονα βασικές συγκρίσεις της χώρας με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις βασικών κατευθύνσεων πολιτικής για το άμεσο μέλλον.

Διαβάστε εδώ την περίληψη για τη Μελέτη της ΚΕΠΕ για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα

www.agronews.gr

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Επανάσταση στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η στέβια χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ‘’το φυτό της νέας χιλιετίας’’ και η ζάχαρή του ως ‘’η ζάχαρη του μέλλοντος’’. Πρόκειται για ένα μικρό βότανο που φυτρώνει στη Βορειοδυτική Παραγουάη και αποτελεί παραδοσιακό γλυκαντικό των αυτοχθόνων Γκουαρανών.

Σήμερα η κύρια χρήση της στέβιας είναι η εξαγωγή από τα φύλλα της (χλωρά ή ξηρά) των φυσικών γλυκαντικών ουσιών στεβιοσίδη, ρεμπαουδιοσίδη, κ.ά.. Η στεβιοσίδη μόνη της ή μαζί με τις άλλες γλυκαντικές ουσίες είναι μία λευκή, μικροκρυσταλλική ουσία, όπως και η κοινή ζάχαρη, αλλά με μηδενική θερμιδική αξία και 200-300 φορές πιο γλυκιά, ανάλογα με την συγκέντρωση κάθε μιας από τις παραπάνω φυσικές γλυκαντικές ουσίες. «Οι μεγαλύτεροι χρήστες της στεβιοσίδης (που υπάρχει στη στέβια) είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά χρησιμοποιείται και στη ζαχαροπλαστική αφού υποκαθιστά τη ζάχαρη και την πράσινη χρωστική καθώς και στην ιατρική αφού μπορεί να καταναλωθεί σε άτομα με διαβήτη», δηλώνει η Δέσποινα Μαρσέλου, διαιτολόγος – διατροφολόγος με ειδίκευση στην κλινική διατροφή και ανοσολογία.

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, επιτρέπεται μόνο ως διαιτητικό συμπλήρωμα , ενώ σε άλλες (Ιαπωνία από το 1971, Βραζιλία ) ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ως συμπλήρωμα διατροφής και ως διαιτητικό συμπλήρωμα χωρίς καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.
«Στη στέβια αποδίδονται ιδιότητες όπως αντιυπερτασικές, αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές, ενώ θεωρείται και όπλο κατά της παχυσαρκίας μιας και η κρυσταλλική γλυκιά ουσία της στέβιας δεν αλλάζει μορφή ακόμη και σε θερμοκρασία έως και 200 βαθμών Κελσίου, ιδιότητα που επιτρέπει τη χρήση της στη μαγειρική», σημειώνει η κ. Μαρσέλου.

«Έχει προταθεί ακόμα η χρήση της και για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης με τον ισχυρισμό ότι μειώνεται κατά 75% η πιθανότητα θραύσης στα κελύφη των αβγών του κοτόπουλου, αν προστεθεί στην τροφή τους ένα μικρό ποσοστό σκόνης από φύλλα στέβιας.»
Οι έρευνες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για την ασφάλεια κατανάλωσης του ‘’θαυματουργού’’ αυτού φυτού είναι πολύ λίγες και σε πειραματικά στάδια. Κάποιες από αυτές έχουν αναφέρει ότι αν τροποποιηθεί γενετικά το προϊόν της στέβια, η στεβιόλη μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση ενώ η κατανάλωσή της σε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες μπορεί να επιφέρει προβλήματα γονιμότητας.

Τέλος προϊόν της στέβιας, η στεβιοσίδη μπορεί να οδηγήσει σε δυσαπορόφηση υδατανθράκων, όταν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, εμποδίζοντας έτσι την παραγωγή ενέργειας (γλυκόζης) απαραίτητης για τα κύτταρα. Φυσικά αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες αυτές οι έρευνες αναφέρονται σε ποντίκια και όχι σε ανθρώπους.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών (οι άλλες δύο είναι η Ιταλία και η Πορτογαλία), στις οποίες αναμένεται να χορηγηθεί άδεια για την καλλιέργεια στέβια, που εκτιμάται ότι μπορεί να αντικαταστήσει την καπνοκαλλιέργεια.

www.newsbomb.gr/

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ στα ΑΒ Βασιλόπουλος


Στο ΑΒ Βασιλόπουλος υπάρχει δοχείο όπου μπορείς να ρίχνεις το τηγανισμένο λάδι.
Υπάρχει εταιρεία που το συγκεντρώνει και το μετατρέπει σε βιοκαύσιμα: http://www.revive.gr/

Είναι πολύ απλό : Χρησιμοποιήστε ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι από coca cola π.χ. 2 lt όπου θα συγκεντρώνεται τα χρησιμοποιημένα λάδια και όταν γεμίσει κάνετε μια βόλτα από το ΑΒ και το αδειάζετε στον ειδικό κάδο.
Στο συγκεκριμένο super market λειτουργεί κέντρο ανακύκλωσης όπου μπορείτε επίσης να ανακυκλώνετε χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο,μικρές ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες.
Χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας... Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το κάνουμε;
Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς για να μας πει το σωστό τρόπο
.

Γι αυτό λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού), να το κλείνουμε καλά και να το πετάμε στα κανονικά σκουπίδια.

Και αυτό, γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια.

Αν επιλέξεις να προωθήσεις αυτό το μήνυμα στους φίλους σου, το περιβάλλον
θα σε ευγνωμονεί. Στο κάτω-κάτω είναι καλό για όλους μας.

Γιώργος Καρούντζος
Χημικός. Μηχ., PhD
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΣΕΥ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΕΓΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η συμβολή του ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην αντιμετώπιση της ΚΡΙΣΗΣ»


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΜΑ : «Η συμβολή του ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην αντιμετώπιση της ΚΡΙΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Τετάρτη 3-11-2010 και ώρα 09.00 πμ

ΤΟΠΟΣ : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

(Τέρμα Οδού Αλκμάνος, πίσω από Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Ιλίσια.

Είσοδος με όχημα από Οδό Ούλωφ Πάλμε)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :

1. Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ)

2. Επιστημονική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (ΓτΚ)

3. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

4. Σύλλογος Αποφοίτων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΑΓΠΑ)

5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ)

6. Υπερνομαρχία Αθήνας- Πειραιά

7. Σύλλογος Γεωτεχνικών ΟΤΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Μιχάλης Στογιάννος, Γεωπόνος Ε.Δ.Ε. (ΠΕΕΓΕΠ)

2. Κώστας Τάτσης, Γεωπόνος Ε.Δ.Ε. (ΠΕΕΓΕΠ)

3. Δρ Σταμάτης Σεκλιζιώτης, Γεωπόνος, Αρχ. Τοπίου ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»)

4. Δρ Γιώργος Καρέτσος, Δασολόγος (ΙΔΕ)

5. Δημήτηρης Παπαδήμας, Γεωπόνος (ΟΤΑ)

6. Δρ Δημήτρης Κυριακάκης , Γεωπόνος (ΟΤΑ)

7. Παναγιώτης Παπαδάκης, Γεωπόνος (ΓΕΩΤΕΕ)

8. Μανταλένα Μπαρδουνιώτη, Γεωπόνος (ΙΔΕ)

9. Δρ Χαρά Μεντή, Γεωπόνος (ΟΤΑ)

10. Δρ Ι. Χρονόπουλος, Ομοτ. Καθηγητής ΓΠΑ

11. Γιάννης Σπαντιδάκης, Γεωπόνος, Σύλλογος Αποφοίτων ΓΠΑ

12. Γιώργος Καφρίτσας, Γεωπόνος Ε.Δ.Ε. (ΠΕΕΓΕΠ)

13. Δημήτρης Οικονόμου, Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., (ΠΕΕΓΕΠ)

09.00 – 09.20 ΥΠΟΔΟΧΗ (καφές)

ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Δρ Γιώργος Καρέτσος, Δασολόγος (ΙΔΕ)

2. Δρ Ι. Χρονόπουλος, Ομοτ. Καθηγητής ΓΠΑ

3. Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος , Δασολόγος (ΙΔΕ)

4. Δρ Δημήτρης Κυριακάκης (ΟΤΑ)

5. Γιώργος Καφρίτσας, Γεωπόνος ΠΕΕΓΕΠ)

(09.20 – 09.45) Καλωσόρισμα από διοργανωτές Χαιρετισμοί

Μικρή εισαγωγή στο γιατί γίνεται η ημερίδα Το Περιεχόμενο και η Σημασία

ΟΜΙΛΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

1. (9.45 –10.05): «Η ανάπλαση του Αστικού Τοπίου της Αθήνας - και όχι μόνο - είναι τεχνικά εφικτή & οικονομικά ανταποδοτική» (Πρόταση ΠΕΕΓΕΠ)

Εισηγητές : Δρ Σταμάτης Λ. Σεκλιζιώτης, Γεωπόνος ΑΠΘ Αρχιτέκτων Τοπίου (PhD, Birmingham UK) & Λάμπρος Σ Σεκλιζιώτης, Αρχιτέκτων BA (Honors) Oxford & MA London, UK.

2. (10.05 –10.25): «Πράσινη λύση στην οικονομική κρίση»

Εισηγητής: Παναγιώτης Ι. Παπαδάκης, Γεωπόνος, MSc,

Μελετητής και σύμβουλος Παραγωγικών και Ενεργειακών επενδύσεων, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου του ΓΕΩΤΕΕ.

3. (10.25 – 10.45): «Η ΠΡΑΣΙΝΗ Ανάπλαση της Αθήνας και τα κοινωνικά της οφέλη»

Εισηγητές : Αριστ. Στρατάκος, Γεωπόνος ΓΠΑ , Ματίνα Σπυράτου (Κοινωνική Λειτουργός), Δρ Σταμάτης Λ. Σεκλιζιώτης, Γεωπόνος ΑΠΘ Αρχιτέκτων Τοπίου (PhD, Birmingham UK)

4. (10.45 – 11.05) «Το αστικό πράσινο και η πολιτεία είναι η οικονομικότερη απάντηση στην κλιματική αλλαγή» ,

Εισηγητές: Δρ Γ. Καρέτσος, Ερευνητής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) & Μανταλένα Μπαρδουνιώτη, Γεωπόνος ΓΠΑ, Βιοτεχνολόγος Ι.Δ.Ε.

5. (11.05 – 11.25) «Το ΠΡΑΣΙΝΟ μια βασική επένδυση για την αντιμετώπιση της κρίσης»

Εισηγητής : Ιωάννης Σπαντιδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ

6. (11.25 – 11.45) «Η ΠΡΑΣΙΝΗ Ανάπλαση της Αθήνας είναι πολιτισμός. Πράσινες δράσεις στην πόλη. (Δράσεις από το Δημόσιο, Δράσεις από τον Ιδιώτη)»

Εισηγητής : Δρ Χαρά Μεντή, Γεωπόνος ΓΠΑ, PhD, Δήμος Κηφισιάς.

11.45 - 12.15 Διάλειμμα (snacks, αναψυκτικά)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Δρ Σταμάτης Σεκλιζιώτης, Γεωπόνος, Αρχ. Τοπίου («ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»)

2. Μανταλένα Μπαρδουνιώτη, Γεωπόνος (ΙΔΕ

3. Δρ Χαρά Μεντή, Γεωπόνος (ΟΤΑ)

4. Κώστας Τάτσης, Γεωπόνος Ε.Δ.Ε. (ΠΕΕΓΕΠ

(12.15 – 13.15) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τοποθετήσεις, Ερωτήσεις, Απαντήσεις.

(13.15 – 14.00) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Ημερίδας και ανοικτή σύνταξη Δελτίο Τύπου για την «Συμβολή του Πρασίνου στην αντιμετώπιση της Κρίσης» εν’ όψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Τρίτη απόγευμα, Τετάρτη πρωί η προκαταβολή του τσεκ

ImageΕπιβεβαιώνεται και από επίσημα χείλη, πλέον, ότι από τις 26 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών με το 50% της ενιαίας ενίσχυσης. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θάνο Καπρέλη και τον αντιπρόεδρο, Μόσχο Κορασίδη, δίνοντας τις σχετικές διευκρινίσεις: Τα χρήματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στους λογαριασμούς από την Τρίτη το απόγευμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε συνεργασία με την ΑΤΕbank μέσα σε ένα 24ωρο.

Πρόκειται για περίπου 1 δισ. ευρώ σε 720.000 δικαιούχους. Να σημειωθεί ότι αν και τη στιγμή που δινόταν η συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαν ολοκληρωθεί όλοι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι φέτος λιγότεροι από 15.000 κωδικοί δικαιούχων θα «χτυπήσουν» στους ελέγχους και ότι θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, μαζί με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης.

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι όσοι δικαιούνται πληρωμής έως 200 ευρώ από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν θα τα πληρωθούν, διότι σύμφωνα με σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό η Ελλάδα έχει θέσει ως κατώτατο όριο πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης τα 200 ευρώ ανά παραγωγό.

Στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα της Agrenda, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στις 17 Δεκεμβρίου.

- Τον Φεβρουάριο του 2011 καταβάλλεται η συνδεδεμένη ενίσχυση,

- Τον Μάρτιο του 2011 η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών και

- Τον Μάιο η επιστροφή του ΦΠΑ.

«Τα χρήματα δίνονται σε μία περίοδο έντονης οικονομικής στενότητας», σημείωσε ο υπουργός, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2011, οι Έλληνες αγρότες θα εισπράξουν χωρίς καμία καθυστέρηση ενισχύσεις ύψους 3,6 δις ευρώ.

Έτσι, με βάση το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι αγρότες θα εισπράξουν άλλο 1,2 δις. ευρώ (υπόλοιπο 50% της ενιαίας ενίσχυσης, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, εκκρεμότητες ετών 2006-9, πρόγραμμα Νέων Αγροτών).

Παράλληλα, ο κ. Σκανδαλίδης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά ο υπουργός«δρομολογείται η χάρτα δικαιωμάτων πληρωμών των δικαιούχων, μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα το οποίο θα καταργεί τους διαμεσολαβητές και έτσι ο αγρότης θα μπορεί να ενημερώνεται απευθείας και με πλήρη διαφάνεια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οτιδήποτε».

Μεταξύ των νέων υπηρεσιών του Οργανισμού περιλαμβάνονται:

- Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές, διαχείριση δικαιωμάτων, θέματα ελέγχων κλπ.

- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ (για πληρωμές ενισχύσεων, παραδόσεις βάμβακος, κλπ).

- Διαδικτυακή ενημέρωση των δικαιούχων για πληρωμές που λαμβάνουν με την εισαγωγή ΑΦΜ

- Διαδικτυακή υποβολή ερωτημάτων, παραπόνων και προτάσεων.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού για την Αναβάθμιση υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ

καιώς και τη σχετική Χάρτα εξυπηρέτησης πολιτων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξάλλου, σημείωσε, στις 22 Οκτωβρίου εγκρίθηκε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 12,7 εκατ. ευρώ που υπέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα συμπεριλάβει μια σειρά από υπηρεσίες και υποέργα για την υποστήριξη του αγροτικού τομέα (Ηλεκτρονικές διαδικτυακές υπηρεσίες, έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκόμενων αγροτικών φορέων, παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής αγροτικής ανάπτυξης, παροχή υπηρεσιών χάραξης αγροτικής πολιτικής κλπ).

Καταλήγοντας, ο κ. Σκαναδαλίδης επεσήμανε ότι οι αγρότες πολύ σύντομα θα εξυπηρετούνται και μέσω της Κάρτας του Πολίτη, στην οποία θα ενσωματωθούν και αυτά που τους αφορούν σε σχέση με τις συναλλαγές τους, (οι πληρωμές των ενισχύσεων, αποζημιώσεων).

Βρείτε εδώ αναλυτικά τον Προγραμματισμό Πληρωμών Οκτώβριος 2010

www.agronews.gr

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- Κομπίνα Σφακιανού με παράγοντες του Μυλοποτάμου

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- Κομπίνα Σφακιανού με παράγοντες του Μυλοποτάμουalt


Κάθε χρόνο εκταμιεύονται περίπου 250 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό προκειμένου να πληρωθούν πρόστιμα προς την Ε.Ε. για επιδοτήσεις «μαϊμού». Στην Κρήτη διασταυρωτικοί έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν ότι παραγωγός από τον νομό Χανίων και-συγκεκριμένα από τα Σφακιά- μισθώνει 150.000 στρέμματα βοσκοτόπων σε 600 περίπου παραγωγούς του Ρεθύμνου χωρίς να κατέχει τις εκτάσεις. Από τη συνολική έκταση των 150.000 στρεμμάτων, 100.600 στρέμματα φέρεται να εκμισθώνονται από 267 παραγωγούς των δημοτικών διαμερισμάτων Ζωνιανών και Λιβαδίων που υπέβαλαν αίτηση εξισωτικής αποζημίωσης τα έτη 2008 και 2009. Το ύψος της ενίσχυσης που αιτήθηκαν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί αγγίζει τα 2,4 εκατ. ευρώ. Ο φάκελος της υπόθεσης αυτής απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν το μεσημέρι, στην εκπομπή «Αντιρρήσεις» με την Κατερίνα Πολύζου, η οποία και φιλοξένησε συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καπρέλη.Οι δικαιούχοι εξισωτικών αποζημιώσεων
Προκειμένου οι Κτηνοτρόφοι να δικαιούνται τις επιδοτήσεις για τα αιγοπρόβατά, τους η Ε.Ε. απαιτούσε να διαθέτει ο κτηνοτρόφος, μια συγκεκριμένη αναλογία χώρου (στρεμμάτων) για να δικαιολογείται η κατοχή του αριθμού των ζώων που δηλώνει ότι έχει. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αριθμός των ζώων, ήταν μεγαλύτερος και προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα σε γη, οι κτηνοτρόφοι είχαν το δικαίωμα να νοικιάζουν βοσκοτόπια είτε κοντά στην περιοχή τους είτε το πολύ σε όμορους νομούς, στα οποία μπορούσαν να μεταφέρουν τα ζώα τους για να βοσκήσουν. Όμως, προκειμένου να πάρουν την επιδότηση, χρειάζονταν ορισμένες διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να πιστοποιούν ότι όντως υπάρχουν τα ζώα, υπάρχει η νοικιασμένη γη, υπάρχει σ’ αυτή σταβλική εγκατάσταση, γιατί που θα σταβλίζονται τα ζώα και βέβαια να πιστοποιείται η μεταφορά των ζώων με βεβαίωση κτηνιάτρου.

Για την ενιαία αποζημίωση αντιστοιχεί 1 αιγοπρόβατο ανά στρέμμα, ενώ για την εξισωτική αποζημίωση, αντιστοιχεί 1 αιγοπρόβατο ανά 1,5 στρέμμα.

Η διαδικασία είναι απλή και λογική και φυσικά δίνεται η δυνατότητα στους πραγματικούς κτηνοτρόφους που έχουν πραγματικό αριθμό ζώων και νοικιάζουν πραγματικά στρέμματα για να τα βόσκουν, να μη χάνουν ούτε ευρώ από τις δικαιούμενες επιδοτήσεις.

Μηχανισμός εξαπάτησης σε Σφακιά-Μυλοπόταμο
Όμως γύρω από αυτή τη διαδικασία, είχε στηθεί για χρόνια μια «μηχανή» από ορισμένους, οι οποίοι με εικονικά ζώα, και εικονικά στρέμματα, κατάφερναν να καρπώνονται ένα μεγάλο μέρος επιδοτήσεων, τις οποίες τις έχαναν όσοι πραγματικά τις δικαιούνταν αλλά και ζημιώνονταν το Ελληνικό δημόσιο τεράστια ποσά και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται και η Ε.Ε. και επειδή βέβαια οι Ευρωπαίοι δεν είναι κουτόφραγκοι, επιβάλει τεράστια πρόστιμα.


altΤο τελευταίο διάστημα., ο ΟΠΕΚΕΠΕ, άρχισε να ελέγχει τη διαδικασία των επιδοτήσεων κάνοντας ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων και ανακάλυψε πρόσφατα την εξής καταπληκτική περίπτωση:
Ο κύριος (Π.Κ). από τα Σφακιά, έχει εξουσιοδοτήσει κάποιον κύριο από το Μυλοπόταμο ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης της Ένωσης Μυλοποτάμου (!), να υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια με κτηνοτρόφους της συγκεκριμένης περιοχής, για συνολικές εκτάσεις περίπου 15.000 εκταρίων, δηλαδή 150.000 στρεμμάτων, σε 594 κτηνοτρόφους της περιοχής Μυλοποτάμου και κυρίως του Δήμου Κουλούκωνα σε ποσοστό 84%.


alt
Συγκεκριμένα, 74.800 στρέμματα φέρεται να έχουν νοικιάσει κτηνοτρόφοι του Δ.Δ. Λειβαδίων, 30370 στρέμματα Κτηνοτρόφοι της Κοινότητας Ζωνιανών, 8480 στρέμματα του Δ.Δ. Καλύβου, 6300 στρέμματα του Δ.Δ. Απλαδιανών, ενώ η διαδικασία αυτή φέρεται να έγινε με τη σύμπραξη άλλου μέλους της διοίκησης της ΕΑΣ Μυλοποτάμου, αλλά και με τη σύμπραξη ως προς τη θεώρηση γνησίων υπογραφής Αντιδημάρχου του Δήμου Κουλούκωνα!
Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης των 150.000 στρεμμάτων, δήλωνε στο Ε9 του μόνο 98 εκτάρια δηλαδή 980 στρέμματα, αργότερα βέβαια υπέβαλλε συμπληρωματική δήλωση για άλλα 1.500 εκτάρια, δηλαδή 15.000 στρέμματα. Όμως και πάλι μέχρι τα 150000 στρέμματα η διαφορά είναι τεράστια.

Περιττό βέβαια να πούμε ότι ούτε σταβλικές εγκαταστάσεις υπάρχουν ούτε βεβαιώσεις κτηνιάτρων για μεταφορές ζώων.
Όλη αυτή η διαμεσολάβηση φυσικά και δεν έγινε με το αζημίωτο, αφού στην πιάτσα κυκλοφορεί ότι για κάθε στρέμμα ο εκ Σφακίων φερόμενος ως ιδιοκτήτης εισέπραττε ένα Ευρώ, δηλαδή συνολικά 150.000 ευρώ και οι διαμεσολαβητές τα έδιναν έναντι 2,5 ευρώ το στρέμμα στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, προκειμένου να πάρουν τις επιδοτήσεις τους και βέβαια έχουν προεισπράξει σχετικές επιταγές, οπότε τώρα υπάρχει μια αναταραχή στην περιοχή.


alt


Επιπλέον, όπως φαίνεται, ορισμένοι -και καταλαβαίνουμε ποιοι- όλη αυτή την ιστορία, φρόντισαν να την επενδύσουν και εκλογικά, δεσμεύοντας όσους εμπλέκονται -, να αναγκάζονται να στηρίζουν συγκεκριμένους δημοτικούς άρχοντες.
Να πούμε εδώ ότι πολλοί από τους 594 κτηνοτρόφους, μπορεί να έχουν πέσει και θύματα, μη μπορώντας να γνωρίζουν ότι τα στρέμματα που τους νοίκιαζε ο εξουσιοδοτημένος από το Σφακιανό Μυλοποταμίτης, είτε δεν υπάρχουν, είτε τα έχουν νοικιάσει και σε άλλους. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου Κτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο έχουν νοικιάσει υποτίθεται βοσκοτόπια στα- Γρεβενά, ή στην Καστοριά.
Εύλογα ωστόσο προκύπτει ο προβληματισμός: Τώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε επιτέλους ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, ανακάλυψε αυτή την καραμπινάτη περίπτωση για το 2009, η οποία ζημίωνε το δημόσιο 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο! Μέχρι και τότε τι συνέβαινε;


alt


Σε πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΕΑΣ Μυλοποτάμου να αποστείλει στοιχεία, η Ένωση απέστειλε 7-8 μόνο από τα 594, με το πρόσχημα του… «φόρτου εργασίας».
Μόλις βέβαια οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι η απάτη αποκαλύφθηκε, άρχισαν να προσπαθούν να κάνουν αλλαγές όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έκλεισε τη βάση δεδομένων προκειμένου να μη χαθούν στοιχεία και κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους!
Όλα αυτά τα στοιχεία απεστάλησαν στην εισαγγελία Ρεθύμνου, η οποία σε συνεργασία με την Εισαγγελία Αθηνών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ διερευνά την υπόθεση, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
neatv.gr-Εκπομπή «Αντιρρήσειςantirriseis_reportaz
Ανέβηκε από neatvcrete. - Οι πιο φρέσκες video-ειδήσεις.


antirriseis_tilefwniko
Ανέβηκε από neatvcrete. - Νέα video που σας ενδιαφέρουν.

25-10-2010 Συνέντευξη τύπου του Υπουργού Κ. Σκανδαλίδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης και ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αθανάσιος Καρπέλης, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, στις 12.00 μ.μ. θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου, στα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, 6ος όροφος).

Θέμα της συνέντευξης «προγραμματισμός και διαδικασίες πληρωμών».

Τρίτη πρωί πιστώνεται το τσεκ στους λογαριασμούς

ImageΌλα είναι έτοιμα για την πληρωμή της πρώτης δόσης των φετινών άμεσων ενισχύσεων (τσεκ) που ανέρχεται στο 50% των συνολικών απαιτήσεων κάθε δικαιούχου. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα ποσά της προκαταβολής θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών το πρωί της Τρίτης.
Σχετικές διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν στην προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι συνέντευξη του υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, θα δοθεί στη δημοσιότητα ένα σαφές ετήσιο χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα δίνονται οι κοινοτικές ενισχύσεις και θα επιστρέφονται οι παρακρατηθέντες φόροι (ΦΠΑ και αγροτικό πετρέλαιο) στους αγρότες.
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση που διεξήχθη κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου στη Λάρισα την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το χρονοδιάγραμμα σχεδιάζεται έτσι ώστε μέχρι τον Ιούνιο της κάθε χρονιάς να έχουν ολοκληρωθεί σταδιακά και κάθε μήνα όλες οι πληρωμές που αφορούν τον αγροτικό κόσμο ξεκινώντας από την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης τον Δεκέμβριο.
Έτσι, προχωρώντας σε ένα πρώτο σχέδιο χρονοδιαγράμματος, που το παρουσίασε στους παραβρισκόμενους εκπροσώπους των αγροτών, ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι οι ενισχύσεις και οι επιστροφές του 2010 θα δοθούν ως εξής: Στις 26-29 Οκτωβρίου το 50% της ενιαίας ενίσχυσης, στις 17 Δεκεμβρίου το υπόλοιπο της ενιαίας ενίσχυσης, τον Φεβρουάριο η συνδεδεμένη ενίσχυση, τον Μάρτιο η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών και τον Απρίλιο η επιστροφή του ΦΠΑ. Οι μήνες Μάιος και Ιούνιος θα αποτελούν περίοδο εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων


www.agronews.gr/content/view/61434/200/lang,el/

José Bové: "Δραματική" η κατάσταση των αγροτών

Τα κύρια σημεία

  • Συνέντευξη του Γάλλου ευρωβουλευτή, José Bové
  • "Όταν οι τιμές παραγωγού πέφτουν, οι καταναλωτές δεν βλέπουν καμία διαφορά. Αντιθέτως, βλέπουν τη διαφορά μόλις όταν οι τιμές των πρώτων υλών ανέβουν"

Ο José Bové εξηγεί…

Αν οι τιμές των τροφίμων συνεχώς αυξάνονται, το ίδιο δεν ισχύει και για τα εισοδήματα των αγροτών, προειδοποιεί ο διάσημος Γάλλος αγρότης, ακτιβιστής και νυν ευρωβουλευτής, José Bové, έκθεση του οποίου για την έλλειψη διαφάνειας στην αγορά τροφίμων, θα συζητείται σήμερα στο Στρασβούργο. Μιλήσαμε με τον κ. Bové λίγο πριν από την ολομέλεια.

Ο καταναλωτής βλέπει τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται συνεχώς, όμως οι αγρότες βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται και πολλοί κατηγορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για αισχροκέρδεια. Η αλήθεια που ακριβώς βρίσκεται;

Η κατάσταση είναι δραματική. Όταν οι τιμές παραγωγού πέφτουν, οι καταναλωτές δεν βλέπουν καμία διαφορά. Αντιθέτως, βλέπουν τη διαφορά μόλις όταν οι τιμές των πρώτων υλών ανέβουν κερδοσκοπικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ξεκάθαρα ότι το μερίδιο των παραγωγών στην υπεραξία της αλυσίδας διατροφής έπεσε από 31% σε 20% από το 1995. Οι αγρότες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ζήσουν πουλώντας το προϊόν τους και τη διαφορά καρπώνονται είτε οι μεγάλες επιχειρήσεις της μεταποίησης είτε οι μεγάλοι του λιανεμπορίου.

Ποιο πρακτικά, τι προτείνετε με την έκθεσή σας για να διορθωθούν αυτά;

Αγροτικό εισόδημα

  • Οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται 3,3% ετησίως από το 1996
  • Στο ίδιο διάστημα οι τιμές παραγωγού αυξάνονται μόνο 2,1% ετησίως
  • Το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε 12% το 2009
Κατ' αρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες. Οι αγορές πρέπει να λειτουργούν με βάση την πραγματικότητα των αποθεμάτων και των αναγκών, όχι, όπως σήμερα, την κερδοσκοπία.

Δεύτερο σημείο είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητήριου για το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό να υποχρεώνονται οι παραγωγοί να πουλήσουν κάτω του κόστους.

Τρίτο, πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατοι κανόνες καταπολέμησης της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Τεράστιος αριθμός χωρών, οργανώσεων καταναλωτών και παραγωγών ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τέλος, πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες των αγροτικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ παραγωγών, εταιριών μεταποίησης και λιανεμπορίου.

Στην έκθεσή σας αναφέρετε ότι μέχρι και το 30% της παραγωγής τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια…

Σήμερα, στο σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, οι απώλειες φθάνουν το 30%, κάτι που είναι απαράδεκτο όταν υπάρχουν τόσοι στην Ευρώπη που πεινούν. Πρέπει να μικρύνουν τα δίκτυα διανομής. Πρέπει να προωθηθούν οι απευθείας πωλήσεις από τον παραγωγό στον καταναλωτή, πρέπει τέλος να αλλάξουν οι κανόνες που επιτρέπουν να καταλήγουν τόσα τρόφιμα στα σκουπίδια, όπως βλέπουμε να γίνεται στα σούπερ-μάρκετ και τα εργοστάσια τροφίμων.

Σας ικανοποιεί η έκθεση όπως διαμορφώθηκε ή θα θέλατε να πηγαίνει και λίγο πιο μακριά;

Είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος καθώς μπορέσαμε να εργασθούμε σε βάθος και να μιλήσουμε με κόσμο από όλες τις πλευρές. Η ψηφοφορία (σ.σ. στις 26 Ιουνίου) στην επιτροπή Γεωργίας πήγε πολύ καλά: η έκθεση στηρίχθηκε από το σύνολο της επιτροπής.

Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ολομέλεια. Έχω την εντύπωση ότι οι βιομηχανίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ασκούν πιέσεις ώστε να αφαιρεθούν από την έκθεση όσα τους ενοχλούν

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα: δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη

(2009/2237(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» (COM(2009)0591) και των διαφόρων εγγράφων εργασίας που επισυνάπτονται στην εν λόγω ανακοίνωση,

έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής της 17ης Μαρτίου 2009(1),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη(2),

έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με «τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(3),

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2010 για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (4),

έχοντας υπόψη την έκθεση «Agribusiness and the right to food» (αγροτική επιχειρηματικότητα και το δικαίωμα στην τροφή), που συντάχθηκε από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή,

έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0225/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αστάθεια τιμών σε τρόφιμα και βασικά εμπορεύματα προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι η ετήσια αύξηση των τιμών των τροφίμων από το 1996 είναι της τάξης του 3,3%, η τιμή στην οποία πωλούν τα προϊόντα τους οι αγρότες αυξήθηκε μόλις κατά 2,1%, ενώ συγχρόνως τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 3,6%, αποδεικνύοντας ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν λειτουργεί σωστά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι «οι μεταβολές αυτές προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και υποδηλώνουν ότι η συμπεριφορά έναντι των καταναλωτών δεν είναι δίκαιη»,(5)

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελικές τιμές κατανάλωσης παρέμειναν κατά μέσο όρο οι ίδιες, αν δεν αυξήθηκαν κιόλας, παρά την κάθετη πτώση των τιμών αγροτικών αγαθών το 2008,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις όχι μόνο θα βελτιώσουν τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων αλλά θα ωφελήσουν και τους αγρότες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σήμερα υποβαθμίζει την ικανότητα των αγροτών να επενδύουν και να καινοτομούν (ιδίως στις πράσινες τεχνολογίες, στη διαφύλαξη του κλίματος και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ενώ οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, αυτές δε οι υποχρεώσεις θα ενταθούν περαιτέρω στην ΚΓΠ μετά το 2013,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της αγροτικής προστιθέμενης αξίας από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων έχει μειωθεί από το 31%, το 1995, στο 24%, το 2005, στην ΕΕ των 25, καθώς και ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα επόμενα έτη δείχνουν περαιτέρω πτώση του μεριδίου που επιστρέφει στους αγρότες, σε αντίθεση με την σταθερή αύξηση κερδών για τους μεταποιητές, τους χονδρέμπορους, και/ή τους έμπορους λιανικής πώλησης καθώς και τους οικονομικούς φορείς εκτός της αλυσίδας διατροφής,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο αγροτικό εισόδημα μειώθηκε περισσότερο από 12% στην ΕΕ των 27 το 2009, πράγμα που σημαίνει ότι οι αγρότες δεν μπορούν πλέον να αποκομίσουν ένα δίκαιο εισόδημα από την εργασία τους, και ότι, παρά το γεγονός αυτό, οι αγρότες και ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση να παράγουν προϊόντα διατροφής που ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ποιότητας, σε τιμές προσιτές για τους καταναλωτές, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της ΚΓΠ,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει αγρότες, συνεταιρισμούς «αγροτών» και οργανώσεις παραγωγών, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, χονδρεμπόρους, εμπόρους λιανικής πώλησης, αλυσίδες σουπερμάρκετ, υπηρεσίες τροφοδοσίας, εστιατόρια, άμεσο εφοδιασμό από μικρές εκμεταλλεύσεις αυτοσυντήρησης, ιδιωτική παραγωγή και καταναλωτές αλλά και οικονομικούς φορείς εκτός της αλυσίδας τροφίμων, όπως: επιχειρήσεις επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων, προμηθευτές μεταφορών και εφοδιαστικής, ενέργειας και αγαθών κοινής ωφέλειας, συσκευασίας, τεχνικών μέσων, πρόσθετων, τεχνολογιών και προμηθευτές υπηρεσιών συμβούλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πολυπλοκότητα και υψηλή διαφοροποίηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, για να βελτιώνεται η βιωσιμότητα ολόκληρης της αλυσίδας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής εντοπίζει σοβαρά προβλήματα όπως κατάχρηση δεσπόζουσας αγοραστικής ισχύος, αθέμιτες πρακτικές στη σύναψη συμβάσεων, όπως καθυστερήσεις πληρωμών, μονομερείς τροποποιήσεις συμβάσεων, προκαταβολές για την πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις, περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά, έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη διαμόρφωση τιμών και την κατανομή περιθωρίων κέρδους σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων, σε στενή σύνδεση με την αυξημένη συγκέντρωση στους τομείς εισροής, χονδρικής και λιανικής πώλησης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 προτείνεται η προώθηση και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και της σταθεροποίησης του αγροτικού τομέα με την ενθάρρυνση της δημιουργίας εθελοντικών οργανώσεων αγροτικών παραγωγών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ειδικότερα στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου, δημιούργησαν μια ανισόρροπη κατάσταση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας διανομής τροφίμων και ότι η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ένα πολύ μικρό αριθμό πολύ ισχυρών επιχειρήσεων λιανικής που διαπραγματεύονται άμεσα ή έμμεσα με 13,4 εκατ. γεωργούς και 310.000 εταιρείες του κλάδου της αγροτικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την ΕΕ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρμετρη συγκέντρωση οδηγεί σε απώλειες στην παραγωγική ποικιλομορφία, στην πολιτισμική κληρονομιά, στη λιανική διάθεση, στην απασχόληση και στα νοικοκυριά,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει πως οι συμβατικές ανισορροπίες που συνδέονται με την άνιση διαπραγματευτική ισχύ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, δεδομένου ότι μικρότεροι μεν αλλά αποτελεσματικότεροι φορείς μπορεί να αναγκαστούν να λειτουργούν με μειωμένη κερδοφορία, πράγμα που περιορίζει την ικανότητα και τα κίνητρά τους να επενδύσουν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους και στην καινοτομία ως προς τις μεθόδους παραγωγής,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα τροφίμων διακινούνται ελεύθερα στην εσωτερική αγορά και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων περί τιμών μεταξύ παραγωγών (οργανώσεων), μεταποιητών, εμπόρων και εμπόρων λιανικής καθορίζεται συχνά από την εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια διαφορά σε αριθμούς και οικονομική δύναμη μεταξύ αγροτών και εμπόρων λιανικής είναι μια σαφής ένδειξη ανισορροπίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· ότι, για να εξισορροπηθούν οι αριθμοί, είναι ανάγκη να προαχθεί η ανάπτυξη οικονομικών οργανώσεων των αγροτών· ότι οι συνεταιρισμοί παίζουν κεντρικό ρόλο με την αύξηση της επιρροής τους και της διαπραγματευτικής τους δύναμης,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενσωματωμένη στο παγκόσμιο εμπόριο και δεσμεύεται ως προς αυτό βάσει Συνθήκης,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως και ότι το 2008 οι γεωργικές εισαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 10% φτάνοντας τα 98,6 δισ. ευρώ ενώ οι γεωργικές εξαγωγές αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά σχεδόν 11% φτάνοντας 75,2 δισ. ευρώ,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προβεί σε υπερβολικά πολλές παραχωρήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας, και ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η σύναψη διμερών συμφωνιών μονομερώς, εις βάρος της ευρωπαϊκής γεωργίας,

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο ‘Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (COM(2009)0591)’, δεδομένου ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη έντονων ανισορροπιών ισχύος μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, αλλά κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα που προτείνονται στην εν λόγω ανακοίνωση προς αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα της άδικης κατανομής κερδών εντός της αλυσίδας τροφίμων, εστιάζοντας ιδίως την προσοχή της στην εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων για τους αγρότες· αναγνωρίζει ότι, για να ενθαρρυνθούν τα συστήματα βιώσιμης και δεοντολογικής παραγωγής, οι αγρότες πρέπει να αποζημιώνονται για τις επενδύσεις τους και τις υποχρεώσεις τους σε αυτούς τους τομείς· τονίζει ότι θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν σχέσεις συνεργασίας στη θέση του συσχετισμού δυνάμεων·

3 επισημαίνει ότι οι στόχοι των Συνθηκών της Ρώμης σχετικά με τη γεωργία (αύξηση της παραγωγικότητας, επαρκής, εφοδιασμός σε τρόφιμα, λογικές τιμές καταναλωτή, σταθεροποίηση των αγορών) έχουν επιτευχθεί, με εξαίρεση τον στόχο της διασφάλισης δίκαιου εισοδήματος στους γεωργούς· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να λαμβάνει τα ανωτέρω δεόντως υπόψη σε όλες τις δημοσιονομικές προτάσεις·

4. αναγνωρίζει την ανάγκη για έναν σταθερό, ασφαλή και κερδοφόρο τομέα παραγωγής ως αποφασιστικό παράγοντα στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· επισημαίνει ωστόσο, ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελείται από αρκετούς ενδιαφερόμενους - γεωργούς, μεταποιητές, παραγωγούς και εμπόρους λιανικής πώλησης - οι οποίοι προσκομίζουν προστιθέμενη αξία και χρειάζονται επίσης κάποια ασφάλεια·

Διαφάνεια τιμών

5. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το μέσο παρακολούθησης των ευρωπαϊκών τιμών τροφίμων προκειμένου να καταστεί πιο φιλικό προς τον χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας πολύγλωσση διεπαφή που θα καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων τροφίμων, και να επιτύχει καλύτερη συγκρισιμότητα των τιμών σε κάθε βαθμίδα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων εντός και μεταξύ των κρατών μελών, κατά τρόπον ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη των καταναλωτών και των γεωργών για μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαμόρφωση των τιμών των τροφίμων·

6. εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με την κατανομή των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως είχε συμφωνηθεί στη διαδικασία προϋπολογισμού του 2009·

7. υπενθυμίζει ότι η ανισορροπία ανάμεσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους προγενέστερους και μεταγενέστερους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσον αφορά την επιχειρηματική διαφάνεια μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη διαπραγματευτική θέση των γεωργών και των ομάδων παραγωγών·

8. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό το πιλοτικό έργο για τη δημιουργία ευρωπαϊκού αγροτικού παρατηρητηρίου τιμών και περιθωρίων (συμπληρωμένο με δεδομένα για τις τιμές, τα περιθώρια και τον όγκο παραγωγής) για το οποίο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πίστωση 1,5 εκατ. ευρώ στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2010, να το συστήσει στα πλαίσια της Επιτροπής, και να συμπεριλάβει σύγκριση του κόστους αειφόρου παραγωγής και τιμών παραγωγού για τα συμβατικά προϊόντα και τα προϊόντα ηθικού εμπορίου, και τη διαφορά τους, σε βασικούς τομείς αγροτικής παραγωγής των κρατών μελών και κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις·

9. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την αρμόδια για την αλυσίδα διανομής τροφίμων ομάδα υψηλού επιπέδου ως μόνιμο βήμα για συζήτηση, δεδομένου ότι αποδείχθηκε σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων, διατυπώνοντας συστάσεις και υιοθετώντας στρατηγικές ενόψει της επανόρθωσης της τρέχουσας κατάστασης ανισορροπίας·

10. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την υποχρεωτική κατ’ έτος υποβολή έκθεσης από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους εμπόρους, μεταποιητές, χονδρεμπόρους και εμπόρους λιανικής πώλησης σχετικά με τα μερίδιά τους στην αγορά (με δεδομένα για τις ιδιωτικές επισημάνσεις) για βασικά διατροφικά αγαθά και σχετικά με τον όγκο των μηνιαίων πωλήσεών τους, ώστε να επιτραπεί σε όλους τους εταίρους της αγοράς να εκτιμήσουν τις τάσεις στη ζήτηση, στην προσφορά και στην εξέλιξη των τιμών στην αλυσίδα τροφίμων·

11. επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες είναι η βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων εκείνη που έχει το μεγαλύτερο περιθώριο στην αλυσίδα τροφίμων, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και από την Επιτροπή· ζητεί επομένως την ιδιαίτερη παρακολούθηση και διερεύνηση της βιομηχανίας μεταποίησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των τιμών·

12. θεωρεί απαραίτητο να αυξηθούν η διαφάνεια της αγοράς και οι παρεχόμενες στους καταναλωτές πληροφορίες, αναγκαία προϋπόθεση για την προβολή της ταυτότητας των προϊόντων και τη διασφάλιση της ποικιλίας των τροφίμων και των γεωργικών και αγροτοβιομηχανικών προϊόντων, που αποτελούν έκφραση της ιστορίας και του πολιτισμού πλήθους χωρών και περιοχών και αντανακλούν το «διακριτικό» γνώρισμα της γεωργίας κάθε κράτους μέλους·

13. παροτρύνει την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικό να περιλαμβάνει το έγγραφο συναλλαγής σαφή απόδειξη της αξίας της προμήθειας, καθώς και την καθαρή τιμή στην οποία η συναλλαγή πράγματι θα πληρωθεί·

14. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση αντίκτυπου όσον αφορά τα πλεονεκτήματα ενός βελτιωμένου νομικού πλαισίου που θα καλύπτει τα ιδιωτικά σήματα ποιότητας και διανομής, με σκοπό να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός τους, και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και ευκολότερη πρόσβαση για τους παραγωγούς·

15. τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής και να αναληφθούν εκστρατείες ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί και ο τομέας επί θεμάτων περιβάλλοντος, ασφάλειας των τροφίμων και καλής διαβίωσης των ζώων·

Ανταγωνισμός

16. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρμόδιες περί του ανταγωνισμού αρχές, και άλλες ρυθμιστικές αρχές που συμμετέχουν στην παραγωγή και το εμπόριο, να αντιμετωπίσουν με δυναμισμό τη δεσπόζουσα θέση και το σημαντικό μερίδιο αγοράς που κατέχουν έμποροι, προμηθευτές γεωργικών υλικών, μεταποιητές και έμποροι λιανικής πώλησης με αγροτο-επιχειρηματική δράση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· παρακινεί τις αρχές αυτές να αναλάβουν δράση κατά των καταχρηστικών αγοραστικών πρακτικών όλων των παραγόντων, οι οποίες υπονομεύουν τη διαπραγματευτική θέση των αγροτών·

17. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει νέα σχέση μεταξύ των κανόνων του ανταγωνισμού και της ΚΓΠ, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι αγρότες και οι διεπαγγελματικές τους οργανώσεις τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάζει τις συνέπειες της σοβαρής διείσδυσης στην αγορά ενός μεμονωμένου εμπόρου λιανικής ή μικρού αριθμού εμπόρων λιανικής πώλησης σε ορισμένο κράτος μέλος· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να θεσπίσει διορθωτικά μέτρα, προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών, για τις περιπτώσεις όπου η πρακτική των εμπόρων λιανικής ή το μερίδιο στην αγορά κρίνεται ότι βλάπτει τον ανταγωνισμό·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 2010, με την οποία θα παρέχει στοιχεία για την κατάχρηση ισχύος αγοραστών εντός της ΕΕ, συμπεριφορές εις βάρος του ανταγωνισμού και αθέμιτες πρακτικές όσον αφορά τις συμβάσεις σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων, από τη βιομηχανία εισροής έως τους καταναλωτές, και θα προτείνει την κατάλληλη αντίδραση·

20. καλεί τα κράτη μέλη, όπου είναι απαραίτητο, να επιτρέψουν στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού μεγαλύτερο περιθώριο δράσης μέσω της σύστασης απλοποιημένων μηχανισμών συλλογής στοιχείων σχετικά με τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω αθέμιτων συμβατικών πρακτικών·

21. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να απαγορεύεται σε κοινοτικό επίπεδο η πώληση σε τιμές κάτω της τιμής αγοράς·

22. προτρέπει την Επιτροπή να ξεκινήσει πλήρη έρευνα τομέα σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, για να καθορίσει το βαθμό κατάχρησης αγοραστικής ισχύος στον τομέα αυτό· επισημαίνει την επιτυχία της περί ανταγωνισμού έρευνας στο φαρμακευτικό τομέα το 2009·

23. προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αξιολόγηση των συμπεριφορών αθέμιτου ανταγωνισμού (δείκτης Herfindahl)· ο δείκτης αυτός, χρήσιμος για την αξιολόγηση του κινδύνου μονοπωλιακών καταστάσεων, δεν θα μπορούσε να δώσει την πραγματική διάσταση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού συντεχνιακού και ολιγοπωλιακού χαρακτήρα, όπως φαίνεται να συμβαίνει, τουλάχιστον εν μέρει, με τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες (GDO)·

24. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια πιο στοχοθετημένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην διατροφική αλυσίδα και να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής σχετικών νομοθετικών προτάσεων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ούτως ώστε να περιορισθεί ουσιαστικά η ανάπτυξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά στους τομείς των εισροών, της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων και του τομέα λιανικής πώλησης, και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών, παρέχοντας σε αυτούς την δυνατότητα να αναλάβουν συντονισμένη δράση κατά των παραγόντων που δεσπόζουν στην αγορά μέσω αποτελεσματικών οργανώσεων παραγωγών, κλαδικών οργανώσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

25. είναι της άποψης ότι πρέπει να αναθεωρηθεί κατεπειγόντως ο Κανονισμός 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) προκειμένου να ενισχυθούν τέτοιες οργανώσεις, και ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το εύρος αυτού του κανονισμού ώστε να συμπεριλάβει τις πρακτικές αειφόρου παραγωγής ως προϋπόθεση για την εξαίρεση από το Άρθρο 101 της ΣΛΕΕ·

26. θεωρεί ότι θα χρειασθεί κάποιος βαθμός συντονισμού και εναρμόνισης των εθνικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

27. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τη νομοθετική διαφοροποίηση για τα προϊόντα με έντονο τον τοπικό χαρακτήρα, που ξεχωρίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας και της διακριτής μορφής των τοπικών ή περιφερειακών στοιχείων, σε σύγκριση με τα τυποποιημένα προϊόντα·

28. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να διασφαλίσει την επιβίωση των διαφόρων θρεπτικών, περιβαλλοντικών, υγιεινολογικών χαρακτηριστικών και ότι στην ποικιλομορφία αυτή θα αντιστοιχούν κατάλληλες τιμές· στην ουσία, ο ανταγωνισμός θα πρέπει επίσης να αναπτύσσεται βάσει, μεταξύ άλλων, των διαφόρων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να προσλάβουν τη δέουσα μετρήσιμη μορφή·

Κατάχρηση ισχύος εκ μέρους των αγοραστών και σύναψη συμβάσεων

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ δεν παρακάμπτεται από την κατάχρηση αγοραστικής ισχύος (ούτε στρέβλωση) στην διατροφική αλυσίδα, η οποία συχνά συμβαίνει με καθυστερήσεις πληρωμών στους αγρότες ή τους μικρής εμβέλειας μεταποιητές, μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους της σύμβασης, εξαναγκαστικές εκπτώσεις, μεταπωλήσεις κάτω του κόστους, υπέρμετρες απαιτήσεις και αδικαιολόγητες προμήθειες, και να εκπονήσει τις απαραίτητες νομοθετικές συμβάσεις εάν χρειασθεί·

30. ζητεί συγκεκριμένα να συντομευθούν σε 30 ημέρες το ανώτερο οι προθεσμίες πληρωμής στην διατροφική αλυσίδα για όλα τα τρόφιμα και λιγότερο για τα αναλώσιμα γεωργικά προϊόντα, στα πλαίσια της τρέχουσας αναθεώρησης της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εξαιρέσεων στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών)·

31. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει επέκταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού πέραν της σημερινής στενής οπτικής γωνίας της ευημερίας του καταναλωτή και των ανησυχιών για χαμηλές τιμές τροφίμων·

32. ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει εάν οι απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί, πέρα από τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, από τις μεμονωμένες αλυσίδες διανομής όσον αφορά τις γεωργικές πρακτικές παραγωγής φρούτων και λαχανικών και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ενδέχεται να περιορίσουν το ελεύθερο εμπόριο και να ενισχύσουν αδικαιολογήτως τη θέση των διανομέων εντός της διατροφικής αλυσίδας·

33. ζητεί την εκπόνηση καταλόγου των καταχρηστικών πρακτικών της αγοράς, όπως οι πωλήσεις με ζημία και οι προμήθειες επί των πωλήσεων, και την ρητή απαγόρευσή τους από την ΕΕ· ζητεί οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται να «κατονομάζονται και να στιγματίζονται» καθώς και την εφαρμογή καθεστώτος κυρώσεων·

34. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό η κατάχρηση των ιδιωτικών σημάτων (ίδιο εμπορικό σήμα) και των πρακτικών σύστασης συμμαχιών αγοραστών από αλυσίδες σούπερ-μάρκετ, οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και πίεση στους αγρότες και σε συστηματική μείωση των τιμών παραγωγού· τονίζει ότι η κατάχρηση των ιδιωτικών σημάτων έχει αρνητική επίδραση στην ικανότητα των παραγωγών για καινοτομία (ιδιαίτερα των μικροπαραγωγών)· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει σχετική δράση ώστε οι αγρότες και ομάδες παραγωγών να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης στη διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών·

35. πιστεύει ότι οι συστάσεις της Επιτροπής να ενισχυθεί η κάθετη ενσωμάτωση της βιομηχανίας τροφίμων δεν αντανακλούν πάντοτε την ανάγκη να βρεθεί νέα ισορροπία της διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ αγροτών, διανομέων και βιομηχανίας τροφίμων, και ότι οι στρατηγικές αυτές πρέπει για το λόγο αυτό να συνοδεύονται από μέτρα που θα αποθαρρύνουν τις καταχρηστικές πρακτικές·

36. προειδοποιεί ότι οι συμβάσεις καλλιέργειας που επιβάλλονται από τους αγοραστές, η κάθετη ενσωμάτωση και οι προθεσμιακές συναλλαγές, οι οποίες παίζουν έναν ολονέν σημαντικότερο ρόλο, μπορεί να εξασθενήσουν τον ανταγωνισμό και τη διαπραγματευτική θέση των αγροτών· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εξετάσει τις συνέπειες των συμβατικών ρυθμίσεων αυτού του τύπου και να αναλάβει την κατάλληλη δράση εάν χρειάζεται·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σύναψη δίκαιων συμβάσεων μεταξύ όλων των παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας με βάση όρους που θα απορρέουν από διαπραγματεύσεις με τις οργανώσεις αγροτών και παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των κλαδικών και διακλαδικών οργανώσεων, ώστε να ενισχυθούν οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα προϊόντος, να μειωθούν οι τιμές αγοράς γεωργικών εισροών και να διασφαλισθούν δίκαιες τιμές, και τέλος να θεσπιστεί ένα σύστημα με εύκολη πρόσβαση για την αποτροπή παραβίασης των συμβάσεων εκ μέρους αγοραστών· είναι της άποψης ότι οι τυποποιημένες συμβάσεις μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία, η χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική σε μερικούς τομείς· στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κοινοποίηση συμβατικών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή·

38. επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει τον ορισμό διαμεσολαβητών στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων και άλλων μηχανισμών διαιτησίας για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης στις συμβατικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σχετικές εμπειρίες με στόχο τον ορισμό ενός διαμεσολαβητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων τα καθήκοντα του οποίου θα είναι η εξασφάλιση της επιβολής των κωδίκων συμπεριφοράς, βέλτιστων πρακτικών και συμβάσεων σε συναλλαγές μεταξύ εμπόρων από διάφορα κράτη μέλη·

39. ζητεί από την Επιτροπή να αποκαλύπτει τις αθέμιτες πρακτικές όσον αφορά την είσπραξη προμήθειας για την εμπορική προώθηση προϊόντων και την είσοδό τους στην αγορά και να τις εξετάζει βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ενιαίους κανόνες σχετικά με την καταβολή προμήθειας για την εμπορική προώθηση προϊόντων και την είσοδό τους στην αγορά, και ιδίως να λάβει μέτρα κατά των υπέρμετρων προμηθειών που απαιτούν οι διανομείς·

40. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει εκστρατεία ενημέρωσης μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να πληροφορηθούν οι γεωργοί τα δικαιώματά τους, τις καταχρηστικές πρακτικές των οποίων ενδέχεται να είναι θύματα και τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους για να καταγγείλουν τις καταχρήσεις αυτές·

Κερδοσκοπία

41. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει για τη δημιουργία ανεξάρτητου παγκόσμιου ρυθμιστικού οργανισμού, ο οποίος θα θεσπίζει κανόνες για τις προθεσμιακές συναλλαγές και τα δικαιώματα προαίρεσης και θα εφαρμόζει αυστηρά ρυθμιστικά μέτρα κατά της παγκόσμιας κερδοσκοπίας στο εμπόριο τροφίμων·

42. ζητεί, λόγω του συνεχώς διευρυνόμενου προσανατολισμού της αγοράς, να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακραίας αστάθειας των τιμών, δεδομένου ότι ορισμένοι παράγοντες της τροφικής αλυσίδας επωφελούνται από αυτό το φαινόμενο ενώ άλλοι σαφώς ζημιώνονται· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την θέσπιση μέσων που θα κάμψουν την αστάθεια των τιμών ώστε να μειωθεί η ευάλωτη θέση των παραγωγών·

43. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις εξουσίες των αρμόδιων για την ανταλλαγή εμπορευμάτων ευρωπαϊκών αρχών, ώστε να αποτραπεί η κερδοσκοπία στο εμπόριο τροφίμων, και να εργαστεί με σκοπό την εφαρμογή επαρκών μέτρων εκ μέρους της ΕΕ, προκειμένου να παρεμποδίσει το ενδεχόμενο η κερδοσκοπία στην εμπορία μη αγροτικών προϊόντων να επηρεάσει τις προθεσμιακές αγροτικές συναλλαγές·

44. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εποπτεία και τη συνολική διαφάνεια των αγορών παραγώγων βασικών γεωργικών προϊόντων καθώς και να ενισχύσει τη διαφάνεια στην περίπτωση των εξωχρηματιστηριακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων·

Αυτορρύθμιση

45. προτρέπει το Συμβούλιο να ενθαρρύνει περισσότερο τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και τη δυνατότητα δημιουργίας ταμείων αμοιβαίας ασφάλισης για την αντιμετώπιση των οικονομικών κινδύνων, ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των αγροτών, ιδίως μέσω της στήριξης των οικονομικών οργανώσεων και των οργανώσεων παραγωγών, των κλαδικών οργανώσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών·

46. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κώδικες καλών εμπορικών πρακτικών για την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για αθέμιτες πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινό κώδικα που θα εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ για την αποκατάσταση νέας ισορροπίας στις σχέσεις στα πλαίσια της τροφικής αλυσίδας· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εφαρμογή μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για τον έλεγχο των σχέσεων μεταξύ των εμπόρων λιανικής πώλησης που έχουν δεσπόζουσα θέση και των προμηθευτών τους μέσω εξειδικευμένων οργάνων στα κράτη μέλη·

47. πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί η ευρύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας σε διεπαγγελματικές οργανώσεις, όπως και η δημιουργία τυποποιημένων εθελοντικών συμβάσεων· τα κράτη μέλη θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις , κυρίως όσον αφορά τα αλλοιώσιμα προϊόντα, να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την υποχρεωτική τήρησή τους·

Βιώσιμα συστήματα τροφίμων, ποιότητα τροφίμων

48. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δίνει στην ανακοίνωσή της μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία της γεωργίας στην αλυσίδα οικονομικής αξίας του τομέα εφοδιασμού τροφίμων και της βιομηχανίας ειδών διατροφής· τονίζει το συσχετισμό μεταξύ χαμηλών τιμών παραγωγού και της παραγωγής διαρθρωτικών πλεονασμάτων και τις συνέπειές τους για την αειφορία, την ποιότητα των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων, την αγροτική καινοτομία και απασχόληση στις μειονεκτούσες περιοχές·

49. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την έγκριση μέσων στήριξης και προώθησης των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων που διαχειρίζονται οι αγρότες, των μικρών αλυσίδων και των αγορών τις οποίες διαχειρίζονται απευθείας οι αγρότες, προκειμένου να καθιερωθεί μια άμεση σχέση με τους καταναλωτές και να δοθεί στους αγρότες η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα δικαιότερο μερίδιο από την αξία της τελικής τιμής πώλησης μέσω της μείωσης του αριθμού των σταδίων και των μεσαζόντων·

50. προτρέπει την Επιτροπή να δίνει, στο πλαίσιο της δράσης της, ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και να μην θέτει σε κίνδυνο την αυτάρκεια τροφίμων σε αυτές τις τρίτες χώρες·

51. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις προδιαγραφές υγιεινής της ΕΕ σε σχέση με την τοπική ή την εξ αποστάσεως εμπορική διακίνηση και το χρόνο διατήρησης των προϊόντων, να αποκεντρώσει και να απλοποιήσει την πιστοποίηση και τα συστήματα ελέγχου και, τέλος, να προωθήσει τις απευθείας σχέσεις παραγωγού-καταναλωτή και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων·

52. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση στις οργανώσεις παραγωγών, στους συνεταιρισμούς αγροτών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στην διατροφική αλυσίδα· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να προτείνει σχετικά μέτρα·

53. επισημαίνει τη σημασία και την αναγκαιότητα αυστηρών κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων· υπενθυμίζει σχετικά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα των τροφίμων και επισημαίνει την ανάγκη να τηρούνται απαρεγκλίτως ως προς τα εισαγόμενα προϊόντα όλα τα πρότυπα ποιότητας και παρασκευής, ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τα ευρωπαϊκά προϊόντα·

54. υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα του εισοδήματος των γεωργών καθορίζει την ικανότητά τους να επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες, στο μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για αειφόρο γεωργία, ότι παράλληλα οι γεωργοί καλούνται να τηρήσουν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, και ότι επιπλέον οι απαιτήσεις αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω στα πλαίσια της μετά το 2013 κοινής γεωργικής πολιτικής·

55. κρίνει απαραίτητη τη βελτίωση της οργάνωσης της διατροφικής αλυσίδας και τον περαιτέρω εξορθολογισμό της ούτως ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση της μεταφοράς των τροφίμων (χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων) και να προαχθεί η εμπορία τοπικών τροφίμων·

56. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις διατήρησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά στη διασφάλιση δίκαιων τιμών για τα προϊόντα αυτά·

57. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας ενθαρρύνοντας την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και οι μη-γεωργικές δραστηριότητες, με στόχο την αύξηση του αριθμού θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων·

58. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες διανομής τροφίμων και να μην τις επιβαρύνει αδικαιολόγητα με κανονισμούς και γραφειοκρατία, καθώς εκείνες συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις γεωργικές επιχειρήσεις·

Αυτοεφοδιασμός, δημόσια τροφοδοσία και κατασπατάληση τροφίμων

59. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει, κατά την επανεξέταση των προτύπων της ΕΕ, τη δέουσα προσοχή στους εγχώριους παραγωγούς τροφίμων όπως και σε εκείνους που ασχολούνται με την παραγωγή για αυτοσυντήρηση·

60. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές τροποποιήσεις στους κανόνες σχετικά με τις πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, ώστε να ενισχυθούν οι βιώσιμες αγροτικές πρακτικές και η καλή μεταχείριση των ζώων, και να αναπτυχθεί η παραγωγή εποχικών και τοπικών τροφίμων·

61. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις, π. χ. στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οπωρολαχανικά που τίθενται σε εφαρμογή σε σχολεία, πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε μικρούς τοπικούς παραγωγούς και τοπικές ομάδες παραγωγών·

62. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση γεωργικών αγορών που διαχειρίζονται άμεσα οι γεωργοί, για τη δημιουργία δυνατοτήτων διάθεσης όπου οι παραγωγοί μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές καθώς και για την εισαγωγή προγραμμάτων που προωθούν την πώληση προϊόντων στις τοπικές αγορές·

63. παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει, σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την ευρεία κατασπατάληση τροφίμων στην αλυσίδα τροφίμων, η οποία στα περισσότερα κράτη μέλη ανέρχεται στο 30% των παραγόμενων τροφίμων, και να αναλάβει δράση με εκστρατείες συνειδητοποίησης για την πραγματική αξία των τροφίμων·

64. επισημαίνει την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων διατροφής για τους πολίτες της ΕΕ που τα χρειάζονται, όπως οι οικονομικά ασθενέστεροι, τα ηλικιωμένα άτομα και οι νέοι·

65. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0225+0+DOC+XML+V0//EL