Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΦΕΚ πολλαπλή συμόρφωση-Η ιστορία των ψυχανθών αλλάζει το χάρτη στα αροτραία

FEK B 509, 23-04-2010


Απόσπασμα από το ΦΕΚ

4. Εφόσον στην εκμετάλλευση υπάρχουν αρόσιμες

εκτάσεις ο γεωργός οφείλει να σε αυτές να εφαρμόζει

αμειψισπορά με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος

χειμερινά ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την εαρινή

καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμε−

τάλλευσης κατ’ έτος. Ως επιλέξιμες συμπληρωματικές

καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν

τα εξής: βίκος, ρόβη, τριφύλι, μηδική, κτηνοτροφικά κου−

κιά, πίσσα, λαθούρι, λούπινα. Σε αγροτεμάχια στα οποία

έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές ως κύρια καλλιέργεια δεν

απαιτείται συμπληρωματική καλλιέργεια.

Β. Να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρείς διαφορε−

τικές (ομάδες) καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή του.

Ο γεωργός απαλλάσσεται της υποχρέωσης αμει−

ψισποράς εφόσον αποδείξει με ατομική ή συλλογική

ανάλυσης εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου

περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

13. Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

— Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και

υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

— Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.

Η επιστολή της ΕΕΠΕΣ
Κύριε Υπουργέ,
Με την επιστολή αυτή, οι Ενώσεις μας θα ήθελαν να επισημάνουν:
Ολοκληρωμένη διαχείριση σκληρού σίτου
Σε ό,τι αφορά στη ΚΥΑ 262345/2010 (ΦΕΚ 323/Β/2010), σχετιζόμενη με την ολοκληρωμένη διαχείριση του σκληρού σιταριού, 15 ημέρες πριν την έναρξη της σποράς, δεν έχει ακόμα εκδοθεί το πρότυπο AGRO, ούτε και οι οριστικές αποφάσεις για την ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου.
Θα θέλαμε, επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι παρ’ όλες τις οχλήσεις, υπενθυμίσεις και επισημάνσεις μας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχει γίνει δυνατό μέχρι σήμερα να έχουμε μια οριστική και ξεκάθαρη απάντηση, ώστε και οι παραγωγοί να ενημερωθούν έγκαιρα, αλλά και τα Μέλη των Ενώσεών μας να προετοιμαστούν για την προώθηση των σπόρων σποράς στην αγορά.
Εδώ, πρέπει να υπογραμμισθεί η έκπληξή μας, όταν γίναμε κοινωνοί της Απόφασης για επιδότηση παραγωγής σκληρού σίτου με πιστοποίηση Agro 2.1 και Agro 2.2, αλλά με «έκπτωση» 50% στη χρήση πιστοποιημένου σπόρου, όπου αναφέρεται, ότι ο παραγωγός πάλι κατ’ ελάχιστο πρέπει να χρησιμοποιήσει 10 κιλά σπόρου το στρέμμα, όταν το σχετικό πρωτόκολλο αναφέρει για χρήση πιστοποιημένου σπόρου, δηλαδή 20 κιλά το στρέμμα, ως εν τέλει ορίζει η γεωργική πρακτική. Διερωτηθήκατε τότε, διερωτώμαστε και τώρα πάλι, ποιος θα πρέπει να παρανομήσει για να γίνει η πιστοποίηση; Ο παραγωγός ή ο ελεγκτής της πιστοποίησης;

Εφαρμογή κωδικών ορθής γεωργικής πρακτικής – Υποχρεώσεις καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης (αμειψισπορά σε ψυχανθή)
Σε ό,τι αφορά στην ΚΥΑ 262385/2010 (ΦΕΚ 509/Β/2010), σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, θα θέλαμε να
επισημάνουμε το γεγονός ότι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων, σχετικά με το ποσοστό του 20% της αρόσιμης έκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης κατ’ έτος, που απαιτείται (από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό) να γίνεται αμειψισπορά με ψυχανθή.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια απόφαση είχε εκδοθεί και το 2006, η οποία στο τέλος ανακλήθηκε, με συνέπεια, πέρα από το κομφούζιο που προκλήθηκε στους παραγωγούς, το σύνολο των μελών μας να υποστεί τεράστιες ζημιές, από τις παλινωδίες της τότε ηγεσίας του Υπουργείου.
Θα παρακαλούσαμε, λοιπόν, για την άμεση έκδοση των εφαρμοστικών Κανονισμών-Αποφάσεων των παραπάνω δύο θεμάτων, ώστε και ο αγροτικός κόσμος να ενημερωθεί , έστω, για μία φορά έγκαιρα και η αγορά να γνωρίζει, εκ των προτέρων, τι «μέλλει γενέσθαι» και να μη βρεθεί – για μία ακόμη φορά- προ άσχημων εκπλήξεων.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή, το χρόνο και τις οδηγίες σας προς τη διοικητική πυραμίδα του Υπουργείου για την άμεση έκδοση των σχετικών διευκρινιστικών εφαρμοστικών Αποφάσεων –Κανονισμών προς πληροφόρηση της αγοράς.

Με εξαιρετική τιμή και εκτίμηση,
Γιώργος Ποντίκας, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών
& Εμπόρων Σπόρων (Ε.Ε.Π.Ε.Σ.)
Κώστας Λιούπης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων
Σποροπαραγωγών & Σπορόφυτων (Σ.Ε.Σ.ΣΠ.)


ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 06.10.2010-08:45

Σε αναμονή των εφαρμοστικών αποφάσεων του υπουργείου τελούν αγρότες και επιχειρήσεις σποροπαραγωγής και διακίνησης σπόρων με αφορμή την υποχρέωση που πηγάζει από το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης για την αμειψισπορά με ψυχανθή στο 20% των αροτραίων καλλιεργειών. Το θέμα που έφερε στη δημοσιότητα με το πρωτοσέλιδο του Σαββάτου η Agrenda, προβληματίζει έντονα τον τελευταίο καιρό τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, καθώς επιδρά καταλυτικά στο σχεδιασμό των καλλιεργειών κάθε εκμετάλλευσης για την καινούργια χρονιά και επηρεάζει σημαντικά τα κόστη παραγωγής.
Είναι σαφές ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο (ΦΕΚ 509 Β’/23 Απριλίου 2010) και προβλέπει την προσαρμογή της χώρας μας στο κοινοτικό καθεστώς της υποχρεωτικής αμειψισποράς με ψυχανθή στο 20% των αροτραίων καλλιεργειών δεν επικοινωνήθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να αγνοούν τη σχετική υποχρέωση.
Παράλληλα παραμένει ανοικτό αν στα αγροτεμάχια που θα καλλιεργούνται με ψυχανθή θα γίνεται ενσωμάτωση της παραγόμενης ύλης και βιομάζας ή αν μέρος της παραγωγής θα αξιοποιείται εμπορικά. Το στοιχείο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που θα ληφθούν τελικά από τους παραγωγούς για τα συγκεκριμένα είδη ψυχανθών που θα καλλιεργηθούν, με τη σόγια να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την περίπτωση.

Η ιστορία των ψυχανθών
Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό καθότι αφορά δεκάδες χιλιάδες αγρότες, ιδιαίτερα των πεδιάδων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, πολλά εκατομμύρια στρέμματα και άμεση εμπορία και χρήση χιλιάδων τόνων σπόρων ψυχανθών.
Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ, όσοι έχουν χωράφια με αροτραίες καλλιέργειες υποχρεούνται από το φθινόπωρο 2010 να καλλιεργούν και να ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης κάθε χρόνο. Ως επιλέξιμες συμπληρωματικές καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίκος, ρόβη, τριφύλλια, μηδική και κτηνοτροφικά μπιζέλια, κουκιά λαθούρια και λούπινα.
Σε αγροτεμάχια στα οποία έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές ως κύρια καλλιέργεια δεν απαιτείται συμπληρωματική καλλιέργεια. Ο αγρότης απαλλάσσεται της παραπάνω υποχρέωσης εφόσον αποδείξει με ατομική ή συλλογική ανάλυση του εδάφους ότι τα χωράφια έχουν πάνω από 3% οργανική ουσία.

Το σίριαλ με τους σπόρους ψυχανθών
Η υπόθεση της υποχρέωσης κάλυψης των χωραφιών με 20% ψυχανθή για τους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων είναι αρκετά παλιά, αλλά συναντούσε την αντίδραση αγροτών και ιδιαίτερα των αγροτο-συνεταιριστών που ήθελαν ελευθερία στις επιλογές καλλιεργειών των αγροτών. Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2006-7 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε την εφαρμογή της κοινοτικής διάταξης για την κάλυψη με ψυχανθή του 20% των χωραφιών.
Οι επιχειρήσεις σπόρων προέβησαν σε μαζικές προμήθειες σπόρων ψυχανθών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην προβλεπόμενη ζήτηση σπόρων ψυχανθών. Όμως την τελευταία στιγμή, υπό την πίεση αγροτο-συνεταιριστών το υπουργείο υπαναχώρησε ανακοινώνοντας ότι το μέτρο αναβάλλεται μέχρι τη σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη της χώρας.
Με το χάρτη αυτό θα προσδιοριζόντουσαν οι περιοχές με εδάφη κάτω από 3% οργανική ουσία, στις οποίες θα είχε εφαρμογή το μέτρο της υποχρεωτικής καλλιέργειας ψυχανθών σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Οι επιχειρήσεις έπαθαν σημαντικές ζημιές με τους απούλητους σπόρους. Η σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη της Ελλάδας αργεί, η χώρα συνέχισε να εκτίθεται από τη μη εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής διάταξης και το Υπουργείο αναγκάστηκε στην έκδοση της παραπάνω Κ.Υ.Α.

Οι τρέχουσες ζυμώσεις
Γεωπονικά και λοιπά μαγαζιά γεωργικών εφοδίων, ενημερωμένα από στελέχη περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμβουλεύουν τους αγρότες να προμηθευτούν και να σπείρουν σπόρους ψυχανθών σύμφωνα με το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης προκειμένου να μη χάσουν τα σχετικά δικαιώματα ενίσχυσης. Ισχυρίζονται ότι οι διατάξεις της Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 509 Β’/2010 είναι σαφείς και δεν προβλέπεται υπαναχώρηση του Υπουργείου όπως στο παρελθόν. Επί πλέον ενθαρρύνουν τους αγρότες να προβούν το ταχύτερο δυνατόν σε αγορά σπόρων επειδή προβλέπεται να σημειωθεί έλλειψη από τη μαζική έκτακτη ζήτηση.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων σπόρων υπάρχει έντονος προβληματισμός για προμήθεια συμπληρωματικών ποσοτήτων σπόρων ψυχανθών από το εξωτερικό, δεδομένης της ζημιάς τους από την τότε ξαφνική υπαναχώρηση του Υπουργείου που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η αργοπορία του υπουργείου
Το ΦΕΚ με την παραπάνω υποχρέωση για 20% με ψυχανθή δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2010 έτσι οι εγχώριες σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή σπόρων ψυχανθών.
Κανονικά το ΦΕΚ έπρεπε να είχε δημοσιευθεί το αργότερο το καλοκαίρι του 2009, ώστε οι επιχειρήσεις να προγραμμάτιζαν αυξημένη παραγωγή σπόρων χειμερινών ψυχανθών με εγκατάσταση σποροκαλλιεργειών το φθινόπωρο του 2009. Μόνο έτσι θα μπορούσε να υπάρχει επάρκεια εγχώριων σπόρων για την φετινή φθινοπωρινή σπορά. Η αργοπορία του Υπουργείου προβλέπεται να στοιχίσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της χώρας.


www.agronews.gr/content/view/60906/200/lang,el/
Δημοσίευση σχολίου