Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Μόνο σε ενεργούς αγρότες οι κοινοτικές επιδοτήσεις

ImageΤην καταβολή βασικών στρεμματικών ενισχύσεων ενιαίων ανά κράτος ή περιφέρεια και πρόσθετες ενισχύσεις για περιβαλλοντικά μέτρα και για τις μειονεκτούσες περιοχές προτείνει η Κομισιόν στη θέση της για την ΚΑΠ μετά το 2013, που διέρρευσε στον Τύπο. Στο κείμενο, η Κομισιόν προτείνει τη διατήρηση της δομής των δύο πυλώνων και την ανακατανομή των ενισχύσεων με νέα οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Απορρίπτεται η παροχή ενιαίων στρεμματικών ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ακατάλληλη για την ποικιλόμορφη ευρωπαϊκή γεωργία. Ζητούμενο είναι μια δικαιότερη διανομή αλλά με τις κατάλληλες μεταβατικές περιόδους ώστε να αποφευχθούν απότομες αλλαγές που μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την παραγωγή.

«Μία πιθανή λύση θα ήταν ένα σύστημα που περιορίζει τα κέρδη και τις απώλειες για τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ότι οι αγρότες σε όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατά μέσο όρο ένα ελάχιστο μερίδιο του κοινοτικού μέσου επιπέδου άμεσων ενισχύσεων.»

Οι μελλοντικές άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να δίνονται μόνο στους «ενεργούς αγρότες» και μπορούν να βασίζονται στις εξής αρχές:

- Βασική στήριξη του εισοδήματος μέσω βασικών αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων, παρέχοντας ομοιόμορφο επίπεδο υποχρεωτικής στήριξης σε όλους τους αγρότες σε ένα κράτος μέλος ή μία περιφέρεια, βάσει μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων που θα ενεργοποιούνται μέσω του «ταιριάσματός» τους με την επιλέξιμη αγροτική γη, συν τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης. Θα πρέπει να θεσπιστεί ανώτατο όριο στις άμεσες ενισχύσεις που εισπράττουν οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

- «Πρασίνισμα» των ενισχύσεων μέσω της στήριξης περιβαλλοντικών μέτρων σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. Αυτά μπορούν να πάρουν τη μορφή απλών, μη συμβολαιακών, ετήσιων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων (π.χ. αμειψισπορά, αγρανάπαυση, μόνιμα βοσκοτόπια).

- Ειδική στήριξη των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα μέσω της παροχής πρόσθετων στρεμματικών ενισχύσεων συν προαιρετικές, εθνικές συμπληρωματικές ενισχύσεις. Κατάργηση των σχετικών μέτρων του 2ου πυλώνα.

- Συνέχιση προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για ορισμένες περιοχές με ειδικούς τύπους γεωργίας ιδιαίτερης κοινωνικοοικονομικής σημασίας.

- Στήριξη των μικροκαλλιεργητων μέσω της διασφάλισης ελάχιστου επιπέδου άμεσων ενισχύσεων.

Επίσης προτείνεται η ενσωμάτωση μηχανισμού διαχείρισης των κρίσεων στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ενός νέου όργανου σταθεροποίησης του εισοδήματος, συμβατού με τις επιταγές του ΠΟΕ.

www.agronews.gr/

Δημοσίευση σχολίου