Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τις πράσινες θέσεις εργασίας!

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τις πράσινες θέσεις εργασίας!

Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε πως οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να ισορροπούν με τους περιβαλλοντικούς δείκτες. Στόχος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής είναι η συνεχής μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας και η ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής δράσης. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, πάντα πρωτοπόρος,
ανάμεσα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχοντας αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει την πράσινη επιχειρηματικότητα, αναζητά :
Στελέχη με εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση ή/και εμπειρία στην πράσινη επιχειρηματικότητα και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:
1. Βιομάζας, Ηλιοθερμικών και Γεωθερμίας
2. Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων
3. Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
4. Ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων και αφαλάτωσης
5. Εναλλακτικής Γεωργίας
6. Εναλλακτικού Τουρισμού
7. Τεχνολογίες μείωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και «πράσινων» μεταφορών
8. Καθαρής παραγωγής και «πράσινης» χημείας
Κωδ. Αγγελίας: GB/10/10
Βασική αποστολή της ομάδας συνεργατών είναι η ανάπτυξη και προώθηση των στρατηγικών και προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς για την πράσινη επιχειρηματικότητα.
ΠΡΟΦΙΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
Απαραίτητα προσόντα :
􀂾 Εξειδικευμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή
αντικείμενα
􀂾 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
􀂾 Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)
Επιθυμητά προσόντα :
􀂾 Επαγγελματική εμπειρία ή ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές
αντικείμενο
􀂾 Γνώσεις σε θέματα περιβαλλοντικής οικονομίας
Δεξιότητες
Οι υποψήφιοι/ες θεωρείται απαραίτητο να επιδεικνύουν:
􀂾 Αναλυτική και κριτική σκέψη
􀂾 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στα πλαίσια ομαδικής
εργασίας
􀂾 Ικανότητα ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών
􀂾 Προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων
􀂾 Ικανότητα διαχείρισης έργων (project management)
Ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζει την αρχή των ίσων ευκαιριών και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων λόγω εθνικότητας, φύλου, θρησκείας και ηλικίας για την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις εταιρίες του


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, σημειώνοντας τον Κωδικό Αγγελίας, στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Αμερικής 4, Αθήνα 10564 ή με fax στο 210-3288539 ή με email
human-resources@piraeusbank.gr
Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.
Δημοσίευση σχολίου