Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Το ΚΕΤΕΑΘ αναζητά γεωπόνο για εργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το μικροκλίμα και τη διαχείριση νερού στο θερμοκήπιο.

Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) αναζητά άτομο για εργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το μικροκλίμα και τη διαχείριση νερού στο θερμοκήπιο.

Επιθυμητά προσόντα:
Πτυχίο Γεωπονίας
 Συναφές μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (κατά προτίμηση στη Γεωργική Μηχανική)
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
Ιδιαίτερα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν θα είναι: Εμπειρία σε μετρήσεις κλιματικών παραμέτρων και παραμέτρων ανάπτυξης φυτών σε περιβάλλον θερμοκηπίου, προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικές εργασίες – δημοσιεύσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
έως τις 5 Νοεμβρίου 2010, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση ckittas@uth.gr
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Κωνσταντίνο
Κίττα (24210 93012) και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ckittas@uth.gr
Δημοσίευση σχολίου