Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Πάνω από 1.600 αιτήσεις για τα μέτρα 311,312 και 313 του Άξονα 3 του Π.Α.Α

Πάνω από 1.600 αιτήσεις για τα μέτρα 311,312 και 313 του Άξονα 3 του Π.Α.Α Πάνω από 1.600 αιτήσεις για τα μέτρα 311,312 και 313 του Άξονα 3 του Π.Α.Α

Συνολικά 1.677 αιτήσεις, Δημόσιας Δαπάνης 311.188.178,14 ευρώ υποβλήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μέτρα 311,312 και 313 του Άξονα 3 του Π.Α.Α. Οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των Μέτρων είχαν ξεκινήσει την 26/07/2010, ενώ η καταληκτική ημερομηνία τους ήταν 1η Νοεμβρίου του 2010. Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Το μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου.

Μέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

ΜΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
311 160 33.010.337,72
312 208 21.361.782,15
313Α 71 4.105.761,21
313Β 1.238 252.710.297,06
ΣΥΝΟΛΟ 1.677 311.188.178,14

Δείτε εδώ Περισσότερες πληροφορίες για τα Μέτρα 311,312 και 313 του Άξονα 3 του Π.Α.Α

http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=61572

Δημοσίευση σχολίου