Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - «Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΓΠ) ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - «Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΓΠ) ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020 - Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ».
Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18/11/2010 ανακοίνωση με τίτλο «Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) με χρονικό ορίζοντα το 2020 – Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος». Αυτή η ανακοίνωση, παρουσιάστηκε και από τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης «Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη», κ. Τ. Χανιώτη, στις 22 Νοεμβρίου 2010, στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκης Επιτροπής στην Αθήνα.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί ο ευρωπαϊκός κλάδος της γεωργίας δυναμικότερος, ανταγωνιστικότερος και καλύτερα ανταποκρινόμενος στο όραμα της Ευρώπης για το 2020 που προβλέπει την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ευφυούς ανάπτυξης και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται τα μελλοντικά μέσα τα οποία ενδέχεται να είναι κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των εν λόγω στόχων. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σημασία να υπάρξει μια ανακατανομή, επανασχεδιασμός και καλύτερη στόχευση της στήριξης βάσει αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων, εύκολα κατανοητών από τον φορολογούμενο. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι και οικονομικά (βλ. την παράμετρο που αφορά την «εισοδηματική στήριξη» των άμεσων ενισχύσεων) και περιβαλλοντικά (αντανακλώντας τα δημόσια αγαθά που παρέχονται από τους γεωργούς), με καλύτερη στόχευση της στήριξης προς τους ενεργούς γεωργούς.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει 3 επιλογές για τη μελλοντική κατεύθυνση της ΚΓΠ προκειμένου να αντιμετωπιστούν 3 μείζονες προκλήσεις:

1. σταδιακές αλλαγές για την αντιμετώπιση των πιο επειγουσών ελλείψεων της ΚΓΠ,
2. πιο πράσινη, δίκαιη, αποτελεσματική και αποδοτική ΚΓΠ και
3. κατάργηση της εισοδηματικής στήριξης και των μέτρων στήριξης της αγοράς και επικέντρωση σε στόχους σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική μεταβολή.

Ένα κοινό στοιχείο και στις 3 επιλογές είναι η ιδέα ότι το μελλοντικό σύστημα άμεσων ενισχύσεων δεν μπορεί να βασιστεί σε ιστορικές περιόδους αναφοράς, αλλά πρέπει να συνδεθεί με αντικειμενικά κριτήρια.

Αφού συζητηθούν οι ιδέες αυτές, η Επιτροπή θα υποβάλει επίσημες νομοθετικές προτάσεις στα μέσα του 2011.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την ανακοίνωση της Επιτροπής και το ενημερωτικό σημείωμα για την παρουσίαση της ανακοίνωσης που έγινε στην Αθήνα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ANAKOIΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020_ 22-11-2010

Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο
που μας έστειλε την πληροφόρηση
για την ΚΑΠ ή ΚΓΠ όπως αναφέρεται
στο κείμενο
Δημοσίευση σχολίου