Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Πολυεργαλεία επενδύσεων τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ImageΜε ειδική μέριμνα για δράσεις όπως τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των ψεκαστικών μηχανημάτων ή την για αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων ή ακόμα και την ανακαίνιση/μετατροπή σταβλικών εγκαταστάσεων έτσι ώστε να συνάδουν με τα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων «ανοίγουν» τα Σχέδια Βελτίωσης προϋπολογισμού έως και 500.000 ευρώ ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Στην εκπνοή του 2010 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013», η οποία όμως θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα και από προκήρυξη.

Στην τελευταία θα αναφέρεται επακριβώς για ποιες δράσεις και ποιες δαπάνες μπορεί υποβληθούν τις επόμενες ημέρες αιτήσεις από υποψηφίους επενδυτές, καθώς και η προθεσμία υποβολής.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και μία πρώτη σταχυολόγηση των σημαντικότερων σημείων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν ότι οπωσδήποτε η «αίτηση ενίσχυσης, μέσω του συνημμένου σ’ αυτήν επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, τεκμηριώνει τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης κατατάσσεται στις «μη παραδεκτές». Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται εφόσον το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης επιτυγχάνει τουλάχιστον ένα από τους στόχους του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης».

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, οι παρακάτω:

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

Ανάμεσα στις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 121, περιλαμβάνονται οι εξής:

- Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα (π.χ. εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων), που μπορεί να έχουν σκοπό είτε την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων στον κτηνοτροφικό τομέα, είτε την προμήθεια ενός νέου ψεκαστικού μηχανήματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761, στον τομέα φυτικής παραγωγής.

- Επενδύσεις απλής αντικατάστασης, δηλαδή η επένδυση με την οποία αντικαθίσταται απλώς υφιστάμενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή μέρη αυτών, από νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της παραγωγής ή της σχετικής τεχνολογίας.

Αυτές αφορούν τους εξής τομείς: Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής, αποθήκες – αποθηκευτικούς χώρους και θερμοκήπια

- Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. τρακτέρ).

- Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) σύγχρονα, καινούργια αρδευτικά συστήματα χαμηλών και μεσαίων πιέσεων (η συνιστώμενη από την κατασκευάστρια εταιρεία πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar),

β) αρδευτικές υδατοδεξαμενές και γ) εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών.

- Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.

- Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

- Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ΚΥΑ για τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης

www.agronews.gr/
Δημοσίευση σχολίου