Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Αθήνα, 08 / 12 /2010

Α. Π. : 8912

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α.Δ.Α 4IΦΔΒ-ΝΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013”

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41 Aθήνα

Πληροφορίες : Β.ΜΑΚΡΗΣ

Τηλέφωνο : 210 5275093 , 210 5275117

FAX : 210 5275124

Email : vmakris@mou.grΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:


«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/676 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ»


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στα πλαίσια του Άξονα 5 (Τεχνική Υποστήριξη) ανακοινώνει ότι πρόκειται να αναθέσει, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’3/14.01.2002), άρθρο 3, το ως άνω έργο.

Τα στοιχεία που αφορούν το έργο και την διαδικασία αξιολόγησης έχουν ως εξής:


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντικών και ιδιαίτερα των μέτρων που αφορούν στα ύδατα,της Δράσης 2.1 ¨Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών¨,απαιτείται η ύπαρξη γραμμής βάσης για τον υπολογισμό της απώλειας εισοδήματος για τους παραγωγούς που αιτούνται ενίσχυσης μέσω των μέτρων αυτών. Ως γραμμή βάσης για τα μέτρα που αφορούν στην προστασία των υδάτων θεωρείται η Οδηγία 91/676, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η επικαιροποίηση των δεσμεύσεων και των απαιτήσεων των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τα νιτρικά σε αντικατάσταση της 85167/820/20-3-2000 (Β 477) Υπουργικής Απόφασης. Η επικαιροποίηση των εθνικών προτύπων και δεσμεύσεων προβλέπεται και από την ίδια την Οδηγία 91/676 (Αρθ. 5), αλλά και έχει επισημανθεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Oκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α (23%).ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/ Κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο ανωτέρω θέμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

Υποψήφιος φορέας, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω ή εμπίπτει σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, που απαριθμούνται στους όρους 5 έως 10, δεν δύναται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Οι λόγοι και οι περιπτώσεις αποκλεισμού είναι οι εξής:

 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

 2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

 3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την οικονομική προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 5. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

 6. Έχει εκκινήσει εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

 7. Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου

 8. Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές

 9. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής

 10. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλλουν έως την 20 /12 / 2010 τις κλειστές και σφραγισμένες με την σφραγίδα της εταιρίας (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. Λ. Αθηνών 58, Αθήνα, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μία προσφορές .

Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο φάκελος που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνει: α) σε έντυπη μορφή ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, β) σε ηλεκτρονική μορφή (CD) τον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, ήτοι δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά, που θα περιέχεται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Στο πρωτότυπο και στα δύο αντίγραφα της προσφοράς θα περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους :

α) τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά/υπεύθυνες δηλώσεις για την προσωπική κατάσταση την χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική επάρκεια.

β) η ανάλυση που αφορά την τεχνική ικανότητα.

γ) η οικονομική προσφορά με ισχύ ενενήντα ημερών από υποβολής της.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το πρώτο στάδιο αφορά την εκτίμηση σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων και την χρηματοοικονομική και τεχνική τους επάρκεια.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν ως προς την τεχνική τους ικανότητα να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο ενώ θα συνεκτιμηθεί και το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο διοικητικού οργάνο.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α)Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα σχετικά ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή (για λοιπές εταιρείες).

β)Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

 1. Δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού για την ανάληψη του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην πρόσκληση και ότι δεσμεύονται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο προ της υπογραφής της σύμβασης στην περίπτωση που τους κατακυρωθεί το έργο

 2. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβαν γνώση.

 4. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.

 5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

 6. Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

 7. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο που θα καταταχθεί πρώτος το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου και τα οποία προαπαιτούνται για την υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης είναι τα εξής:

 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή τουλάχιστον εν ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Κάθε υποψήφιος δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει σημαντικό και απαραίτητο για την τεκμηρίωση της τεχνικής και οικονομικής του ικανότητας. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη, της παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου όπως είναι:

 1. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης της τελευταίας τριετίας ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος εάν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο της τριετίας.

 2. Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων έργων, τα οποία υλοποίησε ο φορέας κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Δημόσιος φορέας προσκομίζεται βεβαίωση της Αναθέτουσας ενώ αν αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, συμβάσεων και φορολογικών παραστατικών υλοποίησης των έργων.

 3. Βιογραφικά του Υπευθύνου του έργου καθώς και των μελών της Ομάδας Έργου (εάν προτείνεται) από τα οποία να προκύπτει κατ΄ ελάχιστον η ακριβής διάρκεια της εμπειρίας-προϋπηρεσίας τους, η συμμετοχή και ο ρόλος/ θέση τους σε αναλόγου φύσεως έργα (καθήκοντα, αρμοδιότητες) και το ακριβές αντικείμενο των εν λόγω έργων.

 4. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα.


Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις με βάση όλα τα έγγραφα, που προσκομίζει κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος δύναται να υποβάλλει κάθε στοιχείο, που κρίνει αναγκαίο για την τεκμηρίωση της τεχνικής και οικονομικής του ικανότητας.


ΕΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Σε περίπτωση που ο φορέας στον οποίον πρόκειται να γίνει η ανάθεση του έργου είναι ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί από την ένωση συμφωνητικό μεταξύ των μελών της όπου :

 • θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader)

 • θα ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

 • Η ένωση / κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

 • Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να περιβληθεί νομικού τύπου αναγνωρισμένου από το ελληνικό δίκαιο.

 • Απαραιτήτως πρέπει να αποδεικνύεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του κάθε μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας (π.χ. του Διοικητικού Συμβουλίου) για τη συμμετοχή του στη διαδικασία και στην ένωση / κοινοπραξία, και να δηλώνεται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας.

 • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έως την περάτωση της σύμβασης έναντι της Αναθέτουσας Υπηρεσίας

 • Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης από τα εναπομείναντα μέλη, θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του διαγωνισμού. Η αντικατάσταση, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση είναι:


 • Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου (συντελεστής βαρύτητας: 60%)

 • Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης, περιγραφή των καθηκόντων, κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου (είτε του φυσικού προσώπου είτε σε περίπτωση νομικού προσώπου της ομάδας έργου ή του οριζόμενου ως υπεύθυνου για την εκτέλεση του έργου προσώπου), χρόνος απασχόλησης σε σχέση με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (συντελεστής βαρύτητας: 40%).


Ο συντελεστής βαρύτητας συνολικά για την Τεχνική Αξιολόγηση συνίσταται στο 80% της συνολικής βαθμολογίας.


Θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος.


Η βαθμολόγηση και η αναγωγή των βαθμών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:


 • Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.

 • Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί με τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

 • Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.

 • Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος βαθμολογείται με το συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο:

όπου = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος :


Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 100

όπου :

Οj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j

Κmin: το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές

Κj: το κόστος της προσφοράς j


Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα απορρίπτονται.


ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:


Tj = 0,80 x ΣΒΠΤ + 0,20 x Oj

όπου:

Tj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j

ΣΒΠΤ: η βαθμολογία του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σε κλίμακα 0-100

Oj: η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 0-100.


Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:

 1. Λογοθέτου Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Β΄ της Ε.Υ.Ε Π.Α.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

2. Χαριτοπούλου Τριανταφυλλιά, Στέλεχος της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

3. Βακάκη Καλλιόπη , Στέλεχος της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

με αναπληρωματικά μέλη τους:

 1. Μερεμέτη Αθανασία , Στέλεχος της Ε.Υ.Ε Π.Α.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
 2. Βουραζέρη Ευστράτιο, Στέλεχος της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
 3. Λογοθέτη Αντιγόνη, Στέλεχος της Ε.Υ.Ε Π.Α.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου.
Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης και τελικής κατάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη.


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» www.agrotikianaptixi.gr για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) εργασίμων ημερών.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ

Δημοσίευση σχολίου