Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ .....",
Δημοσίευση σχολίου