Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Θέση εργασίας για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων


Θέμα: Θέση εργασίας για διοικητική- γραμματειακή υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) του Κέντρου Έρευνας
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) αναζητά ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης για
τη διοικητική- γραμματειακή υποστήριξη των ερευνητικών του προγραμμάτων.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ και να διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοικητική- γραμματειακή υποστήριξη, με έμφαση στα παρακάτω:

 Άριστη χρήση Η/Υ (Office, Internet Explorer, Outlook Expressκ.λ.π.)
 Άριστη προφορική και γραπτή γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας
 Επιθυμητή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 Αποδεδειγμένη προηγούμενη προϋπηρεσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών - Εθνικών
ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων
 Επιθυμητή χρήση συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Γραφείου
 Βασικές γνώσεις λογιστικής και διαχείρισης οικονομικών λογαριασμών
 Ικανότητα διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, συμβουλίων κλπ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν (έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010)
 σχετική αίτηση,
 αναλυτικό βιογραφικό (σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας δραστηριότητας) και
 στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές επιστολές από τουλάχιστον 2 προηγούμενους
εργοδότες.
Η αποστολή των ανωτέρω θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ckittas@uth.gr.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Διευθυντή του ΙΤΕΔΑ κ. Κωνσταντίνο Κίττα (2421-093012) και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ckittas@uth.gr
Δημοσίευση σχολίου