Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Συστήνεται 9μελής Ομάδα Εργασίας για τα Καλάθια

ImageΜε απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης, τα γνωστά Καλάθια των προϊόντων.

Το έργο της εννεαμελούς Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των περιφερειακών επιτροπών που έχουν συσταθεί για τη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια. Να σημειωθεί ότι στη μη αμειβόμενη Ομάδα, της οποίας το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 30/9/2011, μετέχουν οι κκ. Γιώργος Κανελλόπουλος, Ελευθέριος Μοσχοπαίδης, Γιώργος Κορμέντζας, Ανδρέας Κατζηλάκης, Αντώνης Κουντούρης, Πολυξένη Πολύζου, Γιάννης Χατζάρας, Ευφροσύνη Μπουσίου και Κωνσταντίνος Πιλαφτσής.

Αναλυτικά, η απόφαση έχει ως εξής:

Αποφασίζουμε

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης “Καλάθια Προϊόντων”, που συγκροτείται από τους:

α) Γεώργιο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Ελευθέριο Μοσχοπαίδη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως συντονιστή.

γ) Γεώργιο Κορμέντζα, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως

αναπληρωτή συντονιστή.

δ) Ανδρέα Κατζηλάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄,

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

ε) Αντώνιο Κουντούρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄,

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

στ) Πολυξένη Πολύζου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

ζ) Ιωάννη Χατζάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, της

Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

η) Ευφροσύνη Μπουσίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

θ) Κωνσταντίνο Πιλαφτσή, εκκαθαριστή της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, ως τακτικό μέλος.

2. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των

περιφερειακών επιτροπών που έχουν συσταθεί για τη διαμόρφωση των

Επιχειρησιακών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια. Για την επίτευξη του στόχου, η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συμμετέχει με τα μέλη της στις συνεδριάσεις των περιφερειακών επιτροπών και υποστηρίζει με προτάσεις τη σύνταξη των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία σε κάθε Περιφέρεια.

β) Στηρίζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Περιφερειακών

Επιτροπών, προσδιορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ένταξη

συγκεκριμένων προϊόντων στα «Καλάθια Προϊόντων» ή/και τη συμπλήρωση των «Καλαθιών Προϊόντων».

γ) Παραλαμβάνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί και κωδικοποιεί τις παραδοτέες

προτάσεις των περιφερειακών επιτροπών και τις προωθεί για τελική έγκριση στον υπουργό, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

3. Το έργο της ομάδας εργασίας θα ολοκληρωθεί έως τις 30/9/2011.

4. Η ομάδα εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τα Καλάθια


www.agronews.gr

ΓΕΩΤ.Ε.Ε παράρτημα Κ. Μακεδονίας: Ο ρόλος των γεωτεχνικών στην εφαρμογή του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013

Τους προβληματισμούς τους και τις ενστάσεις τους για τον ρόλο των γεωτεχνικών στην εφαρμογή του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013», διατυπώνουν με επιστολή τους τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν «ο πιθανός ορισμός αξιολογητών μη γεωτεχνικής ειδικότητας για την αξιολόγηση γεωτεχνικών μελετών και προτάσεων είναι αντιδεοντολογικός, αντιεπιστημονικός, αντιαναπτυξιακός και κατά παράβαση του ΠΔ 344/29-12-2000».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Θέτουμε υπόψη σας το σοβαρό προβληματισμό και τις ενστάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τα παρακάτω σοβαρά θέματα ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που προέκυψαν κατά το τελευταίο διάστημα:

Α) Με την υπ΄ αριθμ. 166493/31-5-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδης καλεί τους μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ όλων των ειδικοτήτων των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Οργανισμών (πλην του ΟΠΕΚΕΠΕ), να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ - Μονάδα Δ΄ για να αναλάβουν ως αξιολογητές με υπερωριακή αμοιβή το έργο της αξιολόγησης των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.
Κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τίθενται τα παρακάτω επιτακτικά ερωτήματα περί της νομιμότητας και σκοπιμότητας αυτής της διαδικασίας που χρήζουν άμεσης απάντησης:

1. Πως είναι δυνατόν μία αίτηση ενίσχυσης (από τις χιλιάδες που θα αξιολογηθούν) στα πλαίσια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά (ΚΥΑ 4985/21-6-2010, ΦΕΚ 1026 Β΄ όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 5719/3-6-2011, ΦΕΚ 1145 Β΄) από γεωτεχνικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ (> 150.000,00 €) να αξιολογείται από μη γεωτεχνικό υπάλληλο ΠΕ ή υπάλληλο ΤΕ; Θεωρούμε ότι ο πιθανός ορισμός αξιολογητών μη γεωτεχνικής ειδικότητας για την αξιολόγηση γεωτεχνικών μελετών και προτάσεων είναι αντιδεοντολογικός, αντιεπιστημονικός, αντιαναπτυξιακός και κατά παράβαση του ΠΔ 344/29-12-2000 (ΦΕΚ 297 Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 9, παρ. 1, εδ. μζ΄ όσον αφορά στους γεωπόνους.
2. Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν ως αξιολογητές οι γεωτεχνικοί, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι, των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι είναι και περισσότεροι των αντιστοίχων υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ; Σας επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν πολύτιμη εμπειρία από τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ, Β΄ ΚΠΣ), είναι μέλη των επιτροπών ελέγχου και παραλαβής αυτών των προγραμμάτων και εφαρμόζουν, ήδη, την σχετική νομοθεσία κατά την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, η πείρα του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων που έγινε από τους υπαλλήλους των πρώην κρατικών Περιφερειών (Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) ήταν πολύ πιο σύντομη από την αντίστοιχη διαδικασία στο ΥΠΑΑΤ. Η παράλειψη του ανωτέρω γεωτεχνικού προσωπικού, με την εξειδικευμένη γνώση και το υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των αξιολογητών του ΠΑΑ 2007-2013, έρχεται να προστεθεί στην ανυπαρξία οιασδήποτε ενημέρωσης των υπαλλήλων των αιρετών Περιφερειών, εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών στα πλαίσια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013 και αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα του μόνιμου, πλέον, και αδικαιολόγητου παραγκωνισμού των περιφερειακών υπηρεσιών.
3. Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν ως αξιολογητές οι γεωτεχνικοί, μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, του ιδιωτικού τομέα, με την αξιοποίησή τους στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες δεν έχουν συμφέροντα; Η εξειδικευμένη γνώση και η επιστημονική τους επάρκεια είναι η προϋπόθεση για τη σύνταξη και κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης.
4. Γιατί στην ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν καθορίσθηκε μια διαδικασία αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής των αξιολογητών, με κριτήρια κατάταξης σε αντίστοιχο μητρώο, ώστε να προαχθεί το κύρος του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013;

Β) Με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 5719/3-6-2011 (ΦΕΚ 1145 Β΄) ΚΥΑ δόθηκε η δυνατότητα σύνταξης και υπογραφής τυποποιημένης αίτησης ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού έως και 50.000 € στα πλαίσια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013 από τους ενδιαφερόμενους αγρότες, χωρίς τη συμμετοχή γεωτεχνικού, γεγονός που, επίσης, προκαλεί επιτακτικά ερωτήματα περί της νομιμότητας και της σκοπιμότητας αυτής της διαδικασίας:

1. Με ποια λογική και κριτήριο θεσπίστηκε το όριο των 50.000 € για τη μη αναγκαιότητα της συμμετοχής του γεωτεχνικού στη σύνταξη της αίτησης ενίσχυσης; Θεωρούν οι συναρμόδιοι υπουργοί που υπέγραψαν την ΚΥΑ ότι επενδύσεις ύψους έως 50.000 €, οι οποίες χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα, όπως η αγορά γεωργικού ελκυστήρα ή άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών ή κτηνοτροφικών κτηρίων και κατασκευών, η ανόρυξη γεωτρήσεων και η εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, η εγκατάσταση θερμοκηπιακών μονάδων ή μονάδων μεταποίησης προϊόντων, καθώς και οι άλλες επιλέξιμες επενδύσεις, δεν χρειάζονται τον σχεδιασμό από τους ειδικούς επιστήμονες; Μπορούν, επίσης, να απαντήσουν σε τι διαφοροποιούνται οι παραπάνω δαπάνες από τις ίδιες δαπάνες με μεγαλύτερο συνολικό προϋπολογισμό, π.χ. 51.000 €, ώστε να μην απαιτείται η σύνταξη των σχετικών επενδυτικών προτάσεων από γεωτεχνικό; Θα υπέγραφαν, ποτέ, νομοθετική πράξη που θα επέτρεπε στους εργολάβους ή στους οικοδόμους την κατασκευή κτιριακών κατασκευών με συνολική δαπάνη έως 50.000 €, χωρίς την υπογραφή μηχανικού (για την απλή τακτοποίηση λίγων τετραγωνικών μέτρων ημιυπαίθριων χώρων, με πολύ χαμηλότερο κόστος, απαιτείται υπογραφή μηχανικού);
2. Πιστεύουν οι συναρμόδιοι υπουργοί που υπέγραψαν την ΚΥΑ ότι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα συντάξουν τον σχετικά πολύπλοκο φάκελο της αίτησης ενίσχυσης, πραγματικά μόνοι τους, χωρίς την πιθανή βοήθεια κάποιου αναρμόδιου τρίτου προσώπου ή την πιθανή ανεπίσημη (και ίσως μη ελεγκτέα φορολογικά) βοήθεια γεωτεχνικού προσωπικού; Η πείρα των προηγουμένων ετών έχει αποδείξει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, υπήρξε ο σωστός σχεδιασμός και η επιμελής επίβλεψη από τους υπεύθυνους γεωτεχνικούς. Η πλήρης απουσία των αρμόδιων επιστημόνων θέτει σε αμφιβολία την όλη διαδικασία. Η σύνταξη και η υλοποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τους αγρότες χωρίς τη συμμετοχή γεωτεχνικού, πέραν του ότι δεν διασφαλίζει τους ίδιους τους αγρότες για την ορθότητα του σχεδιασμού και των επιλογών τους, είναι αντιεπιστημονική, αντιαναπτυξιακή και αποτελεί παράβαση του άρθρου 9, παρ. 1, εδ. λα΄ & παρ. 2 του ΠΔ 344/29-12-2000 (ΦΕΚ 297 Α΄).
3. Γιατί δεν έχουν καθορισθεί μέχρι σήμερα ή δεν γνωρίζουμε ότι έχουν καθορισθεί, οι προβλεπόμενες τυποποιημένες αιτήσεις ενίσχυσης που δεν απαιτούν την υπογραφή γεωτεχνικού, παρότι έχει λήξει η προθεσμία για τα απογραφικά δελτία (20-6-2011); Ποια είναι η σκοπιμότητα και η λογική να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η παραπάνω τροποποίηση της ΚΥΑ μόλις λίγες ημέρες (7-6-2011) πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (μετά από τρεις παρατάσεις) και ποιους πραγματικά εξυπηρετεί;

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας πιστεύει ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η χώρα μας έχει ανάγκη από τη γεωργική ανάπτυξη, η οποία είναι παγκοσμίως αδιανόητη χωρίς τη συμμετοχή του αρμόδιου επιστημονικού προσωπικού, των γεωτεχνικών. Εμείς είμαστε εδώ, έτοιμοι για τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

www.agrotypos.gr

Κίνδυνος για τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ από τις περικοπές οδοιπορικών των γεωπόνων εκτιμητών

Κίνδυνος για τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ από τις περικοπές οδοιπορικών των γεωπόνων εκτιμητών.

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για την απαξίωση που έχει περιέλθει ο Οργανισμός και ζητώντας τη διατήρηση της αυτονομίας και του κοινωνικού του χαρακτήρα. Παράλληλα οι εργαζόμενοι απαιτούν την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Βιντεο: κλικ εδώ Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΓΑ κ. Αντώνης Καρανίκας και οι Σύλλογος, σε συνέντευξη

Βίντεο Αιτ/νιας

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:Τηγανισμένο λάδι!!!

Τηγανισμένο λάδι

Στα super market εδώ και λίγους μήνες υπάρχει Δοχείο όπου μπορείς να ρίχνεις το τηγανισμένο λάδι Υπάρχει εταιρεία που το συγκεντρώνει και το μετατρέπει σε Βιοκαύσιμα
: http://www.revive.gr/

Είναι πολύ απλό : Χρησιμοποιήστε ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι Από νερό όπου θα συγκεντρώνεται τα χρησιμοποιημένα Λάδια και όταν γεμίσει κάνετε μια βόλτα από τα s/m και το αδειάζετε Στον ειδικό κάδο.

Χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας... Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το κάνουμε? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς για να μας πει το σωστό τρόπο.

Γι αυτό λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού), να το κλείνουμε καλά και να το πετάμε στον ειδικο καδο.

Και αυτό, γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια !!!.


Το περιβάλλον θα σε ευγνωμονεί. Στο κάτω-κάτω είναι καλό για όλους μας !!!


Γιώργος Καρούντζος

Χημικός. Μηχ., PhD

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ΣΕΥ

Αναφορά του κ.Νικόλαου Νικολόπουλου (βουλευτής Αχαΐας ΝΔ) προς το ΥΠΑΑΤ για την ΑΓΡΟΓΗ

Αναφορά του κ.Νικόλαου Νικολόπουλου (βουλευτής Αχαΐας ΝΔ) προς το ΥΠΑΑΤ για την ΑΓΡΟΓΗ.
ΑΝΑΦΟΡΑ Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ gia Agrogi

Το trailer του ντοκιμαντέρ"Άνυδρη Γη" ΕΤ1 στις 17 Ιουνίου στις 22:00

Το trailer του ντοκιμαντέρ"Άνυδρη Γη" ΕΤ1 στις 17 Ιουνίου στις 22:00

ΑΝΥΔΡΗ ΓΗ(official trailer) from T...k.... on Vimeo.


http://4doc-ert.blogspot.com/2011/06/trailer.html

Βρες τη φθηνότερη βενζίνη κοντά σου.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Τι είναι η υπηρεσία; Πρόκειται για υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα 3 πιο φτηνά σημεία πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην περιοχή (δημοτικό διαμέρισμα) που σας ενδιαφέρει.
  • Πως λειτουργεί; Στέλνοντας SMS με την περιοχή που σας ενδιαφέρει στο 54151, έρχεται άμεσα στο κινητό σας απάντηση που περιέχει την τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή που δηλώσατε (πχ. Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αιγάλεω).
  • Από πότε είναι σε ισχύ; Από Πέμπτη 12 Μαίου 2011 για όλη την Αττική και από αρχές Ιουλίου για την υπόλοιπη Ελλάδα (η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης για την υπόλοιπη Ελλάδα θα ανακοινωθεί).
  • Ποιος μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας; Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί αφιλοκερδώς από την εταιρία Upstream και παρέχεται δωρεάν από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Wind, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής αλληλεγγύης για μείωση τιμών του ΥΠΑΑΝ. Συνεπώς η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τριών εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
  • Τι θα μου κοστίσει; Η αποστολή SMS στην υπηρεσία είναι χωρίς χρέωση (€0 ανά SMS)
  • Από που προέρχονται τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η SMS υπηρεσία; Όλα τα στοιχεία παρέχονται από τον ιστότοπο www.fuelprices.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
  • Πόσο ενημερωμένες είναι οι πληροφορίες που θα λαμβάνω μέσω SMS; Η ενημέρωση των πληροφοριών της πλατφόρμας SMS γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας

  • Για τη λήψη των επιθυμητών πληροφοριών, στείλτε SMS χωρίς χρέωση στο 54151 με το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος που επιθυμείτε και σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε τις πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο. Η απάντηση περιλαμβάνει την εταιρία εμπορίας καυσίμων, την τιμή της βενζίνης καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 σημεία πώλησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία στείλτε SMS με την εντολή ΒΟΗΘΕΙΑ στο 54151

Από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Επανάληψη ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΤΕΘ : Συμβολή στη βελτίωση της Οικονομίας της Υπαίθρου με την Πολυαπασχόληση

To Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

«Συμβολή στη βελτίωση της Οικονομίας της Υπαίθρου με την Πολυαπασχόληση»

Το θέμα της ημερίδας αποτελεί το στόχο του Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης PART.I.R.EC. (Participation for Improvement of Rural Economy), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011, στις 09:00.


ΠροσκλησηPartirec

Δημοσιεύθηκε νέος Κανονισμός οπωροκηπευτικών με πολύ σημαντικές διατάξεις: προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης, έλεγχος εισαγόμενων από τρίτες χώρες, ο

Δημοσιεύθηκε νέος Κανονισμός οπωροκηπευτικών με πολύ σημαντικές διατάξεις: προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης, έλεγχος εισαγόμενων από τρίτες χώρες, οργανώσεις παραγωγών

Δημοσιεύθηκε νέος Κανονισμός οπωροκηπευτικών με πολύ σημαντικές διατάξεις: προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης, έλεγχος εισαγόμενων από τρίτες χώρες, οργανώσεις παραγωγών

Στη θέσπιση νέων γενικών και ειδικών προδιαγραφών εμπορίας των οπωροκηπευτικών προχωράει ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, ο οποίος έρχεται να θεσπίσει τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, που αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών. Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, το ανόθευτο εμπόριο απαιτεί τα οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία να είναι ομοιογενούς ποιότητας. Επίσης ο Κανονισμός επισημαίνει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και τους ελέγχους που πρέπει να υπάρχουν στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών.
Όπως αναφέρει ο Κανονισμός οι γενικές προδιαγραφές αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης, όρια ανοχής και τη σήμανση καταγωγής προϊόντων. Στις ειδικές προδιαγραφές γίνεται εκτενής αναφορά στους κανονισμούς εμπορίας του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Για τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας.

Όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων, οι απαιτούμενες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστα και εμφανή στοιχεία στη μία από τις πλευρές της συσκευασίας, είτε με απευθείας ανεξίτηλη εκτύπωση είτε με ετικέτα ενσωματωμένη ή στερεωμένη πάνω στη συσκευασία. Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται χύμα, φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο, οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου. Τα τιμολόγια και συνοδευτικά έγγραφα, εξαιρουμένων των αποδείξεων για τον καταναλωτή, αναφέρουν την ονομασία της χώρας καταγωγής των προϊόντων και, κατά περίπτωση, την κατηγορία, την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο, εάν αυτό απαιτείται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, ή ότι τα προϊόντα προορίζονται για μεταποίηση. Τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία δεν οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας, δεν διατίθενται στην αγορά νωπών προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα.
Επίσης ο νέος Κανονισμός κάνει εκτενή αναφορά στους ελέγχους συμμόρφωσης που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη.
Ο Κανονισμός δίνει βαρύτητα και στις Ομάδες Παραγωγών και κάνει περιγραφή των απαιτήσεων για την αναγνώρισή τους, καθορίζοντας και τον ελάχιστο αριθμό μελών που θα μπορούν να έχουν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση της προσφοράς, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η συγχώνευση των υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη συγχώνευση επιχειρησιακών προγραμμάτων των συγχωνευόμενων οργανώσεων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναγνώρισης που υποβάλλουν οι ομάδες παραγωγών.
Οι εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές εμπορίας ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται πριν από την εισαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πλην των παρτίδων μικρού μεγέθους, για τις οποίες οι οργανισμοί ελέγχου κρίνουν ότι υφίσταται ελάχιστος κίνδυνος. Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις συμμόρφωσης, οι έλεγχοι πριν από την εξαγωγή μπορούν να εκτελούνται από τους οργανισμούς ελέγχου των εν λόγω τρίτων χωρών.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών προς τρίτες χώρες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές εμπορίας και να πιστοποιούν τη συμμόρφωση αυτή σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με την τυποποίηση των νωπών οπωροκηπευτικών και των ξηρών και αποξηραμένων καρπών, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της UNECE, καθώς και με το καθεστώς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών για τα οπωροκηπευτικά.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον Κανονισμό

http://www.agrotypos.gr

ΑγροΤύπος Το Σαλιγκάρι & η Εκτροφή του

Το Σαλιγκάρι & η Εκτροφή του

Το βιβλίο αυτό γράφθηκε κυρίως για να παράσχει τις βασικές γνώσεις στον υποψήφιο Έλληνα εκτροφέα και περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη βιολογία του σαλιγκαριού, για τα δύο σύγχρονα συστήματα εκτροφής (ανοιχτό και κλειστό), καθώς και για τους κανόνες εκτροφής που διασφαλίζουν την καλή παραγωγικότητα και την ποιότητα στις συνθήκες της χώρας μας.

Περιέχονται επίσης πολλά ακόμα στοιχεία για τη διατροφική αξία και τις άλλες ιδιότητες του σαλιγκαριού που κάνουν το βιβλίο χρήσιμο και στον καταναλωτή αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το σαλιγκάρι.

Εκδόσεις ΑγροΤύπος ΑΕ


Τηλ. παραγγελιών 210 6142550

Κλικ για να αγοράσετε το βιβλίο

Κείμενο εισήγησης που παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Τ.Ε.Ε. παρ.κεντρ.& δυτ. Θεσσαλίας.για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ , με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Κείμενο εισήγησης που παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Τ.Ε.Ε. παρ.κεντρ.& δυτ. Θεσσαλίας.για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ , με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Του Κώστα Ελ. Δεληγιάννη

γεωπόνου

«Θεσσαλοί πολίτες του κόσμου»


Η ανάγκη για στροφή της χώρας σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης προκύπτει από τα συμπεράσματα ημερίδων, επιστημονικών ανακοινώσεων, και γενικότερα θέσεων παγκόσμιων φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσουν σειρά δράσεων και «Οι Θεσσαλοί Πολίτες». Στροφή, που συνολικά πρέπει να στοχεύει στην εξισορρόπηση των ανθρώπινων δράσεων με τις φυσικές διαδικασίες. Στροφή, που σηματοδοτεί την ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την σταδιακή αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η επισήμανση αυτή έχει για μας ιδιαίτερη σημασία, γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα, η ανάπτυξη καθορίζεται κατά κύριο λόγο με κερδοσκοπικά κριτήρια με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

Ωστόσο, αυτό μόνον δεν αρκεί για μια στροφή στο μοντέλο ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει παράλληλα να προωθεί την κοινωνική συνοχή ,να εδραιώνει σταθερές και δίκαιες εργασιακές σχέσεις και να συμβάλει στην εξισορρόπηση των διαρρηγμένων και ανισότιμων επαφών των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο.

Στη βάση αυτών των προϋποθέσεων προσεγγίζουμε και το θέμα της ανακύκλωσης .

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτω από την πίεση που ασκεί η κοινωνία, το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης υποχρεώνεται να υιοθετήσει ορισμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσει σε ανακύκλωση κάποιων υλικών.

Ωστόσο οι επιλογές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό διάσπαρτες ,σποραδικές και καλύπτουν ένα περιορισμένο φάσμα δράσεων και μάλιστα ημιτελών, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιος κοινωνικός έλεγχος. Για πρδ, η ιλύς(λυματολάσπη) των βιολογικών καθαρισμών αποτελεί σοβαρό χρονίζον πρόβλημα. Όμως, οι δυσμενείς εξελίξεις στο κλίμα και η γενικευμένη ρύπανση του περιβάλλοντος, άρχισαν να εδραιώνουν την πεποίθηση στους περισσότερους πολίτες-παρά την προσπάθεια διαφόρων κύκλων να δημιουργούν σύγχυση για την αλληλουχία των προβλημάτων-ότι πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα πριν μετεξελιχτούν σε διαδικασίες χωρίς επιστροφή. Η επιμόλυνση του γονιδιώματος της έμβιας ζωής με τους Γ.Τ.Ο(«μεταλλαγμένα»), δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με οποιουδήποτε είδους «ανακύκλωση» στο μέλλον. Έτσι ,ενώ τα πράγματα χειροτερεύουν με σοβαρότατες πλέον επιπτώσεις στην νοσηρότητα των ανθρώπων, στην βιοποικιλότητα και γενικότερα στην λειτουργία των κύκλων της φύσης, οι οποιεσδήποτε επιλογές προστασίας και ανακύκλωσης, αδυνατούν να παρακολουθήσουν την αρνητική εξέλιξη τους.. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι κατάσταση συνυφασμένη με τις δομές του μοντέλου ανάπτυξης που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης , γίνεται ακόμη πιο αδιάφορο για τις συνέπειες στην ζωή και στο πλανήτη.

Ειδικά στην χώρα μας, μπροστά στο οικονομικό και παραγωγικό αδιέξοδο που μας οδήγησε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, υποθάλπονται επιλογές ανοχής στις περιβαλλοντικές εξελίξεις ,σε βάρος των ιδιαίτερων αλλά και ιδιόμορφων εδαφοκλιματικών συνθηκών των ποικίλων ηπειρωτικών και νησιώτικων περιοχών.

Από την άποψη αυτή, η προσπάθεια του ΤΕΕ , να προσεγγίσει το θέμα της ανακύκλωσης, αποτελεί εξαιρετική πρωτοβουλία που πρέπει να διευρυνθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες διαστάσεις με τον συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όμως ,όσο και αν η κατάσταση στην χώρα μας είναι δύσκολη και ενδεχόμενα να χειροτερεύσει, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ανακύκλωσης ,στον βαθμό και στην έκταση που είναι δυνατή, είναι αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη για να διαμορφωθεί προοπτικά ένα ισορροπημένο οικονομικό και φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς μέχρι τώρα, η καταστροφική διαχείριση των φυσικών πόρων και η εκτεταμένη ρύπανση με κάθε είδους ρύπους, αποτελούν συστατικά αυτού του στρεβλού και συνάμα καθυστερημένου μοντέλου ανάπτυξης που εκδηλώθηκαν παράλληλα με τα οικονομικά του αδιέξοδα. Η έκταση των προβλημάτων είναι τόσο μεγάλη, που η ανακύκλωση προβάλει σαν πρωταρχική ανάγκη σε όλα τα επίπεδα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σειράς δράσεων και ενδεχόμενα να αποτελέσει παραγωγική διαδικασία με ευνοϊκές προεκτάσεις, μέχρι κάποιο βαθμό, στις πρώτες ύλες και στην απασχόληση. Όμως από μόνη της, δεν μπορεί να αναστείλει τις αιτίες αλλά και τις διαδικασίες που επηρεάζουν καθοριστικά το κλίμα, τη ρύπανση, την νοσηρότητα, την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και την αναπτυξιακή πορεία. Είναι σημαντικό για παράδειγμα, να προχωρήσουμε σε επίπεδο Δήμου στην διαχείριση των μέσων συσκευασίας των ψεκαζόμενων σκευασμάτων και στην ανακύκλωση τους. Όμως παράλληλα είναι εξίσου και ίσως πιο σημαντικό να διαμορφώσουμε συνθήκες παραγωγής στον αγροτικό χώρο που θα μειώσουν συνολικά τις εισροές λιπασμάτων και ποικίλων χημικών σκευασμάτων, με ιδιαίτερα ευνοϊκές επιπτώσεις όχι μόνον στην ποιότητα των προϊόντων αλλά και στο έδαφος, στους υπόγειους και επιφανειακούς υδροφορείς ,στην ατμόσφαιρα των οικισμών, στην νοσηρότητα των εφαρμοστών αλλά και των καταναλωτών. Όπως επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανακυκλώσουμε τις πλαστικές φιάλες πόσιμου νερού, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό μακροπρόθεσμα να προστατεύσουμε, χωρίς παρεκκλίσεις, τα νερά που σταδιακά γίνονται ακατάλληλα για κάθε χρήση και παράλληλα να ενισχύσουμε την υδροφορία των λεκανών απορροής με αναδασώσεις και άλλα τεχνικά έργα. Τελικά αν σταδιοδρομούν μονόπλευρα κάποιες αναπτυξιακές διαδικασίες, αλλά συσσωρεύουν πολύπλευρα τεράστια προβλήματα στην κοινωνία και στο περιβάλλον, είναι αναπόφευκτο να οδηγηθούμε σε δρόμο χωρίς επιστροφή. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της εθνικής επιτροπής για το κλίμα, δείχνουν το ζοφερό μέλλον για τη χώρα μας.

Η επιμόλυνση με νιτρικά ιόντα του υπόγειου υδροφορέα της Θεσσαλικής πεδιάδας σαν αποτέλεσμα εκτεταμένων εντατικών μονοκαλλιεργειών , πέραν της εντυπωσιακής ταπείνωσης της στάθμης αλλά και του περιορισμού των αποθεμάτων νερού, δημιούργησε δισεπίλυτα προβλήματα στην ποιότητα των νερών. Η προσπάθεια παρέμβασης με υδρομάστευση περιοχών που επίσης βρίθουν νιτρικών ιόντων και άλλων βαρέων μετάλλων ή ποικίλου οργανικού φορτίου, σαν διαδικασία ανακύκλωσης των διαθέσιμων νερών, που δεν είναι ενταγμένη σε ένα συνολικό μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλαίσιο διαχείρισης όλων των ανθρωπίνων δράσεων που αναπτύσσονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής, καταλήγει στο να μετακινεί ή να διασπείρει τα προβλήματα .

Έργα που δεν είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό εναλλακτικό αειφορικό πλαίσιο ανάπτυξης, ακόμα και αν προβάλλονται σαν παρεμβάσεις ανακύκλωσης ή αποκατάστασης του χώρου και του τοπίου , αλλά γίνονται κάτω από την πίεση ομάδων συμφερόντων ή για να απορροφηθούν διάφοροι πόροι με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, καταλήγουν να επιδεινώνουν μακροπρόθεσμα τα αναπτυξιακά αδιέξοδα. Σαν τα μπάζα ,που αποτίθενται τυχαία ,και όχι μόνον μολύνουν λειτουργικά και αισθητικά τις περιαστικές περιοχές, αλλά διογκώνουν υπερβολικά και τα κοστολόγια αναπλάσεων με τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις υλικών.

Η με κάθε τρόπο ανάπτυξη φαίνεται να αναζητά λύσεις από την ανακύκλωση, χωρίς όμως να επιμένει στις δομές αλλά και τις αιτίες που καταστρέφουν τους πόρους και τις φυσικές διαδικασίες. Η αποσπασματικότητα και η ανεξέλεγκτη ροή της ανακύκλωσης είναι επίσης χαρακτηριστικά της. Αναφέρεται για παράδειγμα, η επανένωση των απορριμμάτων των ανακυκλούμενων υλικών με τα κοινά απορρίμματα, γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα προκύπτοντα προϊόντα διαλογής….

Οι επισημάνσεις αυτές αναδεικνύουν, κατά την γνώμη μας, την σημασία της ένταξης της ανακύκλωσης στην κατεύθυνση της βιώσιμης –αειφορικής ανάπτυξης. Δρόμος δύσκολος, που απαιτεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο αναπτυξιακής διαδικασίας, σύνθετη γνώση και απαραίτητη συμμετοχή του πολίτη. Γιατί αν είναι δύσκολο για τα κέρδη να υποκύψουν σε διαδικασίες ανακύκλωσης ,άλλο τόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσουμε ολιστικά την αναπτυξιακή διαδικασία και να αναζητήσουμε το σχοινί που ενώνει τον καθένα από εμάς με τη φύση.O αγρότης πρέπει να είναι γνώστης και υπεύθυνος για την ρύπανση που προκαλεί με λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα στον τόπο του, ο κτηνοτρόφος για τα ζωικά απόβλητα, ο τυροκόμος για το τυρόγαλα, το ελαιοτριβείο για τον κατσίγαρο, η μεταποιητική επιχείρηση για τους αέριους και υγρούς ρύπους, ο εργολάβος για τη σκόνη και τα μπάζα, ο επαγγελματίας για τα μέσα συσκευασίας, ο πολίτης για τα σκουπίδια και τα απορρυπαντικά….

Η μετάβαση από ένα παραγωγικό μοντέλο που ζητάει λύσεις εδώ και τώρα και με κάθε τρόπο, σε ένα μοντέλο αειφορικής ανάπτυξης μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει και την γέφυρα της ανακύκλωσης. Όμως αυτή η αλλαγή ,σαν συστατικό μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της κοινωνίας, χρειάζεται ένα ορισμένο επίπεδο αναφοράς των δράσεων και συγκεκριμένες πολιτικές προσαρμογής του καταναλωτικού προτύπου. Το περιβάλλον αποτελεί ενότητα φυσικών διαδικασιών και η συνδυαστική λειτουργία τους εκφράζεται στις ευρύτερες λεκάνες απορροής ,που σε επέκταση συνδέονται με τα όρια της διοικητικής διάρθρωσης των Δήμων, έτσι ώστε η κάθε τοπική κοινωνία να συνδέεται συνολικά με τον χώρο της και είναι απόλυτα υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της δράσης της. Τα δάση και οι βοσκότοποι, οι μεταποιητικές και οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι καλλιέργειες και οι τουριστικές μονάδες, τα αστικά κέντρα και οι οικισμοί, τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, οι άγονες περιοχές και οι τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όλα αποτελούν συστατικά των συμπλεγμάτων δομών ανθρώπινων δράσεων και φυσικών διαδικασιών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του κάθε Δήμου, και συνδιαμορφώνουν την κατάσταση του περιβάλλοντος του. Η προσέγγιση αυτή ,συνδέει διοικητικά και λειτουργικά, την ανάπτυξη με τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους και αναδεικνύει τον ρόλο και την παρέμβαση των τοπικών κοινωνιών για μια συνολική συμμετοχή στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, είτε στην συμμετοχή και την χρήση των φυσικών πόρων, είτε στην ανακύκλωση ρύπων και παραπροϊόντων σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, πρέπει να αποτελούν συστατικά ρεαλιστικών επιχειρησιακών προγραμμάτων του κάθε Δήμου και να οδηγούν συνολικά στην αξιοποίηση των εδαφοκλιματικών ενοτήτων ,την ισόρροπη διαχείριση των φυσικών πόρων και την σταδιακή αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του. Η διάσπαρτη κατανομή πόρων, με πολλή προβολή και έντονη πολιτική εκμετάλλευση, χωρίς καταγεγραμμένη αφετηρία ,διαδικασία και μετρούμενο αποτέλεσμα, για τυχαίες δράσεις ανακύκλωσης που καλύπτονται ή όχι από τυπικές μελέτες περιβαλλοντικών επεμβάσεων, αρκετές φορές γίνονται για να «διασκεδάσουν» τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών ή για να ανταποκριθούν τυπικά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας . Συστατικά ενός μοντέλου ανάπτυξης ,που δεν διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο και την συμμετοχή του πολίτη στις εξελίξεις, αλλά και που είναι έτοιμο να ανεχθεί την παραβίαση αλλά και την καταστρατήγηση των οποιοδήποτε δεσμεύσεων. Πόσοι και σε ποιό βαθμό ελέγχονται οι βιολογικοί καθαρισμοί επιχειρήσεων και οι επιδοτούμενες διαδικασίες ανακύκλωσης; Η κοινωνική εταιρική ευθύνη ,δεν πρέπει να αποτελεί μόνον στοιχείο διαφήμισης- με πολλά ζωγραφισμένα πράσινα δένδρα-για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και υποχρέωση συνεχούς ελέγχου από την τοπική κοινωνία με τα όργανα της. Δυστυχώς η κεντρική διοίκηση έπαιξε αρνητικό ρόλο στην προώθηση παραγωγικών θετικών προτύπων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση αλλά και ευθύνη, να αποτυπώσει και να απογράψει την υφισταμένη κατάσταση του χώρου της ,και με την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της να συμβάλει στην ανάδειξη του λανθάνοντος παραγωγικού δυναμικού της , σε συνδυασμό με την κατάσταση των πόρων και των οικοσυστημάτων της. Ακόμη και σε περιοχές εντατικής εκμετάλλευσης όπως οι καθορισμένες ή μη βιομηχανικές περιοχές ,πρέπει όχι μόνον να ανακυκλώνονται συλλογικά ή κατά μόνας οι διάφοροι στερεοί ,υγροί και αέριοι ρύποι αλλά και όλες οι εγκαταστάσεις ανάλογα με το οικολογικό τους αποτύπωμα να συνδεθούν υποχρεωτικά με επεμβάσεις αποκατάστασης του τοπίου σε μέγεθος ανάλογο με τις επιπτώσεις της αλλοίωσης που προκαλεί η βιομηχανική όχληση στον χώρο και στην λειτουργία των κύκλων της φύσης. Οι βιομηχανικές περιοχές πρέπει να γίνουν πάρκα. Επεμβάσεις που πρέπει, άλλωστε, να πραγματοποιηθούν στις ευρύτερες περιοχές μεγάλων-μεσαίων-μικρών αστικών κέντρων και οικισμών, έτσι ώστε να ανακυκλώνονται οι ρύποι και να αμβλύνεται η επίδραση των παραγόντων της κλιματικής αλλαγής. Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΑΑΠ ,πρέπει να ενσωματώσουν πρωταρχικά τις περιαστικές και τις περιοικιστικές περιοχές στην προοπτική μετατροπής των σε αποκλειστικά πράσινες ζώνες, με στόχο την εξομάλυνση των ακραίων κλιματολογικών φαινομένων, συνδέοντας λειτουργικά τις δομημένες περιοχές με την ύπαιθρο. Όπως επίσης απαιτείται πλήρης υιοθέτηση της ορθής γεωργικής πρακτικής και όχι μόνον, με ανακύκλωση όλων των οργανικών υπολειμμάτων των πάσης φύσεως καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια διοικητικής ευθύνης του κάθε Δήμου, στην κατεύθυνση περιορισμού της υπαίθριας ρύπανσης αλλά και αύξησης της οργανικής ουσίας και της γονιμότητας των εδαφών.

Ωστόσο, οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις, δεν μπορούν από μόνες τους να εξασφαλίσουν μια θετική προοπτική για την πολυδιάστατη σημασία του περιβάλλοντος, αν δεν υπάρξουν παράλληλα προσαρμογές στο περιεχόμενο και την λειτουργία του καταναλωτικού προτύπου, που διαβρώνει συστηματικά και ασταμάτητα την ποιότητα ζωής και αιχμαλωτίζει τις ανάγκες και το παραγωγικό επίπεδο της χώρας σε αδιέξοδες σχέσεις(αντικείμενο άλλης συζήτησης).

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η ανακύκλωση ,αποτελεί αναγκαίο στοιχείο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας ,ικανής στα πλαίσια μιας συντονισμένης παρέμβασης στο σύνολο των δράσεων του κάθε δήμου και με την συνεργασία της τοπικής κοινωνίας ,να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στις ανθρώπινες δράσεις και τις φυσικές διαδικασίες._

Λάρισα, 16/6/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ glyphosate

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ glyphosate

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Απόσυρση ζιζανιοκτόνων με κύρια δραστική ουσία το glyphosate

Νέα επιστημονική έκθεση με τίτλο "Roundup και συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη: Κρατούνται οι πολίτες στο σκοτάδι;" που συντάχθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων και ερευνητών και δημοσιοποιήθηκε τον τρέχοντα μήνα, αποκαλύπτει ότι η βιομηχανία φυτοφαρμάκων, από δικές της μελέτες, γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1980 ότι το glyphosate, η δραστική ουσία του γνωστού και ευρέως διαδεδομένου στην χρήση ζιζανιοκτόνου Roundup –και όχι μόνο-, προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες σε πειραματόζωα. Παρέμβαση για το θέμα, υπό τη μορφή ερώτησης προς την Αρμόδια Επιτροπή, κατατέθηκε και στην Ευρωβουλή. Σε αυτή μεταξύ άλλων, σημειωνόταν ότι μολονότι το glyphosate επρόκειτο να επαναξιολογηθεί το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε την επαναξιολόγησή του μέχρι το 2015.

Η δραστική ουσία glyphosate όμως, εκτός του Roundup, περιέχεται και σε άλλα 45 συνολικά σκευάσματα, 26 διαφορετικών εταιριών, που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων & Βιοκτόνων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από αυτά, ήδη στα δύο (το HERBOLEX 36 SL και το METEOR 36 SL) η λήξη της έγκρισής τους τοποθετείται στις 31/12/2015, ενώ για τα υπόλοιπα δεν είναι σαφές εάν μετά τη σημερινή ημερομηνία λήξης της έγκρισής τους (30/06/2012) θα αποσυρθούν από την αγορά ή εάν εντάσσονται στα σκευάσματα για τα οποία η Κομισιόν ανέβαλε την επαναξιολόγησή τους.

Στον ίδιο κατάλογο, τα σκευάσματα με κύρια δραστική ουσία το glyphosate, φέρουν τη σήμανση «ερεθιστικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον», ενώ σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (181570-24/2/2010, ΦΕΚ 256Β/12-03-2010), τροποποιητική των εγκρίσεων ως προς τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, οι κάτοχοι των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την κύρια δραστική ουσία glyphosate, υποχρεώθηκαν έως 30 Απριλίου 2010 να προσθέσουν στην ετικέτα τους ότι «η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια». Αυτή η ΥΑ μπορεί και να εκληφθεί ως μία έμμεση παραδοχή, εκ μέρους του Υπουργείου, της υψηλής τοξικότητας της συγκεκριμένης ουσίας, ειδικά σε υδάτινο περιβάλλον, χωρίς όμως περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της γνώσης.

Η πολυεθνικών συμφερόντων εταιρία Monsanto, που είναι παραγωγός του Roundup αλλά κι άλλων σκευασμάτων που περιέχονται στον Κατάλογο, αλλά και κύρια πρωταγωνίστρια στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων, έχει καταδικαστεί το 2009 για παραπλανητική διαφήμιση σχετικά με την τοξικότητα και επικινδυνότητα του glyphosate. Επίσης, για «μαγείρεμα αποτελεσμάτων» σχετικά με την ίδια ουσία, μέχρι σήμερα έχουν καταδικαστεί δύο ερευνητικά-πειραματικά εργαστήρια που συνεργάζονταν με την Monsanto.

Επειδή τα ως άνω επικίνδυνα για την υγεία σκευάσματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό καλλιεργειών (βαμβάκι, καπνό, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, μηλοειδή κ.α.) τόσο του θεσσαλικού κάμπου όσο και πολλών ακόμη περιοχών της Ελλάδας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Είναι εις γνώσιν του ιδίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα δεδομένα της νέας επιστημονικής έρευνας;

2. Συμμορφώθηκαν με την Υπουργική Απόφαση οι κάτοχοι των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την κύρια δραστική ουσία glyphosate; Εάν όχι, τι κυρώσεις επιβλήθηκαν σε αυτούς;

3. Προτίθενται να αποσύρουν από την ελληνική αγορά φυτοφαρμάκων, υπό το φως των νέων επιστημονικών ευρημάτων, τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που περιέχουν ως κύριο ενεργό συστατικό το glyphosate;

Οι ερωτώσες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου