Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Συμφωνεί με το νέο οργανόγραμμα που προτείνει το ΥπΑΑΤ το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας


Σύμφωνους βρίσκει, τους γεωτεχνικούς μέλη του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας η πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος: «Ο κατακερματισμός των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών ο οποίος συνέβη τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έχει βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία τους αλλά αντιθέτως έχει επιφέρει και τον αποσυντονισμό και την σύγχυση αρμοδιοτήτων αλλά και την καχυποψία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Δηλαδή μεταξύ Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων».
Και προσθέτει: «Αυτό που περιέγραψα - με το νέο οργανόγραμμα που προτείνει η νέα ηγεσία του ΥπΑΑΤ– γίνεται προσπάθεια να «θεραπευτεί» και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Πρέπει να γίνει λοιπόν με κάποιο τρόπο η μεταφορά σε έναν ενιαίο φορέα των γεωτεχνικών υπηρεσιών που δεν μπορεί να είναι άλλος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθούν οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας:

Σχετικά με το προτεινόμενο οργανόγραμμα και συγκεκριμένα όσον αφορά στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, πιστεύουμε ότι για να δημιουργηθούν οι πολυδύναμες μονάδες Υποστήριξης και Ελέγχου Αγροτικής Παραγωγής στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων έτσι ώστε να μη διαιωνίζεται η υφιστάμενη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων (πχ. Υπηρεσίες Περιφερειών, Δήμων κλπ) και λαμβανομένης υπόψη της αντικειμενικής αδυναμίας επαρκούς αριθμού νέων προσλήψεων, θα πρέπει να μεταφερθεί στο ΥΠΑΑΤ το σύνολο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αιρετών Περιφερειών και των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων (στην περίπτωση που στελεχώθηκαν με υποχρεωτικές μετατάξεις από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις λόγω «Καλλικράτη»).
Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αιρετών Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπηρετεί σήμερα η πλειοψηφία των γεωπόνων, κτηνιάτρων και ιχθυολόγων δημοσίων υπαλλήλων, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν πολύτιμη πολυετή επαγγελματική πείρα ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Αποτελούν, δηλαδή, ένα σημαντικό και αναντικατάστατο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, χωρίς το οποίο και δεδομένων των απαγορευτικών οικονομικών συνθηκών για νέες προσλήψεις, δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου οργανογράμματος. Συνεπώς, η ανωτέρω μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού ΔΕ θα πρέπει σε καμία περίπτωση και με καμία λογική να θεωρηθεί ως νέα πρόσληψη προσωπικού και ΔΕ θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην αναλογία 1:5, δηλαδή θα πρέπει να διασφαλισθεί εκ των προτέρων η μεταφορά του συνόλου του γεωτεχνικού, διοικητικού ή άλλου προσωπικού, το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
Οι πολυδύναμες μονάδες Υποστήριξης και Ελέγχου Αγροτικής Παραγωγής στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων θα πρέπει να σχεδιασθούν στο διοικητικό επίπεδο της Διεύθυνσης και θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας ξεχωριστής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Δ/νσης Κτηνιατρικής για λόγους εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας. Στην περίπτωση που αυτό δε καταστεί δυνατό, προτείνουμε τη δημιουργία τουλάχιστον μίας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας με την παρακάτω διάρθρωση:
Τμήμα Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
o Γραφείο Φυτικής Παραγωγής 
o Γραφείο Ζωικής Παραγωγής 
o Γραφείο Γεωργικών Εφαρμογών και Ενημέρωσης 
o Γραφείο Γεωργοπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων 
o Γραφείο Νέων Αγροτών και Επενδυτικών Προγραμμάτων 
o Γραφεία Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης (στις έδρες των Δήμων εκτός της έδρας των ΠΕ)
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικών Μηχανημάτων
Τμήμα Κτηνιατρικής 
o Γραφείο Υγείας των Ζώων 
o Γραφείο Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 
o Γραφείο Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων 
o Γραφεία Αγροτικών Κτηνιατρείων (στις έδρες των Δήμων εκτός της έδρας των ΠΕ)
Τμήμα Αλιείας 
o Γραφείο Αλιείας 
o Γραφείο Υδατοκαλλιεργειών 
o Γραφείο Διαχείρισης και Προστασίας Αλιευτικών Πόρων
Τμήμα Τοπογραφικής, Εποικισμού και Αναδασμών 
o Γραφείο Τοπογραφικής 
o Γραφείο Πολιτικής Γης
Σε κάθε έδρα Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν Επιθεωρήσεις για τον καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των νέων περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Οι υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ όπως π.χ. τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τα ΠΕΓΕΑΛ, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, οι Δενδροκομικοί Σταθμοί κ.α. πρέπει να αποτελέσουν αυτοτελείς Δ/νσεις ή Τμήματα υπαγόμενα είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Αντιθέτως τα ΚΕΠΠΥΕΛ που υπάρχουν στα γεωγραφικά όρια της πλειοψηφίας των περιφερειακών ενοτήτων θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο Τμήμα Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων των περιφερειακών ενοτήτων.
Ειδικότερα για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας προτείνουμε να δημιουργηθεί: 
· Μία Διεύθυνση στην οποία θα υπάγονται το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού, ο Σταθμός Τυποποίησης Δημητριακών και ο Δενδροκομικός Σταθμός Λαγκαδά στην περίπτωση που στελεχωθεί και λειτουργήσει. Το σκεπτικό για να αποτελέσουν όλες αυτές οι υπηρεσίες μία Διεύθυνση βασίζεται στο γεγονός ότι τα αντικείμενα εργασιών τους αφορούν όλη τη χώρα αλλά και στη συνάφεια που έχουν μεταξύ τους. Η ύπαρξη όλων αυτών των υπηρεσιών κάτω από μία Διεύθυνση θα καθιστούσε τη λειτουργία τους ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Επιπλέον θα έδινε τη δυνατότητα κινητικότητας του προσωπικού και κατά συνέπεια καλύτερης και πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης του. 
· Μία Διεύθυνση στην οποία να υπάγονται το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων και το Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών. Από τις υπηρεσίες αυτές οι δύο πρώτες έχουν περιοχή ευθύνης την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και η τρίτη όλη τη Μακεδονία και Θράκη. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας Διεύθυνσης θα υπάρχει η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής χρησιμοποίησης και συντονισμού του υπάρχοντος προσωπικού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. 
· Μία Διεύθυνση Κτηνιατρικών και Ζωοτεχνικών Υπηρεσιών η οποία πέρα από τα τρία πολύ σημαντικά Ινστιτούτα του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων θα περιλαμβάνει και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με δεδομένο ότι οι δραστηριότητές του θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία διευρυμένη ενότητα με το Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνικής Σπερματέγχυσης. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα συγκέντρωσης των ανωτέρω γεωτεχνικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων ίσως των κτηνιατρικών, στη περιοχή της Θέρμης, όπου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις του ΥΠΑΑΤ, αλλά και πολλές εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» (ΕΘΙΑΓΕ), οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η δημιουργία μιας συστάδας (cluster) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και μάλιστα δίπλα στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου θα αποτελούσε μια ολοκληρωμένη ενότητα με αυξημένη συνέργια.
Όσον αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία δύο επιπλέον Δ/νσεων στη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης: 
· Μίας Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστικής, η οποία θα έχει ως σκοπό (α) την καθετοποιημένη οργάνωση και εφαρμογή της λήψης ορθών και επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων ανά περιφερειακή ενότητα με την αναδιοργάνωση της χρησιμοποιούμενης στατιστικής μεθοδολογίας σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και με απώτερο στόχο τη δημιουργία γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) ανά περιφερειακή ενότητα, (β) τη δημιουργία δεικτών στο ίδιο γεωγραφικό επίπεδο για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής και (γ) τη μακρο- και μικροοικονομική ανάλυση των αγροτικών δεδομένων και τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του γεωργικού εισοδήματος, των προσόδων και των λοιπών συντελεστών της γεωργικής παραγωγής. 
· Μίας Δ/νσης Προώθησης του Αγροτικού Συνεργατισμού και των Ομαδικών Δραστηριοτήτων (παράλληλα ή και σε αντικατάσταση της προτεινόμενης Εποπτικής Αρχής στη Γεν. Δ/νση Αγροτικών Ελέγχων), η οποία θα έχει ως σκοπό την προώθηση και την οργάνωση του αγροτικού συνεργατισμού και των ομαδικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής. Η αναβίωση του συνεταιριστικού κινήματος σε υγιείς και σύγχρονες επιχειρηματικές βάσεις και η ομαδοποίηση των παραγωγών καθίστανται επιτακτικές για να αποκτήσουν οι αγρότες διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εμπόρων και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Η αναπτυσσόμενη «υπαιθροφιλία» από τους άνεργους των πόλεων καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωσή τους σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς ακόμη κι αν διαθέτουν γεωργική γη, δε διαθέτουν γεωργικά μηχανήματα και πάγιο εξοπλισμό.
Επιπροσθέτως, όσον αφορά στο πολυσχιδές υπηρεσιακό αντικείμενο των δασών, πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός του προτεινόμενου οργανογράμματος υπήρξε ατυχής, καθώς υποτιμάει το ρόλο του τομέα των δασών και τον διασπά. Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή υλοποίησή του είναι η κάθετη οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και το αδιάσπαστο του αντικειμένου (Δάση – Φυσικό Περιβάλλον). Συνεπώς, μια πιθανή μεταφορά του τομέα των δασών στο ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σύσταση μιας Ειδικής Γραμματείας Δασών και τουλάχιστον μιας Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος με τις ανάλογες Διευθύνσεις στην οποία θα υπάγονται ιεραρχικά οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία. Επίσης, σημαντική θεωρείται και η σύσταση ενός Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας.
Τέλος, όσον αφορά στον τομέα της αλιείας πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η αυτοτέλεια και η αυτονομία που απολαμβάνει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής (ανεξάρτητη Κοινή Αλιευτική Πολιτική – Καν (ΕΚ) 2371/2002, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – Καν (ΕΚ) 1198/2006, Κοινοτικό Σύστημα Ελέγχου τήρησης των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής - Καν(ΕΚ)1224/2009 και λειτουργία ανεξάρτητης διοικητική δομής - DG MARE) με τη δημιουργία ξεχωριστής Γενικής Δ/νσης Αλιείας.
Δημοσίευση σχολίου