Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» το πρόγραμμα κατάρτισης Γεωργών 20 εκατ. ευρώ

Την πρόταση του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης Γεωργών, ύψους 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια της προκήρυξης του Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Την έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απόκτηση και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων, αυτοαπασχολούμενων (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Γιώργος Γιαννούσης του υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια της προκήρυξης του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.
Την πρόταση του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης Γεωργών, ύψους 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια της προκήρυξης του Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Ποιοι απορρίφθηκαν και γιατί
● Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.): Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης δεδομένου ότι το έργο δε θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του. Η αρνητική βαθμολόγηση στο ανωτέρω κριτήριο οδηγεί στην απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.
 
● Αναπτυξιακή Σύμπραξη Καλλιγένεια: Την απόρριψη της αίτησης αποφάσισε η Επιτροπή αξιολόγησης γιατί α) δεν περιελάμβανε βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων, β) δεν περιελάμβανε σχέδιο οδηγού υλοποίησης με ίδια μέσα και γ) υπήρχε προσύμφωνο συνεργασίας με ιδιωτικά ΚΕΚ για τις δομές υλοποίησης της κατάρτισης, τα οποία δεν ανήκουν στους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
 
● Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το «Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ποιοτική Γεωργία με Έμφαση στους Τοπικούς Γενετικούς Πόρους» αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης δεδομένου ότι α) ο δικαιούχος (ΓΠΑ), δεν έχει προσκομίσει διαχειριστική επάρκεια όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Η προσκομισθείσα διαχειριστική επάρκεια αφορά στον Ειδικό Λογαριασμό της. β) ∆εν έχουν διασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενες από την πρόσκληση πιστοποιημένες δομές για την υλοποίηση της κατάρτισης. γ) Στην υποβληθείσα πρόταση δεν επισυνάπτεται σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
 
● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσλαονίκης: Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης δεδομένου ότι μια σειρά συνδικαιούχων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η πρόσκληση, όσον αφορά στους φορείς που μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων. Η αρνητική βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο οδηγεί στην απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.
 
● Οργανισμός Ελέγχου Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ: Απορρίφθηκε η πράξη «∆ημιουργία Παρέμβασης-Εκπαίδευσης & ∆ικτύων Συμβουλευτικής Παρέμβασης Συμβουλευτικής Παρέμβασης των Αγροτών προς τη Βιώσιμη Γεωργική Επιχείρηση Προϊόντων Ποιότητας» διότι στην επισυναφθείσα στην πρόταση προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση του έργου ο αναφερόμενος σκοπός είναι εκτός θέματος της πρόσκλησης.
 
● Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Απορρίφθηκε το πρόγραμμα για την «Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα με τη Χρήση Σύγχρονων Εργαλείων» γιατί α) δεν προβλέπεται υλοποίηση με ίδια μέσα, όπως ορίζει η με πρόσκληση και β) τα αναφερόμενα ΚΕΚ (ιδιωτικά) δεν είναι δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με την ίδια πρόσκληση, άρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 για σύναψη προγραμματικής συμφωνίας.»

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα προγράμματα  κατάρτισης Γεωργών βρείτε σε αναλυτικό τετρασέλιδο φάκελο στην Agrenda που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή, 3 Μαΐου, μαζί με το περιοδικό Profi Μαΐου.
Δημοσίευση σχολίου