Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

«Καπέλο» 20% στην εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για τα νεαρά αιγοπρόβατα

Προσαυξημένη κατά 20% θα είναι φέτος η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για τους κτηνοτρόφους που έχουν στην κατοχή τους θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του ενός έτους ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους νεαρά ζώα. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής στον ΕΛΓΑ.
Κατά 20% υψηλότερη θα είναι φέτος η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για τους κτηνοτρόφους που έχουν στην κατοχή τους θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του ενός έτους ώστε να καλύπτονται και όλα τα νεαρά ζώα.Κατά 20% υψηλότερη θα είναι φέτος η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για τους κτηνοτρόφους που έχουν στην κατοχή τους θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του ενός έτους ώστε να καλύπτονται και όλα τα νεαρά ζώα.
Πιο αναλυτικά, η απόφαση που συνυπογράφουν οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής της ετήσιας ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής καθώς και τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 και αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου.

Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α., της περιόδου που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης. Ειδικότερα, στην ασφαλιζόμενη αξία των θήλεων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, γίνεται προσαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής τους εισφοράς ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους, νεαρά ζώα, που κατέχει ο κτηνοτρόφος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι μια δήλωση , που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί , ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα , αν κάποιος είναι κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει.

Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης της παραγράφου 1. Η ετήσια Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής υποβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου. Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. Η δήλωση της περίπτωσης αυτής υποβάλλεται από τους παραγωγούς μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

• τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%)

• μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

• μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Οι αιτήσεις Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής κατατίθενται από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου.

 
Αλεξανδρής Πέτρος -  http://www.agronews.gr
Δημοσίευση σχολίου