Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»

 
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Μαγνησίας και η  Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ανέργους/ες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*)
υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Οι υποψήφιοι, θα υποβάλλουν συνημμένα και τα ακόλουθα έγγραφα (τα κάτωθι Δικαιολογητικά, θα κατατεθούν από τους εν δυνάμει ωφελούμενους μετά την πρόσκληση σε διερευνητική συνέντευξη σε φωτοτυπία)
Βιογραφικό σημείωμα 
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής σε ισχύ (για υπηκόους τρίτων χωρών). 
Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας. 
Πιστοποιητικό εντοπιότητας (ή λογαριασμό της ΔΕΗ). 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν). 
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένα ΚΕΚ (εφόσον υπάρχουν). 
Βεβαίωση προϋπηρεσίας – επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχει) 
Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2012 ή υπεύθυνη δήλωση εφορίας ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. 
Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €.
 
Για περισσοτερες λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται για το που θα απευθυνθούν και μέχρι πότε μείνετε συντονισμένοι.
Δημοσίευση σχολίου