Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Μπλόκο στις συνταγογραφήσεις από όσους πωλούν φυτοπροστατευτικά

Τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων περιγράφει αναλυτικά το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει για να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός κΑγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης. Το βασικό χαρακτηριστικό του άρθρου 36α που προστίθεται στο νόμο 4036/2012 είναι ότι διαχωρίζει τους γεωπόνους που θα συνταγογραφούν από τους γεωπόνους που πωλούν το γεωργικό φάρμακo.
Oι εταιρείες διακίνησης σκευασμάτων εκτιμούν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα ανατρέψει το δίκτυο συνεργασιών που έχουν με τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων ανά την
 Ελλάδα.Oι εταιρείες διακίνησης σκευασμάτων εκτιμούν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα ανατρέψει το δίκτυο συνεργασιών που έχουν με τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων ανά την Ελλάδα.
Δηλαδή δεν μπορεί ένας γεωπόνος με κατάστημα να συνταγογραφεί κιόλας, προκειμένου να αποφεύγεται η προτίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα.
Όμως, από την πλευρά τους οι εταιρείες διακίνησης σκευασμάτων βλέπουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα ανατρέψει το δίκτυο συνεργασιών που έχουν με τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων ανά την Ελλάδα, αλλάζοντας και τον σχεδιασμό τους σε σχέση με την προσέγγιση του χρήστη του σκευάσματος.
Αναλυτικά, η σχετική διάταξη αναφέρει:
1. Θεσπίζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελματίες χρήστες αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης.
2. Απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι και διανομείς γεωργικών φαρμάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
3. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης.
4. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
5. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια συνταγογράφησης. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χορήγηση από το Υπουργείο στα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα άδειας πρόσβασης και προσωπικού κωδικού χρήστη. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι εμπιστευτικά, εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
6. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων» μόνο μετά την ηλεκτρονική έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη χωρίς την προηγούμενη έκδοση της σχετικής  ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
7. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς τον επαγγελματία χρήστη, μετά από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειάς του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και γεωργικό φάρμακο και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 5.  Η συνταγή είναι αποτέλεσμα μακροσκοπικής εξέτασης δείγματος προσβεβλημένου τμήματος του φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι ή εργαστηριακού ελέγχου ή συμβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας ή των οδηγιών των σταθμών γεωργικών προειδοποιήσεων ή αναλύσεων – γνωματεύσεων επιστημονικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η συνταγή πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την έκδοσή της, μετά το οποίο παύει να ισχύει.
8. Η συνταγή πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και το σύστημα καλλιέργειας που ο επαγγελματίας χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. (...) Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση.
 
Πρόστιμα
6. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 9α, ως εξής:
«9α. α) Σε όποιον κατέχει άδεια λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την προσκόμιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36α, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ.
β) Στον κάτοχο άδειας συνταγογράφησης, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον 1 έτος η άδεια συνταγογράφησης, όταν η προτεινόμενη δραστική ουσία δεν είναι εγκεκριμένη στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων» για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής του προτεινόμενου γεωργικού φαρμάκου και της συγκομιδής του προϊόντος που αναγράφεται στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων δεν είναι το προβλεπόμενο στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων».
γ) Στον κάτοχο άδειας συνταγογράφησης, επιβάλλεται πρόστιμο 300-10.000 ευρώ και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον 6 μήνες η άδεια συνταγογράφησης, όταν δεν τηρούνται κατά τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 36α.
δ) Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36α, επιβάλλεται πρόστιμο από 300  έως 10.000 ευρώ.».
Ορισμοί:

Έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του νωπά οπωροκηπευτικά που υπόκεινται σε προδιαγραφές εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

Εγκεκριμένος έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών

Ο έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, παρέχει εγγυήσεις συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας, διενεργεί αυτοέλεγχο, χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του παραρτήματος II του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, στη σήμανση της κάθε συσκευασίας και του έχει χορηγηθεί η έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Νωπά οπωροκηπευτικά

Τα νωπά οπωροκηπευτικά για τα οποία ισχύουν οι γενικές ή ειδικές προδιαγραφές εμπορίας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ή/και αναφέρονται στο έντυπο της αναγγελίας στην «Βάση δεδομένων των συναλλασσόμενων», εφαρμογή Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

ΜΕΝΟ (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών):

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της «Βάσης δεδομένων των συναλλασσόμενων», στην οποία καταχωρούνται όλοι όσοι συμμετέχουν στην εμπορία νωπών οπωροκηπευτικών.
 
Δημοσίευση σχολίου