Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Και ηλεκτρονική συνταγή, την οποία θα εκδίδουν διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που κάνουν την πώληση, θα χρειάζεται σύντομα ο αγρότης για την αγορά των γεωργικών φαρμάκων

Και ηλεκτρονική συνταγή, την
 οποία θα εκδίδουν διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που κάνουν την πώληση, θα χρειάζεται σύντομα ο αγρότης για την αγορά των γεωργικών φαρμάκων
Μετά την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης έρχεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως απαραίτητη προϋπόθεση για να προμηθευθεί κάποιος ένα γεωργικό φάρμακο. Αυτό δρομολογείται με ειδικό άρθρο που προστίθεται στον ήδη γνωστό Νόμο 4036/2012 για τα γεωργικά φάρμακα μέσω ενός νέου νομοσχεδίου που έχει ετοιμάσει το ΥπΑΑΤ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΤ», το οποίο ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου στις 5 Ιουνίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, στο Νόμο 4036/2012 και μετά το άρθρο 36 αυτού προστίθεται νέο άρθρο 36α με το οποίο θεσμοθετείται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δικαίωμα συνταγογράφησης δεν έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων αλλά μόνο πρόσωπα που αποκτούν την ειδική για το σκοπό αυτό άδεια.

Αναλυτικά το προστιθέμενο άρθρο 36α προβλέπει τα εξής:

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
1. Θεσπίζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελματίες χρήστες αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης, στις καλλιέργειες, που καθορίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της παρ. 1, περίπτωση ν, του άρθρου 50.
2. Απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι και διανομείς γεωργικών φαρμάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
3. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα στη ΣΕΑ το αργότερο εντός 15 ημερών.
4. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
5. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια συνταγογράφησης. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα άδειας πρόσβασης και προσωπικού κωδικού χρήστη. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι εμπιστευτικά, εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
6. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων» μόνο μετά την ηλεκτρονική έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη χωρίς την προηγούμενη έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
7. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς τον επαγγελματία χρήστη, μετά από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειάς του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και γεωργικό φάρμακο και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 5. Η συνταγή είναι αποτέλεσμα μακροσκοπικής εξέτασης δείγματος προσβεβλημένου τμήματος του φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι ή εργαστηριακού ελέγχου ή
συμβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας ή των οδηγιών των σταθμών γεωργικών προειδοποιήσεων ή αναλύσεων – γνωματεύσεων επιστημονικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η συνταγή πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοσή της, μετά το οποίο παύει να ισχύει.
8. Η συνταγή πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και το σύστημα καλλιέργειας που ο επαγγελματίας χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. Η επιλογή των δραστικών ουσιών γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.
Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση.
9. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άδεια συνταγογράφησης καταγράφει ηλεκτρονικά σε ειδικό έντυπο συνταγής τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.
β) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.
γ) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση – δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).
δ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.
ε) Το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.
στ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.
ζ) Τη μέθοδο διάγνωσης.
η) Την προτεινόμενη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και το σύνολο των αντίστοιχων σκευασμάτων από τα εγκεκριμένα για τη σχετική χρήση που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων».
θ) Τον προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής και τη συχνότητα εφαρμογής όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της προσβολής και τα στοιχεία του «Κατάλογου εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων».
ι) Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος.
ια) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
ιβ) Τον ειδικό κωδικό του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει άδεια συνταγογράφησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΣΕΑ.
Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο ειδικό έντυπο συνταγής γίνεται αποθήκευση του ειδικού εντύπου συνταγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 5 από την οποία εκδίδεται μοναδικός κωδικός αριθμός του ειδικού εντύπου συνταγής. Το ειδικό έντυπο συνταγής με το μοναδικό κωδικό αριθμό εκτυπώνεται σε χαρτί και υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την έκδοσή της. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων παραδίδεται στον επαγγελματία χρήστη για εκτέλεση σε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Ο εκδώσας τη συνταγή τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για πέντε χρόνια».
Δημοσίευση σχολίου