Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Φυτοπροστατευτικά

 
Δημοσιεύθηκε, στις 6 Αυγούστου 2013, στη Διαύγεια, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Υγείας, για τη θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Φυτοπροστατευτικά, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στόχος της απόφασης είναι η θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων χρήσης, την ενημέρωση του κοινού για τα φυτοπροστατευτικά, τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών κ.α. Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεώνονται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης.

Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:
  • ο ΕΛΓΟ Δήμητρα
  • τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
  • οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης είναι:
  • οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης – μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας
  • πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το υπουργείο Παιδείας
Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε έτη και μπορεί να ανανεωθεί για ακόμη πέντε έτη.
Η κατοχή πτυχίων Γεωπόνου από ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου χρόνου.

Στην ΚΥΑ υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που αναφέρεται στην ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα.

Ακόμη θα υπάρξει επιθεώρηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ Δήμητρα ορίζεται ως εργαστήριο αναφοράς επιθεωρήσεων αρμόδιο για:
- Τη σύνταξη εγχειριδίων επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης και
- Τον έλεγχο των Σταθμών Επιθεώρησης και την παρακολούθηση της διαδικασίας επιθεώρησης

Η ΚΥΑ αναφέρει ακόμη μέτρα για τη μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Επίσης αναφέρονται ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους αλλά και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ
Δημοσίευση σχολίου