Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Έως 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις ανέργων για προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υποβολή παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10 πμ. μέχρι τότε θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» για την απασχόληση 445 ανέργων γεωτεχνικών, τοπογράφων μηχανικών και οικονομολόγων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των καθεστώτων ενισχύσεων κατ' εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων προβλέπεται επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.285  συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη και επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ωφελούμενο. Οι άνεργοι επιστήμονες που θα τοποθετηθούν σε εξειδικευμένες θέσεις θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους επιστήμονες και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι γεωτεχνικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, οικονομολόγοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίων γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου), τοπογράφου μηχανικού, οικονομολόγου από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους.
  Ειδικότερα για τους οικονομολόγους απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό τομέα ή βεβαιούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο.
Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας όπου απαιτείται από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 • Για τους ανέργους επιστήμονες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια και δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ανέργων, να έχουν ατομικό/οικογενειακό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2013 (εισόδημα 2012) έως 5.000 .
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι πολίτες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 14/10/2013 και λήγει την Πέμπτη 31/10/2013, ώρα 10.00 π.μ.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στο Ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πρέπει:
A. να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www.opekepe.gr την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» το αργότερο μέχρι την 31/10/2013 και ώρα 10.00.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και αποκλείονται.
Εφιστάται η προσοχή των νέων ανέργων επιστημόνων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της «Αίτησης Συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση και για ένα μόνο νομό. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται.
Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής του η οποία εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf) και στην οποία αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).
Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε «Αίτηση Συμμετοχής» και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα ελεγχθούν ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής. Επιπλέον θα μοριοδοτηθούν οι άνεργοι επιστήμονες οι οποίοι είναι:
 • νέοι έως 30 ετών
 • γυναίκες
 • μακροχρόνια άνεργοι
 • άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας
 • προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες (ή από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού)
 

Το 2014 έρχονται τα βιβλία εσόδων εξόδων για τους αγρότες ενώ το εισόδημά τους θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ

Το 2014 έρχονται τα βιβλία εσόδων εξόδων για τους αγρότες ενώ το εισόδημά τους θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ
Βιβλία εσόδων και εξόδων θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου του 2014 οι αγρότες, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων τους. Συγκεκριμένα, ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ και βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια, οι αποζημιώσεις και οι κοινοτικές ενισχύσεις. Περίπου 350.000 αγρότες θα υποχρεωθούν σύμφωνα με το φορολογικό σχεδιασμό να τηρούν βιβλία. Το μέτρο ήταν να ξεκινήσει να ισχύει από το 2013 αλλά μετά από αντιδράσεις των αγροτών δόθηκε παράταση μέχρι την 1/1/2014.
Επίσης από το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ακόμη ότι καταργείται και το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και έτσι το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, από το πρώτο ευρώ.
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2012 προβλέπει ότι και αυτοί που αποκτούν αγροτικό εισόδημα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Παράλληλα με βάση τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου, οι αγροτικές εργασίες ορίστηκαν ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κάθε χρόνο και για κάθε νομό καθόριζε συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου δηλωθέντος εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου.

Εντός του Νοεμβρίου και με τη μορφή τροπολογίας που θα συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα τρέχοντα νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών σκοπεύει να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή τη ρύθμιση για την φορολόγηση των επαγγελματιών αγροτών. Σύμφωνα με non paper του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων. Θα αφορούν κυρίως όσους αποκτούν εισοδήματα της τάξης μέχρι και 3.000 ευρώ το χρόνο.

Κάποιες αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις από την πλευρά τους ζητούν αυτό το όριο να ορισθεί σε 20.000 ευρώ (μεικτό εισόδημα), το οποίο αφορά στο 60% με 70% των αγροτών. Η τήρηση των βιβλίων εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο κόστος περί τα 700 ευρώ περίπου.

Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Θα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του φόρου με δήλωση δαπανών για την παραγωγή του προϊόντος, έξοδα για φάρμακα, αγορές εξοπλισμού κλπ.

Πάντως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο τρόπος φορολόγησης και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά δηλώνουν και εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.
Η θεσμοθέτηση βιβλίων θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή του καθεστώτος της επιστροφής ΦΠΑ. Και αυτό γιατί ο ΦΠΑ θα συμψηφίζεται πλέον με βάση τα έσοδα - έξοδα, όπως δηλαδή γίνεται σήμερα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της επιστροφής φόρου που λαμβάνουν οι παραγωγοί από το αγροτικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός πλέον θα γίνεται βάσει τον σχετικών παραστατικών εφόσον το πετρέλαιο θα καταχωρείται στα έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο στην Καβάλα
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που διήρκεσαν από τις 22-25 Οκτωβρίου και έλαβαν χώρα κυρίως στο Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στην Ν. Καρβάλη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και διοργανώθηκε με την φιλοξενία και την αιγίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας.
Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν 340 σύνεδροι από όλη τη χώρα και το εξωτερικό και παρουσιάστηκαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που κάλυπταν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Εντομολογίας και Ακαρεολογίας. Ακόμα αναπτύχτηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος πάνω σε σημαντικά προβλήματα Φυτοπροστασίας, Βιολογικής Γεωργίας αλλά και Εναλλακτικών Μεθόδων Καταπολέμησης Φιλικών προς το Περιβάλλον. Ήταν δε το πολυπληθέστερο όχι μόνο σε συμμετοχές αλλά και σε προφορικές και εικονογραφημένες εργασίες με 165 συνολικά εργασίες, αρκετές δε από αυτές αφορούσαν την περιοχή μας.
Όμως το συνέδριο δεν ήταν αποκομμένο από την κοινωνία και την καθημερινή ζωή της Καβάλας. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, που αποτελούνταν κυρίως από Καβαλιώτες, φρόντισε και για αυτό, αναδεικνύοντας την Καβαλιώτικη φιλοξενία και την Καβάλα σαν τουριστικό προορισμό.
Έτσι – σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας - υποδεχτήκαμε όλους τους συνέδρους στο roof garden γνωστού ξενοδοχείου, ενώ σε
Σημαντικές όμως ήταν και οι παράλληλες δράσεις του συνεδρίου κατά τις οποίες 150 παιδιά, 2 σχολείων της περιοχής μας ξεναγήθηκαν στην εντομολογική συλλογή που συγκροτήσαμε και ενημερώθηκαν για τον θαυμαστό κόσμο των εντόμων. Παράλληλα δε για τους συνέδρους έγιναν παρουσιάσεις και σεμινάρια για νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και νέες μεθόδους απεντόμωσης.
επίσημο γεύμα που τους παραθέσαμε σε γνωστό πολυχώρο της πόλης μας, παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής μας χόρεψαν για αυτούς. Την προτελευταία μέρα του συνεδρίου διοργανώσαμε μια βραδιά γευσιγνωσίας τοπικών οίνων (Δράμας-Καβάλας) στο ιστορικό χώρο του Ιμαρέτ, ώστε οι σύνεδροι να γνωρίσουν το χώρο αυτό και την ευρύτερη περιοχή της Παναγίας Καβάλας.
Το συνέδριο έκλεισε με μια πολύ πετυχημένη εκδρομή σε τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής (Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Φιλίππων, Μουσείο Καπνού) και σε Γεωτεχνικού ενδιαφέροντος προορισμούς (Θερμοκήπια Δράμας Α.Ε. και Οινοποιείο Τέχνη Οίνου).
Το συνέδριο όμως ασχολήθηκε και με επίκαιρα θέματα της εποχής μας που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή μας και τους συμπολίτες μας (αγρότες παραγωγούς αλλά και τον λοιπό πληθυσμό). Αυτό έγινε στις 2 στρόγγυλες τράπεζες που διοργανώθηκαν με θέμα «Τις εξελίξεις στο χώρο των γεωργικών φαρμάκων» και τον «Ιό του Δυτικού Νείλου: μια ασθένεια που θα συνεχίσει να απειλεί;» και στις οποίες συμμετείχαν τοπικοί φορείς της περιοχής μας.
Κλείνοντας τη σύντομη αυτή αναδρομή - απολογισμό του 15ου Εντομολογικού Συνεδρίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς του συνεδρίου, τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους τοπικούς φορείς (Δήμος Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας και Περιφέρεια Α.Μ.Θ.) για τη συνδρομή τους από την πρώτη στιγμή στη διοργάνωση αυτού του ολοκληρωμένου από κάθε άποψη συνεδρίου που ανέδειξε την Καβάλα ως ένα εν δυνάμει προορισμό συνεδριακού τουρισμού.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας & Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπήςτου 15ου Εντομολογικού Συνεδρίου
Ζαφείρης Μυστακίδης
 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (43/2013)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
25/10/13
24/10/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ <ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ>
Εθελοντική αναδάσωση στο Πεντελικό όρος με πρωτοβουλία του παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2013.
22/10/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WATEC ISRAEL»
Αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο «Watec Israel»
21/10/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις του για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Π.Ε. Δράμας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
25/10/13 ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο τύπου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΙΓΜΕ για απεργιακές κινητοποιήσεις και συνέντευξη τύπου στην Τρίπολη
25/10/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ <ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ 2021>
Σύσκεψη με θέμα την οριστικοποίηση των αναπτυξιακών επιλογών για το <Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021> πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη.
25/10/13 ΕΛ.Γ.Α.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 353 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 250.759,84 ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.
24/10/13 WWF: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Το WWF Ελλάς κατέθεσε την αναθεωρημένη πρότασή του για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη.
24/10/13 WATERWHEEL WORLD WATER DAY SYMPOSIUM 2014
Waterwheel World Water Day, ένα διεθνές γεγονός αφιερωμένο στο Νερό στις 17-22 Μαρτίου 2014.
24/10/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IGB
Σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της υλοποίησης του ελληνοβουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου (IGB) αποτελεί η σημερινή υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Η απόφασηλαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της τοπικής κοινωνίας και τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη φάση διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
23/10/13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Έγγραφο του συλλόγου Γεωπόνων Ν. Λακωνίας, στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο σχετικό με εμπλοκή στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
23/10/13
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 5η ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα δημοσίευσε την 5η έκθεση δραστηριοτήτων της, που καλύπτει την περίοδο αναφοράς Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2013.
23/10/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το παρόν δελτίο τύπου ανακοινώνει τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 2ο Τρίμηνο 2013, όπως επίσης στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου.
23/10/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση) καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).
22/10/13 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
--
22/10/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ>
Ο Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. προώθησε την ένταξη έξι έργων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Πρόγραμμα <Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων>, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 21.337.961,93 ευρώ και 405 συνολικά θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.
22/10/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας.
22/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνεται η έναρξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού για το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Απορριμμάτων Σερρών και η Α’ φάση του διαγωνισμού για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ΣΔΙΤ.
22/10/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: 717 ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 121 <Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων> του ΠΑΑ 2007-2013 (Σχέδια Βελτίωσης) ενέκρινε επιπλέον 717 νέα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης ζωικής και φυτικής κατεύθυνσης νέων γεωργών και λοιπών δικαιούχων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 50,9 εκ. €.
22/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΤΕΑΝ)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με την αποδοχή της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς.
22/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε Απόφαση για την <Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2013/2014>. Στο πλαίσιο του <Προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018>, με την παρούσα Απόφαση κατανέμονται για το οικονομικό έτος 2014 σε 43 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 3.963.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 3.261,87 στρέμματα.
22/10/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για το μήνα Αύγουστο 2013.
22/10/13 Κ.Υ.Α. 3941/120925/7-10-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ (ΦΕΚ 2642/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3941/120925/7-10-2013 <Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα> (Β΄ 198/5.2.2013)>.
21/10/13
Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, πραγματοποίησε σύσκεψη με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομάδας Δράσης της Ε.Ε για την Ελλάδα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, με θέμα την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
21/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα για το θέμα της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2012, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε ανακοίνωση για την ενημέρωση των δικαιούχων που στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από κτηνοτρόφους.
21/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 213 <ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000>
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 213 <Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000>. Το σύνολο των πιστώσεων της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.000.228 € και αφορούν δημόσια δαπάνη.
21/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 144 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση έγκρισης της πρόσκλησης κληρονόμων - δικαιούχων του Μέτρου 144 <Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω της μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς> που αφορά στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής της τρίτης δόσης της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης, με το εκτιμώμενο ποσό προς απορρόφηση να ανέρχεται σε 160.000 €.
21/10/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υπεγράφη η απόφαση έγκρισης της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο <Μελέτη Αρδευτικού δικτύου Νεστορίου Ν. Καστοριάς>, προϋπολογισμού 4.480.000,00 €.
21/10/13
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΣΥΝΝΟΜΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση ηλεκτρονικής ατομικής αναγνωρίσεως των αιγοπροβάτων είναι έγκυρη. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, θεσπίζοντας το μέτρο αυτό με σκοπό την καλύτερη πρόληψη των επιζωοτιών, ο νομοθέτης δεν παραβίασε την επιχειρηματική ελευθερία των κτηνοτρόφων ούτε την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.
21/10/13
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)
Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 108 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 12 αιτιολογημένων γνωμών και 5 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21/10/13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών της χώρας για το μήνα Αύγουστο 2013.
21/10/13
Κ.Υ.Α. 1603/122846/9-10-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ> (ΦΕΚ 2620/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1603/122846/9-10-2013 <Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του Κοινοτικού Προγράμματος <Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης> (ελλ. ΔΙΓΕΛΠ, αγγλ. FADN, γαλλ. RICA)>.