Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Τι προβλέπει για τα γεωργικά φάρμακα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ψηφίστηκε

Τι προβλέπει για τα γεωργικά φάρμακα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ψηφίστηκε
Η έκδοση συνταγής καθιερώνεται ως προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη. Η έκδοση όμως της συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο - πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα παραπάνω αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που από το βράδυ της Δευτέρας, 27/1, αποτελεί νόμο του κράτους. Επίσης, προβλέπεται ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο (ή υπό την επίβλεψη προσώπου), στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει όλα όσα προβλέπει το πολυσέλιδο (188 σελίδες) νομοσχέδιο σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα:

 • Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα.
 • Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και τεχνολόγος γεωπονίας πτυχιούχος Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή αμοιβαιότητας.
 • Για την πώληση των γεωργικών φαρμάκων, τα καταστήματα εμπορίας αυτών μπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο – πωλητή, επιπλέον του υπεύθυνου επιστήμονα.
 • Ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος - πωλητής γεωργικών φαρμάκων διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και είναι υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης αυτών, ιδίως ως προς:
 1. τη δραστική ουσία που συνταγογραφείται και τα εγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιούν,
 2. την εγκεκριμένη δοσολογία - ποσότητα του σκευάσματος και
 3. την παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκευάσματος - ψεκαστικού διαλύματος ανάλογα με τα μέσα εφαρμογής του κάθε παραγωγού, όπως κατάλληλη πίεση. Επίσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.
 • Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική. Με την υποβολή της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: το είδος της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που θα ασκήσουν, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα ασκεί την εμπορία, την έδρα της επιχείρησης καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους και τον υπεύθυνο επιστήμονα. Η αρμόδια αρχή δύναται, εντός 3 μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι ασκούν ελεύθερα την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησής της, εφόσον δεν υφίσταται η προαναφερόμενη απαγόρευση άσκησης της εμπορίας καθώς και νωρίτερα εφόσον ενημερωθούν εγγράφως από την αρμόδια αρχή για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Απαγορεύεται η άσκηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων χωρίς αναγγελία περί τούτου στην αρμόδια αρχή και επακόλουθη αναμονή επί τρίμηνο ή λήψη της ανωτέρω σχετικής ενημέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εμπορίας από την αρμόδια αρχή.
 • Η χονδρική πώληση των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται σε ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απευθύνεται προς άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης ή καταστήματα λιανικής πώλησης.
 • Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα ή/και υπαλλήλου – πωλητή κατά την χρονική διάρκεια της πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
 • Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής για τη χρήση του, από επιστήμονα, που πληροί τις προϋποθέσεις.
 • Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο – πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις.
  Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, μπορεί να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.
 • Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωγραφικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.
 • Τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων:
 1. υποχρεούνται να διατηρούν το σύνολο των συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους,
 2. απαγορεύεται να κατέχουν ανεκτέλεστες ή ανυπόγραφες συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
 3. απαγορεύεται η χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε καταστήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
 • Οι έμποροι γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, να ενημερώνουν άμεσα για κάθε αλλαγή των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αρμόδια αρχή και να παρέχουν πρόσβαση σε κάθε σημείο αποθήκευσης ή διακίνησης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στα παραστατικά που αφορούν τη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων είτε αυτά είναι σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τέλος να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων στο ν/σ γίνεται εκτενής αναφορά στα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη τήρησης της νομοθεσίας. Αναλυτικά στον υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο πρόστιμα αντίστοιχου ύψους μπορούν να καταβληθούν και στον υπεύθυνο επιστήμονα αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι τα πρόστιμα και για τον υπάλληλο - πωλητή αλλά και τον επαγγελματία χρήστη.
Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr
Δημοσίευση σχολίου