Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
«Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών»
handsΤο παρόν έργο έχει τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών» και αφορά στην εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα αιχμής του τομέα κηπευτικών και δενδροκομικών καλλιεργειών, τα οποία έχουν προκύψει ως αποτελέσματα έρευνας των τελευταίων ετών τόσο στα τρία μεγάλα Γεωπονικά Ιδρύματα της χώρας μας που συμμετέχουν στο έργο, όσο και γενικότερα.
Η αειφορική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων αφορά στη μείωση των εισροών ενέργειας, χημικών και νερού στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό ,συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης των διαδικασιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η αειφορική παραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη εποχή και με την οικονομική κρίση της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και σημαντικές προοπτικές. Έτσι, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η πιστοποίηση της αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πράσινων επιχειρήσεων. Για τη διάδοσή τους θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα δράσης μέσω του οποίου η υπάρχουσα σήμερα και αποκτηθείσα την τελευταία δεκαετία γνώση να διαχυθεί επιτυχώς στους εκπαιδευόμενους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 150 ωρών περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες συμπληρώνουν 21 μονάδες ECTS:
ΕΕ1: Συστήματα πιστοποιημένης παραγωγής
ΕΕ2 Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών
ΕΕ3 Τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής οπωροκηπευτικών
ΕΕ4. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και
ΕΕ5. Καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη
Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση όλων των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αειφορική παραγωγή και πιστοποίηση των οπωροκηπευτικών δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα με ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν πέντε(5) σεμιναριακοί κύκλοι σπουδών και θα εκπαιδευτούν 85 άτομα.

Όροι συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών/Τμημάτων ΑΕΙ-TEI, ή κάτοχοι πτυχίου συναφούς αντικειμένου ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πτυχίο μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Πέρα από τα παραπάνω, επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών για εισαγωγή στο ΠΕΓΑ-SustainAgr είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 1
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος * συναφές με το αντικείμενο
300
2
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
100
3
Βαθμός τίτλου σπουδών (στη 10βαθμη κλίμακα)
Βαθμός x 100
4
Εμπειρία (ανά μήνα) σε αντικείμενα συναφή με το πρόγραμμα
7/μήνα
5
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
30 Καλή γνώση
50 Πολύ καλή γνώση
70 Άριστη γνώση
6
Ηλικία  >45 ετών
100
7
Λοιπά κοινωνικά κριτήρια (Εισόδημα, Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  κτλ)
100
*ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

Γραμματειακή Υποστήριξη - ΠΕΓΑ

Εικόνα επαφής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τέρμα Φυτόκου
Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησία 38446 Greece
Δημοσίευση σχολίου