Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων

Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων μέχρι νεωτέρας

Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων μέχρι νεωτέρας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμμένοντας σταθερά στη λογική του θεσμού της συνταγογράφησης, που θεσμοθέτησε σε εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και στις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον, τον χρήστη και το παραγόμενο προϊόν, με την ευκαιρία της επανεξέτασης πλευρών της εφαρμογής των διαδικασιών της συνταγογράφησης, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.
Agro24.gr

Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις Ν. 4351/2015

egk
 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει πλέον ισχύ ο Νόμος 4351 «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 164).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ως βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το κεφ. Α (άρθρα 1-11) εκτός του παραπάνω ορισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (άρθ. 2), για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (άρθ. 3-5), για τα δικαιώματα χρήσης βοσκής (άρθ. 6-7) και για τις επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (άρθ. 9).

Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4351 καταργούνται οι διατάξεις, όπως ισχύουν, του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας).

Με το άρθρο 24, που αντικαθιστά το άρθρο 10 του ν. 998/1979, συγκροτούνται σε κάθε νομό, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία πρέπει να εκδοθεί μέχρι 4η Ιανουαρίου 2016. Οι Επιτροπές αποτελούνται από:

α)
έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε νομό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η κρινόμενη πράξη χαρακτηρισμού, με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο,

β) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου με αυτόν που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισμού,

γ) έναν γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας,

δ) έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών του νομού, προτεινόμενο από τον προϊστάμενο αυτής, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών του νομού, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισμού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης με την απόφαση συγκρότησης. Στα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Το άρθρο 26 ορίζει ότι στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 προστίθεται, πριν από το τελευταίο εδάφιο, νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά της τεκμερωμένης απόρριψης από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων των κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 εκκρεμών ενώπιόν τους αιτήσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979, άρχεται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου. Αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν τυχόν ασκηθεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, θεωρούνται νομίμως ασκηθείσες.».
 
 
 

Εθνική Τράπεζα. Κρυμμένος θησαυρός 12,2 δισ. ετησίως στην ελληνική γεωργία

ΕΤΕ: Κρυμμένος θησαυρός 12,2 δισ. ετησίως στην ελληνική γεωργία Η χρήση της τεχνολογίας, η τυποποίηση και το branding σε συνδυασμό με την επιχειρηματική λειτουργία των συνεταιρισμών μπορεί να απογειώσει τη γεωργία. Τι αποκαλύπτει έρευνα της Εθνικής Τράπεζας για τον κλάδο. Τα προβλήματα και οι λύσεις.
 
Ευνοημένος από τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, συνεισφέροντας 2,9% στο ΑΕΠ (έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη) και 14% στην απασχόληση (έναντι 5% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη), διαπιστώνει έρευνα της Εθνικής Τράπεζας. Επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης, αν γίνουν οι σωστές κινήσεις.

Όπως επισημαίνεται, η διεθνής συγκυρία ήταν εξαιρετικά θετική για τον κλάδο κατά την τελευταία 25ετία, με την παγκόσμια ζήτηση να αυξάνεται με ρυθμό 9% ετησίως και την Ευρώπη να παραμένει κυρίαρχη στη διεθνή αγορά τροφίμων (καλύπτοντας το 40% των εξαγωγών παγκοσμίως). Ωστόσο, η έλλειψη συνεπούς στρατηγικής δεν επέτρεψε στον ελληνικό κλάδο να αξιοποιήσει το αντικειμενικό συγκριτικό του πλεονέκτημα και να εκμεταλλευτεί τη διεθνή ευκαιρία.

Στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στις επιδοτήσεις και στην προσφορά χύμα προϊόντων, η ελληνική αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1% ετησίως την τελευταία 25ετία (μόλις 0,3% ετησίως αν αφαιρέσουμε τις επιδοτήσεις), με αποτέλεσμα πλέον να καλύπτει το 0,3% της παγκόσμιας παραγωγής από 0,8% το 1993.

Επιπλέον, σημειώνεται, ο βαθμός τυποποίησης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλός (με τη βιομηχανία τροφίμων να προσφέρει προστιθέμενη αξία της τάξης του 40% στην ελληνική αγροτική παραγωγή, έναντι 70% κατά μέσο όρο στη Δυτική Ευρώπη).

Ως αποτέλεσμα, ο αγροτικός κλάδος εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα της τάξης του €1,2 δισ. το 2014 (ή €2,3 δισ. αν ληφθούν υπόψη και οι καθαρές εισαγωγές πρώτων υλών όπως σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές), ενώ η ΕΕ συνολικά εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα της τάξης των €9 δισ.
 
 
Διαρθρωτικές στρεβλώσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα

Ξεκινώντας με το ερώτημα ποιοι παράγοντες κρατούν την ελληνική αγροτική παραγωγή χαμηλά, οι βασικές αδυναμίες που φαίνεται να
περιορίζουν τις επιδόσεις του εγχώριου αγροτικού τομέα συνοψίζονται στις εξής:
* Η ελληνική αγροτική παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα (με μέσο μέγεθος 4,8 εκτάρια, έναντι 12,5 εκτάρια σε άλλες μεσογειακές χώρες), γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και παράλληλα περιορίζει τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από το γεγονός ότι το μειονέκτημα μεγέθους δεν έχει αντισταθμισθεί με τη σύσταση αποτελεσματικών συνεταιρισμών. Οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλύπτουν μόλις το 1/5 της ελληνικής παραγωγής (έναντι 40% κ.μ.ο. στην Ευρώπη), ενώ η δομική τους λειτουργία δεν εστιάζει στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων αλλά σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται στη διανομή των επιδοτήσεων.

* Η χρήση νέων τεχνολογιών και η καλλιέργεια βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (π.χ. γεωργία ακριβείας, χρήση βελτιωμένων σπόρων, δημιουργία νέων ποικιλιών) είναι πολύ περιορισμένη στην Ελλάδα, καθώς (i) οι επενδύσεις σε αγροτική έρευνα και ανάπτυξη αγγίζουν μόλις τα €11/εκτάριο ετησίως (έναντι €33/εκτάριο στην Ευρώπη) και (ii) οι Έλληνες αγρότες έχουν χαμηλή επαγγελματική κατάρτιση (7% των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση, έναντι 50% κ.μ.ο. στην Ευρώπη).

* Η ελληνική παραγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επιδοτήσεις (οι οποίες καλύπτουν το 22% της αξίας της αγροτικής παραγωγής έναντι 12% κ.μ.ο. στην Ευρώπη) και σε σχετικά μικρό βαθμό στην προώθηση επώνυμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικό παράδειγμα το λάδι όπου τα 2/3 διακινούνται σε χύμα μορφή με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία μόλις στο 1/5).
Παρά το δυσμενές πλαίσιο, ορισμένα ελληνικά branded τρόφιμα ξεχωρίζουν στη διεθνή αγορά -επιβεβαιώνοντας το εγγενές συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε αυτό τον κλάδο
 
Παρά το αναποτελεσματικό περιβάλλον, ελπιδοφόρο είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία της Ελλάδας και να ξεχωρίσουν στη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, μέσω της ανάλυσης των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, εκτιμήσαμε ότι σχεδόν το 70% αυτών είναι προϊόντα που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τρεις διακριτές κατηγορίες:
* Προϊόντα που κέρδισαν μερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά την τελευταία δεκαετία (24% των ελληνικών εξαγωγών), όπως οι ελιές, το γιαούρτι και το μέλι.
* Προϊόντα που “αγόρασαν” μερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά -δηλαδή το πέτυχαν μέσω πολύ χαμηλών τιμών- την τελευταία δεκαετία (12% των ελληνικών εξαγωγών), όπως τα μήλα, τα μανταρίνια και οι φράουλες.
* Προϊόντα που έχασαν μερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά την τελευταία δεκαετία (33% των ελληνικών εξαγωγών), όπως το ελαιόλαδο, τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα.
 
Τα κοινά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας σκιαγραφούν τη βέλτιστη στρατηγική διείσδυσης στις διεθνείς αγορές: (i) τυποποιημένα branded προϊόντα και (ii) εστίαση σε επιλεγμένες ανεπτυγμένες αγορές (όπως οι μεγάλες και με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα χώρες της ευρωζώνης, το ΗΒ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία) ώστε να κατακτηθεί μετρήσιμο μερίδιο της κάθε αγοράς.
 
Αντλώντας εμπειρία από επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών που εστίασαν στο τρίπτυχο “τεχνολογία - αποτελεσματικοί συνεταιρισμοί - branding”…

Στοχεύοντας στον περιορισμό των στρεβλώσεων και στην ανάδειξη των δυνατών σημείων της Ελλάδας, το κρίσιμο ερώτημα είναι να αναζητηθούν οι μεταρρυθμίσεις υψηλής αποτελεσματικότητας. Διενεργώντας μια ανάλυση πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί
σε διάφορες χώρες, συνάγαμε ότι οι χώρες που εστίασαν στο τρίπτυχο «τεχνολογία - αποτελεσματικοί συνεταιρισμοί - branding» ανταμείφθηκαν με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
 
Για παράδειγμα, οι υψηλές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη εκτόξευσαν την παραγωγικότητα γης σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Ισραήλ, οι αποτελεσμαστικοί συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για χώρες όπως η Δανία και η Φινλανδία, ενώ το επιτυχημένο branding προϊόντων αποφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αποτελεί η Νέα Ζηλανδία -μια χώρα σε απόσταση από τις διεθνείς αγορές και σχετικά μικρή (όπως η Ελλάδα)-, η οποία συνδυάζοντας αποτελεσματικά τους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες έχει επιτύχει, χωρίς τη χρήση επιδοτήσεων, σχεδόν 3,5 φορές υψηλότερη παραγωγικότητα γης σε σχέση με την Ελλάδα. 
 
… η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή αλυσίδα αξίας στον κλάδο τροφίμων

Υπό αυτό το πρίσμα ανάλυσης, οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για τον αγρο-διατροφικό κλάδο στην Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθεί η εγγενής δυναμική του, επικεντρώνονται:
* Στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η αναμορφωμένη ΚΑΠ για μια πιο επαγγελματική προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής μέσω (i) χαμηλότερης εξάρτησης στις επιδοτήσεις και υψηλότερης έμφασης στην αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, (ii) ενίσχυσης της σύνδεσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με την αγροτική επιχειρηματικότητα και χρηματοδότησης ερευνών με πρακτική εφαρμογή για την Ελλάδα (όπως η ανάπτυξη σπόρων) και (iii) βελτίωσης της κατάρτισης των αγροτών.

 * Σε μια επιχειρηματική λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, με διοικητικά συμβούλια που θα περιλαμβάνουν παραγωγούς, επιστήμονες και εμπορικά στελέχη.
* Στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών με κλάδους όπως ο τουρισμός για το αποτελεσματικό branding των ελληνικών προϊόντων.
 
 
Τα περιθώρια δυνητικής ανάπτυξης του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα αγγίζουν τα 12,2 δισ. ετησίως. Η υιοθέτηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων αυτής της μορφής εκτιμάται ότι θα ξεκλειδώσει την ανεκμετάλλευτη δυναμική της Ελλάδας προσφέροντας σημαντική στήριξη στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, βάσει υποδειγμάτων της ΕΤΕ σε παγκόσμιο δείγμα σχεδόν 170 χωρών, εκτιμήθηκε ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά

(i) στην τεχνολογία παραγωγής,
(ii) στον βαθμό τυποποίησης των προϊόντων και
(iii) στον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών θα μπορουσε να αυξήσει την άμεση συνεισφορά του αγροδιατροφικού τομέα στο ΑΕΠ κατά €9,1 δισ. ετησίως (€3,6 δισ. μέσω αύξησης της παραγωγικότητας της ελληνικής γης και €5,5 δισ. μέσω αύξησης του βαθμού τυποποίησης των προϊόντων).

Καθώς η αυξημένη αυτή δραστηριότητα θα οδηγούσε σε επιπλέον έμμεσο όφελος της τάξης των €3,1 δισ. (σε τομείς όπως οι προμήθειες πρώτων υλών αγροτικής παραγωγής, συσκευασία τροφίμων κ.ά.), το συνολικό ετήσιο όφελος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα €12,2 δισ. (ή 6,9% του ΑΕΠ), δημιουργώντας δυνητικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη σε μορφή pdf
 
 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (50/2015)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
10/12/15
Α.Π.Θ.: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ευχαριστήρια επιστολή στον Πρόεδρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., για την συνεισφορά του στην αξιολόγηση του Πανεπιστημίου.
10/12/15
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (11/12/2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64), την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
10/12/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Με αφορμή την διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί», το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις απόψεις του επ αυτού.
10/12/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214-ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 1.2- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας απέστειλε στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό του ΥΠΑΑΤ έγγραφο, σχετικό με την αδυναμία πληρωμής δικαιούχων του μέτρου 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις στη δράση 1.2- Βιολογική Κτηνοτροφία.
10/12/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Α.Μ.Θ.
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, έγγραφο σχετικό με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του λεγόμενου εδαφολογικού χάρτη Α.Μ.Θ..
10/12/15ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16/12/2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στα Γραφεία του Παραρτήματος (Βενιζέλου 64, 5ος όρ.), την Τετάρτη 16-12-2015.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
11/12/15 EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
11/12/15Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), για 24ωρη απεργία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 με απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00.
11/12/15
11/12/15 TSIRAMBIDES ANANIAS: THE UNCONVENTIONAL HYDROCARBON RESOURCES OF GREECE (GQ, 59(3)/2015)
--
11/12/15ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ
--
11/12/15
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για κακή διαχείριση αποβλήτων στη νήσο Κέρκυρα. Οι ανησυχίες της Επιτροπής αφορούν τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι, που λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή (οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οδηγία 1999/31/EΚ του Συμβουλίου) τουλάχιστον από το 2007 και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
11/12/15ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Τον μήνα αυτό η Επιτροπή περάτωσε 83 υποθέσεις στις οποίες τα ζητήματα με τα αντίστοιχα κράτη μέλη έχουν επιλυθεί, χωρίς να χρειάζεται η συνέχιση της διαδικασίας περαιτέρω. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι αποφάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν 4 προειδοποιητικές επιστολές, 34 αιτιολογημένες γνώμες και 9 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11/12/15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα το μήνα Σεπτέμβριο του 2015.
11/12/15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το μήνα Νοέμβριο του 2015.
11/12/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Οκτώβριο του 2015.
10/12/15ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Λάρισας απέστειλε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπόμνημα για θέματα ενδιαφέροντός του.
10/12/15Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) επί των διατάξεων του Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης».
10/12/15
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΞΕΛΙΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/1/2016)
Η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο πραγματοποιεί επιστημονική ημερίδα σχετική με την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο της Agrotica, στη Θεσσαλονίκη, στις 31 Ιανουαρίου 2016.
10/12/15Δ.Α.Ο.Κ. Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με έγγραφό της, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία ίδρυσης, ανανέωσης και τροποποίησης λειτουργίας των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπόλεμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
10/12/15
Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΤΟ)
Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με το οποίο διασφαλίζεται η απαγόρευση καλλιέργειας όλων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2015.
10/12/15Κ.Υ.Α. 25560/7-12-2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 2642/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 25560/7-12-2015 «9η τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20−11−2008 (704/2008) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2497/Β΄/9.12.2008) περί καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013».
09/12/15Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 11-12-2015
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 11-12-2015, ενάντια στη μεταφορά της δαπάνης μισθοδοσίας των εργαζομένων στις Περιφέρειες, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών της Χώρας.
09/12/15ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
09/12/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά το μήνα Οκτώβριο του 2015.
09/12/15Υ.Α. 3307/135132/4-12-2015: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ (ΦΕΚ 2641/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3307/135132/4-12-2015 «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (L 303, 18.11.2009, σελ. 1), σχετικά με την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ικανότητας των ατόμων που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες».
09/12/15
Κ.Υ.Α. 5439/134552/4-12-2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΦΕΚ 2636/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 5439/134552/4-12-2015 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280947/1982/07−03−2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 393)».
09/12/15Υ.Α. ΔΑΕΕα/ΟΙΚ.1460/Φ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/18-11-2015: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 2622/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΕα/οικ.1460/Φ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/18-11-2015 «Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους».
09/12/15Κ.Υ.Α. 4942/130045/24-11-2015: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΦΕΚ 2609/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4942/130045/24-11-2015 «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)».
09/12/15Κ.Υ.Α. 227/130400/25-11-2015: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟ 2013 (ΦΕΚ 2605/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 227/130400/25-11-2015 «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013».
09/12/15Ν. 4351/2015: ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 164/Α/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
08/12/15
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ανοιχτή επιστολή της Προοδευτικής Συμπαράταξης Δασολόγων για τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2015.
08/12/15
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ LIFE CONOPS: ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΓΠΑ, 10/12/2015)
Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE CONOPS σχετική με τα κουνούπια, στις 10 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, στην Αθήνα, στο Γ.Π.Α.
07/12/15
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΡΟΕΤΑΚ: ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΕΤΑΚ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10-11/12/2015)
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιεί διημερίδα παρουσίασης των έργων της πράξης ΑγροΕΤΑΚ , στη Θεσσαλονίκη, στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2015