Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Το Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η χορήγηση πιστοποιητικού στα ψεκαστικά

Το σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού στα ψεκαστικά 

Το σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού στα ψεκαστικά
Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου (Β 671/2015) καθορίζεται η διαδικασία επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καταλληλότητας των μηχανημάτων γεωργικών φαρμάκων. Με αυτή ορίζεται η λειτουργία ενός κεντρικού εργαστηρίου αναφοράς και πολλών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Σε 6 μήνες από την δημοσιοποίηση της απόφασης τα νέα μηχανήματα που αγοράζονται θα πρέπει να φέρουν και το πιστοποιητικό επιθεώρησης. Οι κάτοχοι των ψεκαστικών θα πρέπει να έχουν στο μέλλον το σήμα καταλληλότητας, που θα αποκτούν στους σταθμούς επιθεώρησης. Σε αυτούς θα πληρώνουν με βάση του τιμολογίου που θα έχει οριστεί (διαφορετικές τιμές σε κάθε σταθμό ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των κατόχων ψεκαστικών).
Ειδικότερα, καθορίζεται εργαστήριο αναφοράς ορίζεται το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του ΕΛΓΟ – Δήμητρα που θα αναλάβει την εξουσιοδότηση των Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) που μπορούν να είναι κατασκευαστές Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ή του ΥΠΑΠΕΝ κ.λπ. Οι σταθμοί αυτοί θα διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο (επιθεωρητή). Ο επιθεωρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου:
α) Πτυχίο Γεωπόνου εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
β) Δίπλωμα/πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού εκπαι δευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
γ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) ή διδακτορικό (PhD) στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων/γεωργικής μηχανολογίας, ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
δ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα, της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
Όσον αφορά το κόστος της επιθεώρησης ο παραγωγός θα πληρώνει στους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). Τα πιστοποιημένα μηχανήματα θα πρέπει πλέον να φέρουν σήμα πιστοποίησης σύμφωνο με το υπόδειγμα το οποίο θα έχει ισχύ έως το 2020 και θα ανανεώνεται ανά τριετία (μετά το 2020). Παράλληλα, στα 1.700 ευρώ ορίζεται το κόστος εξουσιοδότησης των Σταθμών από το Εργαστήριο Αναφοράς ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πιστοποιηθούν ως Σταθμοί Ελέγχου και να δίνουν το εν λόγω αυτοκόλλητο σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση.
Στην Υπουργική Απόφαση δεν ορίζεται πότε θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί τα παλιά μηχανήματα.
www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: