Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΕΛΓΑ: Έως 28-03-2016 οι εμπρόθεσμες αιτήσεις για 125 θέσεις Γεωπόνων

 
Εποχικό Προσωπικό

Ο ΕΛΓΑ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών  (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΕ Γεωπόνων 125 για 8 μήνες,

ΠΕ Κτηνιάτρων 10 για 8 μήνες  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ1 / 2016 Για Τη Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215/23-2-2016 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις  18-03-2016 και λήγει στις 28-03-2016 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).Δεν υπάρχουν σχόλια: