Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (52/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
28/12/17Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - ΤΟΜΟΣ 26 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2017-1) 
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση των Γεωτεχνικών Επιστημονικών Θεμάτων - ΤΟΜΟΣ 26 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2017-1)
28/12/17ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1/2017 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
Κυκλοφόρησε το Τεύχος 1/2017 του επιστημονικού περιοδικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», Τόμος 26, Σειρά VI.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
29/12/17Ι.Γ.Μ.Ε.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15-1-2018) 
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με τις Πρόσθετες Οδηγίες που συνοδεύουν τη σχετική Προκήρυξη, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
27/12/17ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 
Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
27/12/17ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο 2017.
27/12/17ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017) 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας το μήνα Οκτώβριο του 2017.
27/12/17Υ.Α. 4349/135471/15-12-2017: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΦΕΚ 4649/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4349/135471/15-12-2017 «Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας, από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του Προβάτου».
27/12/17Υ.Α. 13849/14-12-2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) (ΦΕΚ 4543/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 13849/14-12-2017 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού». Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»».
27/12/17ΑΠ. 126/2017/29-11-2017: ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΦΕΚ 4535/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση 126/2017/29-11-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».
Δημοσίευση σχολίου