Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
«Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών»
handsΤο παρόν έργο έχει τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών» και αφορά στην εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα αιχμής του τομέα κηπευτικών και δενδροκομικών καλλιεργειών, τα οποία έχουν προκύψει ως αποτελέσματα έρευνας των τελευταίων ετών τόσο στα τρία μεγάλα Γεωπονικά Ιδρύματα της χώρας μας που συμμετέχουν στο έργο, όσο και γενικότερα.
Η αειφορική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων αφορά στη μείωση των εισροών ενέργειας, χημικών και νερού στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό ,συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης των διαδικασιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η αειφορική παραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη εποχή και με την οικονομική κρίση της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και σημαντικές προοπτικές. Έτσι, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η πιστοποίηση της αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πράσινων επιχειρήσεων. Για τη διάδοσή τους θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα δράσης μέσω του οποίου η υπάρχουσα σήμερα και αποκτηθείσα την τελευταία δεκαετία γνώση να διαχυθεί επιτυχώς στους εκπαιδευόμενους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 150 ωρών περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες συμπληρώνουν 21 μονάδες ECTS:
ΕΕ1: Συστήματα πιστοποιημένης παραγωγής
ΕΕ2 Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών
ΕΕ3 Τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής οπωροκηπευτικών
ΕΕ4. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και
ΕΕ5. Καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη
Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση όλων των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αειφορική παραγωγή και πιστοποίηση των οπωροκηπευτικών δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα με ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν πέντε(5) σεμιναριακοί κύκλοι σπουδών και θα εκπαιδευτούν 85 άτομα.

Όροι συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών/Τμημάτων ΑΕΙ-TEI, ή κάτοχοι πτυχίου συναφούς αντικειμένου ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πτυχίο μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Πέρα από τα παραπάνω, επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών για εισαγωγή στο ΠΕΓΑ-SustainAgr είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 1
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος * συναφές με το αντικείμενο
300
2
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
100
3
Βαθμός τίτλου σπουδών (στη 10βαθμη κλίμακα)
Βαθμός x 100
4
Εμπειρία (ανά μήνα) σε αντικείμενα συναφή με το πρόγραμμα
7/μήνα
5
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
30 Καλή γνώση
50 Πολύ καλή γνώση
70 Άριστη γνώση
6
Ηλικία  >45 ετών
100
7
Λοιπά κοινωνικά κριτήρια (Εισόδημα, Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  κτλ)
100
*ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

Γραμματειακή Υποστήριξη - ΠΕΓΑ

Εικόνα επαφής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τέρμα Φυτόκου
Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησία 38446 Greece

Πρόσληψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ διακοσίων εξήντα για δύο (2) μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο)
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη διακοσίων εξήντα (260) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, ΠΕ10 Οικονομικών, ΠΕ3 Κτηνιάτρων, ΠΕ9 Διοικητικών, ΠΕ Τοπογράφων, ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και ΔΕ4 Διοικητικών Γραμματέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μήνες (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η ανακοίνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», από τη Δευτέρα 17-11-2014 έως και τη Δευτέρα 24-11-2014 και ώρα 15:00 μ.μ. 


pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 260 ΘΕΣΕΩΝ 

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Εκδηλώσεις που συνδράμει ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας

Εκδηλώσεις που συνδράμει ο Γεωπονικός Σύλλογος ΜαγνησίαςΟ Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας καλεί τα μέλη του αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται,

να συμμετάσχουν στο 17ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριοπου προγραμματίστηκε να γίνει στον συνεδριακό χώρο του

ξενοδοχείου DOMOTEL XEΝΙA VOLOS στο Βόλο από 13 έως 17 Οκτωβρίου του 2014

καθώς και στις δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τη «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 - 2020»

που θα πραγματοποιηθούν:

την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 17:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού,στον Αλμυρό
και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα μιλήσουν κορυφαίοι, διακεκριμένοι, συνάδελφοι.


Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Κωνσταντίνος


17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

13-17 Οκτωβρίου 2014

Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία με ευχαρίστηση σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 17ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που προγραμματίστηκε να γίνει στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS στο Βόλο από 13 έως 17 Οκτωβρίου του 2014.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και εικονογραφημένα κείμενα (posters), που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Φυτοπαθολογίας. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης από διεθνούς κύρους προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους ερευνητές σε σύγχρονα επιστημονικά φυτοπαθολογικά θέματα αλλά και σε επίκαιρα σημαντικά προβλήματα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι εγγραφές στο συνέδριο θα αρχίσουν από το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου(18:30 – 20:30) στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “DOMOTEL XENIA VOLOS” και θα συνεχιστούν το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου (8:30 – 9:30).
Η εγγραφή στο Συνέδριο ορίστηκε στα 70 € και περιλαμβάνει παρακολούθηση, γραφική ύλη, έντυπα (πρόγραμμα, περιλήψεις) καθώς και συμμετοχή στο σύνολο των κοινωνικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του συνεδρίου. Για τους φοιτητές η συμμετοχή και παρακολούθηση είναι δωρεάν, ενώ η πλήρης εγγραφή (γραφική ύλη, έντυπα,αναψυκτικά, δεξίωση) ορίστηκε στα 30 €.
Παρακαλούνται όσοι σκοπεύουν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο και δεν έχουν αποστείλει έως τώρα δήλωση συμμετοχής να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους,ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και τα ονόματά τους να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων.
Για τον σκοπό αυτό συνημμένα αποστέλλεται εκ νέου δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο η οποία αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση evellios@agr.uth.gr ή εναλλακτικά με Fax στο 2421093272 (Υπόψην κου Ε. Βέλλιου).
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 137 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (59προφορικές και 76 εικονογραφημένα κείμενα -posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Φυτοπαθολογίας. Επίσης,θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εισηγήσεις σε επίκαιρα σημαντικά προβλήματα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα καθώς και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:«Βιολογικά Σκευάσματα» – Μύθοι και Πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του συνεδρίου συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.
Επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 21:30 θα δοθεί δεξίωση προς τιμήν των συνέδρων σε αίθουσα του ξενοδοχείου “DOMOTEL XENIA VOLOS”, ενώ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ημερήσια επιστημονική επίσκεψη σε οπωρώνες και καλλιέργειες ανθοκομικών φυτών με φυτοπαθολογικά προβλήματα σε Ζαγορά, Ανήλιο και Μακρυρράχη. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επιστημονικής επίσκεψης έχει ως εξής:
08.15 Αναχώρηση από το ξενοδοχείοDomotel Xenia
09.00 - 10.30 Επίσκεψη στη Μακρινίτσα
11.30 - 12.15 Επίσκεψη σε οπωρώνες στη Ζαγορά
12.45 - 14.15 Γεύμα στην πλατεία της Ζαγοράς – Προσφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου
14.45 - 15.30 Επίσκεψη σε οπωρώνες και καλλιέργειες καλλωπιστικών σε Ανήλιο και Μακρυρράχη
16.00 - 16.30 Επίσκεψη στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στη Τσαγκαράδα με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο
18.00 Άφιξη στο Βόλο
Η συμμετοχή έχει οριστεί στα 10€. Απαιτείται η δήλωση συμμετοχής έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση evellios@agr.uth.gr ή εναλλακτικά με τηλεομοιότυπο (fax) στο +3024210 93272 (Υπόψη κου Ε. Βέλλιου).
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO
Η διαμονή των συνέδρων θα γίνει:
Α) στο μεγαλύτερο από τα deluxe class ξενοδοχεία του Βόλου, το DOMOTEL XENIA VOLOS, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5λεπτών από το Κέντρο. Η οργανωτική επιτροπή εξασφάλισε πολύ ικανοποιητικές τιμές δωματίων για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο στους συνέδρους και πιο συγκεκριμένα τιμή 70 € ανά ημέρα(90€ με θέα στη θάλασσα), για τα μονόκλινα και 80€ ανά ημέρα (90€ με θέα στη θάλασσα) για τα δίκλινα δωμάτια.Η κράτηση των δωματίων θα γίνει απευθείας με το ξενοδοχείο (DOMOTEL XENIA VOLOS, Τηλ. 24210 92700, Φαξ24210 92800, email: resaxenia@domotel.gr).Τοξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν χώρο στάθμευσης.
Β) Στο ξενοδοχείο PARK οι τιμές για τους συνέδρους είναι 50 € ευρώ για το μονόκλινο και 70 € για το δίκλινο, με πρωινό.Τηλ.2421036511-15, Φαξ 2421028645, www.amhotels.gr, amparkv@otenet.gr. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση5 λεπτών από το χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Δυστυχώς, το ξενοδοχείο αυτό έχει μικρή διαθεσιμότητα δωματίων για τις μέρες του συνεδρίου.
Γ) Στο ξενοδοχείο ΚΥΨΕΛΗ οι τιμές για τους συνέδρους είναι 50 € για το μονόκλινο, 60 € για το δίκλινο και 75 € για το τρίκλινο, με πρωινό. Τηλ. 2421024420, Φαξ 2421026020, www.hotelkipseli.gr.Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία της πόλης και σε απόσταση 10 λεπτών από το χώρο του ξενοδοχείου.
Επισιτισμός
Μετά από συνεννόηση η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε την παροχή γεύματος στο εστιατόριο του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA BOΛOY, σε όσους συνέδρους το επιθυμούν, στην τιμή των 15 € ανά γεύμα. Το κόστος του γεύματος θα βαρύνει τουςσυνέδρους. Το γεύμα θα παρέχεται κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος σε buffet που θα περιλαμβάνει ποικιλία από σαλάτες, ζεστά πιάτα και γλυκά/φρούτα.
Παρακαλούνται οι σύνεδροι που προτιμούν αυτή την επιλογή να δηλώσουν τοσυντομότερο δυνατό στο Γραμματέα του συνεδρίου τις ημέρες που επιθυμούν να πάρουν το γεύμα τους στο ξενοδοχείο(Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη). Οι σύνεδροι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν για το γεύμα τους δυο εστιατόρια πλησίον του συνεδριακού χώρου: α) Εστιατόριο ΣΑΡΡΗ,μόλις 30 μέτρα αριστερά βγαίνοντας από το ξενοδοχείο και β) Εστιατόριο ΠΑΡΑΛΙΟ,δεξιά βγαίνοντας, στην αμμουδιά του Αναύρου, 10 λεπτά με τα πόδια.
Φυσικά, στην παραλία του Βόλου οι σύνεδροι έχουν πληθώρα επιλογής σε εστιατόρια, ουζερί και πιτσαρίες αλλά η απόσταση από το συνεδριακό χώρο είναι μεγάλη σε σύγκριση με το διαθέσιμο χρόνο για το μεσημεριανό διάλειμμα.
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου θα διοργανωθεί εκδήλωση υποδοχής των συνέδρων την παραμονή έναρξης του συνεδρίου, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00, στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA BΟΛΟΥ.
Η δεξίωση προς τιμή των συνέδρων θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2014 στο χώρο του ξενοδοχείου και ώρα 21:30. Η βραδιά θα επενδυθεί μουσικά από τοπική παραδοσιακή ορχήστρα που θα παίξει τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Το τοπικό χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε. με παραδοσιακές ενδυμασίες θα ξεκινήσει την εκδήλωση με χορούς από τη Θεσσαλία και άλλα μέρη της χώρας μας..
Με εκτίμηση
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ρούμπος
τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΙΕΤΕΘ-ΕΚΕΤΑ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Βέλλιος
Επ. Καθηγητής Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ιωάννης Ρούμπος, τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου
τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΙΕΤΕΘ-ΕΚΕΤΑ
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Τσιτσιγιάννης, Επ. Καθηγητής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας - Αθήνα
Γεν. Γραμματέας: Ευάγγελος Βέλλιος, Επ. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών - Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Βόλος
Ταμίας: Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, Επ. Καθηγήτρια
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας - Αθήνα
Μέλος: Κωνσταντίνος Λάμπρου, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας
Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας
Ροζού 94, Βόλος 38333
Μέλος: Αντώνης Λάσκος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς
Ζαγορά Πηλίου, 37001
Μέλος: Νικόλαος Λιάνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Διοικητήριο, Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, 38100 Βόλος
Μέλος: Βαρβάρα Μαλιόγκα, Λέκτορας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή - Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θεσσαλονίκη
Μέλος: Θωμάς Μπαρτζάνας, Ερευνητής Β’
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά, Βόλος 38333
Μέλος: Παναγιώτης Τσόπελας, Τακτικός Ερευνητής
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός«ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με τους Δήμους Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου, καλεί την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου2014, όλους τους αγρότες του Νομού Μαγνησίας στην εκδήλωση με θέμα:
«Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 - 2020»
Οι ομιλητές της εκδήλωσης και οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:
Μελάς Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ.
«Πλαίσιο Εθνικών Επιλογών για τη νέα Κ.Α.Π. 2015-2020».
Μποτός Αργύρης, Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ.
«Διαχείριση Κινδύνου και Ασφάλιση Καλλιεργειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π. 2015-2020».
Κουτσομήτρος Σωτήρης, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΤ.
«Ανάλυση εφαρμογής νέας Κ.Α.Π.2015-2020».
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
· την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 17:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού,στον Αλμυρό.
· το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο.
Πληροφορίες: Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»Αλμυρού
e-mail: ogeekad@otenet.gr
τηλ: 2422021473, 2425350220.

51 δωρεάν βιβλία για τις καλλιέργειες - λαχανικά, βότανα, δέντρα


Όπως αναφέρει η σελίδα ftiaxno.gr που επιμελήθηκε την λίστα, τα βιβλία προσφέρονται δωρεάν από ξένες ή Ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και Πανεπιστήμια, ή από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και είναι για προσωπική και μόνο χρήση.


Δωρεάν βιβλία για καλλιέργεια βοτάνων και αρωματικών φυτών

Δωρεάν βιβλία για καλλιέργεια δέντρων


Δωρεάν βιβλία για Ασθένειες λαχανικών

Εισροές φυτοπροστατευτικών προϊοντων στη βιολογική γεωργία με βάση τον κανονισμό 2092/91-Βαγιανός Αναστάσιος/Λεβεντάκης Χρήστος

Καταπολέμηση μυκητολογικών & βακτηριολογικών ασθενειών καρποφόρων δέντρων και αμπέλου-Κάρδαση Τριανταφυλλιά

Μυκητολογικές & βακτηριολογικές ασθένειες της καρπουζιάς και τρόποι αντιμετώπισης τους-Παπουτσάκης Λευτέρης

Παθογόνα της οικογένειας Peronosporaceae & οι κυριότερες ασθένειες που προκαλούν-Ροβίθη Ελένη

Οι Κυριότερες Μυκητολογικές Ασθένειες Της Ελιάς-Μιχελάκης Ευάγγελος

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών της αμπέλου-Παπαδάκη Ανδρονίκη

Οι ασθένειες των ζαχαρότευτλων-Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Εναλλακτικοί μέθοδοι έναντι του Βρωμιούχου Μεθυλίου για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών των κολοκυνθοειδών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες-Φανουράκη Αιμιλία

Βιολογική καταπολέμηση του ωιδίου (Leveillula taurica) της τομάτας με ανταγωνιστικούς μύκητες

Τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης των κηπευτικών καλλιεργειών-Αρώνη Κωνσταντίνα

Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης των λαχανικών-Καλαϊτζάκης Ιωάννης

Η τέφρα σήψη της αμπέλου και τρόποι αντιμετώπισης της-Μαρίνου Χριστίνα

Αντιμετώπιση ασθενειών σε βιολογική καλλιέργεια αγγουριάς στην Κρήτη-Μανουσιδάκη Στεφανία

Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης της πατάτας-Κουγιέντης Γεώργιος

Ασθένειες πεπονιάς & τρόποι αντιμετώπισης-Κοκκινάκη Ζαχαρένια

Η ολοκληρωμένη διαχείρηση των μυκητολογικών ασθενειών της τομάτας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες-Μαρής Γεώργιος

Η βερτισιλλίωση της τομάτας και τρόποι αντιμετώπισης της-Κατζουράκης Γεώργιος

Χρήση φυτικών υπολειμμάτων ελαιόφυλλων & ελαιοπυρήνα σε καλλιέργεια τομάτας-Σοφιάδου Ευανθία

Δωρεάν βιβλία για Έντομα και εχθρούς καλλιεργειών

Τα ωφέλημα έντομα και ο ρόλος τους στη βιολογική γεωργία: η περίπτωση της ελιάς-Μακρυγιαννάκη Μαρίνα

Ανθεκτικότητα των ακάρεων στα ακαρεοκτόνα-Πάκος Κωνσταντίνος

Οι κυριότεροι εντομολογικοί εχθροί καλλωπιστικών φυτών και οι μέθοδοι αντιμετώπισης τους-Παραουλάκης Γεώργιος

Η βιολογική καταπολέμηση των εχθρών των καλλωπιστικών φυτών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου-Βαρθακούρη Αναστασία

Οι κυριότεροι εχθροί δέντρων & αμπέλου και η αντιμετώπιση τους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής-Κουνελάκης Νικόλαος

Μελέτη της αποτελεσματικότητας τεσσάρων βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του θρίπα-Γουμενάκη Ιωάννα/Μυλωνάκη Εμμανουέλα

Κυριότεροι εχθροί βολβωδών λαχανικών-Σκουλάς Κωνσταντίνος

Τα σπουδαιότερα γένη φυτοπαρασιτικών νηματωδών-Πετυχάκη Ιωάννα

Έντομα αποθηκών και μέθοδοι αντιμετώπισής τους-Αθανασιάδης Χρήστος

Δωρεάν βιβλία για καλλιεργητικές συμβουλές


Πηγές:http://nefeli.lib.teicrete.gr/, http://anemi.lib.uoc.gr

Ολόκληρη την λίστα επιμελήθηκε η σελίδα ftiaxno.gr

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

ΑγροΤύπος της εβδομάδας 3 - 9 Οκτωβρίου

ΑγροΤύπος της εβδομάδας 3 - 9 Οκτωβρίου 


Κλικ για να ξεφυλλίσετε την Αγροτική Εφημερίδα 248κλικ αριστερά για να διαβάσετε

Αποκλειστικά σε αυτό το τεύχος διαβάστε:

Καλή αναμένεται η χρονιά για τις επιτραπέζιες ελιές. Η μείωση παραγωγής στην Ισπανία ευνοεί την ελιά Χαλκιδικής

Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης της ΕΕ για τα φρούτα και λαχανικά που πλήττονται από το ρώσικο εμπάργκο

Περί Ζιζανίων: Αγριοβρώμη, το πιο επιζήμιο αγρωστώδες ζιζάνιο των χειμερινών σιτηρών

Διαβάστε ακόμη:

Απειλεί με καταστροφή την ελληνική κτηνοτροφία ο καταρροϊκός πυρετός

Δεν θα υπάρξουν έξτρα κονδύλια εκτός ΚΑΠ το 2015 για τις αποζημιώσεις παραγωγών που πλήττονται από το εμπάργκο διεμήνυσε ο Τσιόλος

Οι 1.030 δικαιούχοι που εντάσσονται στα μέτρα του 311, 312, 313 (πρώην ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ

Το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης «παγώνει» το Ελληνικό Σήμα

Κατάθεση αιτήσεων στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Μέχρι τέλος του έτους η υποβολή φορολογικών δηλώσεων συνεταιρισμών

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας: Χωρίς πρόστιμα η εκπρόθεσμη εγγραφή

Προκήρυξη ΕΛΓΟ για πρόσληψη 100 ερευνητών

Μελισσοκομία: Μικρή παραγωγή και ελληνοποιήσεις βασικά προβλήματα

Ασφάλεια τροφίμων και ισχυρότερο σύστημα ελέγχου κατά της απάτης, οι προτεραιότητες του υποψήφιου Επίτροπου Υγείας

Τουρκία: Συνεχίζει να επιβάλλει δασμούς στα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ

Το Κατάρ ετοιμάζεται να επενδύσει 500 εκατ. δολ. στην τουρκική κτηνοτροφία

Οι 5 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Παραγωγών Ζάχαρης (CEFS) ως το 2020

Εκτός χρονοδιαγράμματος για ακόμα μια φορά οι πληρωμές του ΥπΑΑΤ;

Σε on line διασταύρωση στοιχείων και διόρθωση λαθών καλεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΒΖ μιλάει αποκλειστικά στον ΑγροΤύπο για τις επιστροφές κονδυλίων από την Ε.Ε.

Προβληματισμός των αλιέων για τους όρους των επενδυτικών προγραμμάτων του κλάδου

ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου: Μείωση ζήτησης αχλαδιού στην εγχώρια αγορά

Βραβείο Καινοτομίας στον ΘΕΣγάλα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πειραιώς: Ανανεώνει πρόγραμμα με Ροδόπη, ξεκινάει με Ρούσσας και Αgris
Αγγελίες, εκδηλώσεις και η αγροτική επικαιρότητα της εβδομάδας
 http://www.agrotypos.gr/

Το ελαιόλαδο "σύμμαχος" κατά της καρδιακής ανεπάρκειας

Το ελαιόλαδο "σύμμαχος" κατά της καρδιακής ανεπάρκειας

«Υγρό της ζωής» αποκαλούν οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Ιλινόις το ελαιόλαδο. Η συμβολή του στη «μάχη» κατά της καρδιακής ανεπάρκειας, μιας ασθένειας που είναι πολύ συχνή στην εποχή μας και παρουσιάζεται όταν η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να το διοχετεύσει στο υπόλοιπο σώμα, είναι εντυπωσιακή και άμεση.
Ο πιο συνηθισμένος λόγος που ένα άτομο παρουσιάζει καρδιακή ανεπάρκεια είναι όταν ο μυς της καρδιάς υποστεί ζημιά μετά από καρδιακή προσβολή, χρήση ναρκωτικών, κατάχρηση αλκοόλ ή μετά από υψηλή αρτηριακή πίεση.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ασθένειας είναι δύσπνοια, πρήξιμο των ποδιών και των αστραγάλων, κόπωση, απώλεια όρεξης και ταχυκαρδία.
Το ελαιόλαδο βοηθά την «άρρωστη» αντλία της καρδιάς να λειτουργήσει αποτελεσματικά και έχει τον ρόλο του «καυσίμου», που διαλύει τα βλαβερά λίπη, τα οποία φράζουν τις αρτηρίες και βοηθά την καρδιά να τα απορροφήσει.
Ήδη, προηγούμενες μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι μια υγιής καρδιά μπορεί να απορροφήσει τα «τοξικά» λίπη, ενώ η καρδιά όσων πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια και η νόσος αντιμετωπίζεται με τον συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και αλλαγής στον τρόπο ζωής, έτσι ώστε οι ασθενείς να διατηρήσουν σταθερή την κατάστασή τους.
Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Ιλινόις έκαναν τα πειράματά τους με αρουραίους προκειμένου να αποδείξουν ότι η κατανάλωση υγιεινών λιπαρών έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα για την «αναστροφή» της καρδιακής ανεπάρκειας.
Οι ερευνητές χορήγησαν σε αρουραίους, που έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια, λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα και τροφές με ζωϊκά λίπη και κατέγραψαν πώς ανταποκρίθηκε η καρδιά των τρωκτικών μετά την χορήγηση ελαιολάδου.
Ο Douglas Lewandowski, από τους ερευνητές του πανεπιστημίου του Ιλινόις, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα Telegraph ότι όταν στους αρουραίους έδιναν τα «τοξικά» λίπη από γαλακτοκομικά προϊόντα η υγεία της καρδιάς τους χειροτέρευε, ενώ με την χορήγηση λίπους από ελαιόλαδο αμέσως η καρδιά συστέλλεται και η αντλία της «τρέφει» όλο το σώμα με αίμα.
Οι ίδιοι επιστήμονες υποστήριξαν αυτό που έχουν δείξει και προηγούμενες μελέτες, ότι δηλαδή μια διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
πηγή: protothema.gr - c-gaia.gr

5η Πανθεσσαλική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

Με τις ρίζες της στην Πανελλήνια Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, που ταξιδεύει κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της χώρας εδώ και 21 χρόνια, διοργανώνεται και φέτος, για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Πανθεσσαλική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου, στην παραλία του Βόλου μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2014.

Στη γιορτή θα υπάρχουν πάγκοι με προϊόντα οικο-καλλιέργειας, χειροτεχνίας, μεταποίησης και άγριας συλλογής. Η γιορτή δεν έχει σχέση με «εκθέσεις βιολογικών προϊόντων» κερδοσκοπικού χαρακτήρα ούτε προβάλλει έναν «πράσινο (και οικολογικό) καπιταλισμό» όπου μεγάλες εταιρίες με γνώμονα το κέρδος ανακαλύπτουν μια νέα αγορά, άλλο ένα πεδίο πλουτισμού. Αντίθετα προτάσσει την αυτοοργάνωση και την άμεση δημοκρατία. Τις προσιτές τιμές και τη προώθηση της μικρής παραγωγής. Την οικοτεχνία και την μεταποίηση με παραδοσιακές μεθόδους. Τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών και χειροτεχνιών. Τις παραδοσιακές χρήσεις των βοτάνων με θεραπευτική και καλλυντική δράση. Τα συλλογικά εγχειρήματα και τις συνεργασίες ως απάντηση στη μισθωτή εργασία.

Όπως πάντα, θα τονιστούν τα κεντρικά ζητήματα κάθε Οικογιορτής που είναι η άμεση σχέση μεταξύ παραγωγών και πολιτών χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, η υποστήριξη των μικρών παραγωγών και η προώθηση της οικολογικής και βιώσιμης γεωργίας και χειροτεχνίας.

Εκτός από τα θέματα που θίγει και τις σχετικές συζητήσεις και προβολές ντοκιμαντέρ, η Πανθεσσαλική Οικογιορτή είναι και μια ευκαιρία για μουσική και χορό. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα υπάρχει ζωντανή μουσική το βράδυ. Παράλληλα η Οικογιορτή είναι και μια ευκαιρία για γνώση. Θα πραγματοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, εργαστήρια και ομιλίες για διάφορα θέματα. Επίσης θα υπάρχουν και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
Loading...