Αναζήτηση Αναρτήσεων

Φόρτωση...

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2016 Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πανεπιστημιο Θεσσαλιασ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
« Αυτοματισμοί στις αρδευσεισ, τις γεωργικεσ κατασκευες και στην εκμηχανιση της γεωργιας»
Οδός Φυτόκου,  Τ.Κ 38446  Ν. Ιωνία Μαγνησίας
Τηλ.: 2421093013
Fax: 2421093190
Ιστοσελίδα: www.pms.autom.agr.uth.gr/
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3382/18-12-2012, τεύχος Β΄ και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.
Η διάρκεια σπουδών είναι (2) δύο εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και έως (4) τέσσερα εξάμηνα για μερική φοίτηση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:
1.       Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.(download από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
2.       Αντίγραφα Προπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
3.       Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
4.       Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
5.       Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις).
6.       Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία σχετικής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
7.       Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
8.       Δύο (2) Συστατικές Επιστολές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς απευθείας στη Γραμματεία  ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
9.       Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.
Υποβολή αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2016
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΜΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»  
Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος
Περισσότερες πληροφορίες:  Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/ , E-mail: autom_agr@uth.gr
Τηλ: 24210 93013 – 24210 93093

Προκήρυξη-ΑνακοίνωσηΤο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης) ή 4 (τέσσερα) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο μερικής φοίτησης). Προσφέρονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
  1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με Έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
  2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
  3. Φυτιατρική και Περιβάλλον
  4. Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  5. Διαχείριση Περιβάλλοντος
Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2016-2017 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εβδομήντα πέντε (75) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες (15 ανά κατεύθυνση). Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2016-2017 στο ποσό των 2.000 ευρώ* συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά.
(*500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 4 εξάμηνα σπουδών και 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 2 εξάμηνα σπουδών).
Κατηγορίες Πτυχιούχων που Μπορούν να Υποβάλουν Αίτηση
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι (6,00). Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50) και μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.
Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
α) Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση Υποψηφιότητας  (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
2.      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας.
3.      Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
4.      Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
5.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6.      Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
7.      Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
8.      Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
9.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγγραφα. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
β) Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.
Ημερομηνίες Προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 1 Ιουνίου 2016 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Διεύθυνση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeiforospost@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα:  http://agrograd.agr.uth.gr
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006 , 24210 93112, Fax: 24210 93112
Βασιλική Ασλάνογλου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος"
Οδός Φυτόκου 38445 Νέα Ιωνία, Βόλος
Τηλ. 2421093006 24210 93112
 aeiforospost@agr.uth.gr

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2016

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215//23-2-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού .

 

Μαγνησία. Μεγάλη καρπόπτωση στα ελαιόδενδρα του Αλμυρού από το χαλάζι

Μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε στον Αλμυρό της Μαγνησίας η προχθεσινή χαλαζόπτωση, έγινε, από τους τοπικούς γεωπόνους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι ζημιές στις καλλιέργειες εντοπίζονται στις περιοχές Αγίας Τριάδας, Πλατάνου, Δρυμώνα, καθώς και στη νότια πλευρά του Δήμου Αλμυρού.
 
Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλη καρπόπτωση στα ελαιόδεντρα και ζημιές σε αμπέλια, βαμβάκι, τριφύλλι και βιομηχανική τομάτα.
 
Ο Δήμος Αλμυρού θα πρέπει τώρα, να προχωρήσει σε αναγγελία στον ΕΛΓΑ, προκειμένου εξατομικευμένα πια, οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις αποζημίωσης.


πηγή: http://www.paseges.gr/ - naturahellas

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Παραιτήθηκαν οι επόπτες του ΕΛΓΑ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.Γ.Α.                                                      Αθήνα  01– 07 - 2016                                                                                                
Μεσογείων 45 – 115 10 Αθήνα                                              
                                                                      
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Κ Α Λ  Ε Σ Μ Α
 
          Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α. συνεδρίασε σήμερα 01-07-2016 εκτάκτως και λαμβάνοντας υπόψιν τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων  ημερών, σχετικά με την εξαίρεση του ΕΛ.Γ.Α. από τις διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4336/2015, αποφάσισε τα εξής :
 
1.   Συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εργαζομένων του Οργανισμού την Τετάρτη 06-07-2016 και ώρα 9:30 π.μ. έξω από την Βουλή, ημέρα ψήφισης της επίμαχης τροπολογίας.
2.   ΄Εκτακτη Γεν. Συνέλευση την Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα.
3.   Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ΄Ελληνες Αγρότες και στους εργαζόμενους του Οργανισμού και με δεδομένη την αδυναμία εκτέλεσης του εκτιμητικού έργου καλεί τα μέλη του Συλλόγου που κατέχουν θέσεις  ευθύνης (επιπέδου διεύθυνσης, τμήματος, γραφείου)  να θέσουν την Δευτέρα 04-06-2016 τις παραιτήσεις τους στην διάθεση της Διοίκησης.
 
    Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.
    Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Σωματείου μας για την συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους ΄Ελληνες αγρότες, η Κυβέρνηση δια των συναρμόδιων υπουργών της, με τις πολιτικές της, ωθούν τον ΕΛ.Γ.Α. στο τέλμα, εμπαίζοντας τους αγρότες και τους εργαζόμενους, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας.
 
    Σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου μας για την διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος        Πανταζής Δημήτρης      
                            
 Ο Γενικός Γραμματέας  Καρανίκας Αντώνης  (6940829933)
                         
 
                              

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας Εκδήλωση: Βαθμονόμηση δενδροκομικού ψεκαστικού

Ο Γεωπονικός Σύλλογος προσκαλεί  τα μέλη του, 

αλλά και τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή 

στην εκδήλωση, εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα:

«Βαθμονόμηση δενδροκομικού ψεκαστικού»

που οργανώνει το 

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) 

και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας.

Στην ημερίδα θα γίνει επίδειξη του ορθού τρόπου ρύθμισης του ψεκαστικού, 

με σκοπό την βέλτιστη πρακτική διαχείρισης για τη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους, 

στη χρήση της φυτοπροστασίας και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προίόντων.


Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στις 17:30 στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

στο Βελεστίνο. Στο τέλος της Ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Χορηγός της εκδήλωσης είναι ο Πιστοποιημένος Σταθμός Ελέγχου Ψεκαστικών της εταιρείας Καραλή

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Συνάντηση για την προώθηση της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάρκος Μπόλαρης συναντήθηκε με τον Βουλευτή Έβρου κ. Γεώργιο Καΐσα και τον συνεργάτη του και εκπρόσωπο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Δ2020 κ. Κώστα Γκουρλουμένο.
Το θέμα της συνάντησης ήταν οι δυνατότητες της ρομποτικής στην παροχή υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας, με την χρήση Αγροτικών Drones και οι τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής στην Αγροτική Παραγωγή της χώρας μας, όσο αφορά:
α. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου εγχώριου αγροτικού προϊόντος (αύξηση απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση κόστους παραγωγής αφού ο παραγωγός θα χρησιμοποιεί το λίπασμα και το νερό στοχευμένα, εκεί που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται και όσο το χρειάζεται),

β. Την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Γεωργίας (ελαχιστοποίηση της μόλυνσης των υπογείων υδάτων η οποία προκαλείται από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων)

γ. Την έγκαιρη και άμεση αποζημίωση των αγροτών από φυσικές καταστροφές. (π.χ. Ένα drone μπορεί να εκτιμήσει την ζημιά από πλημμύρα σε 1600 στρέμματα με πτήση μιας μόνο ώρας και μέσα σε λίγες ώρες από την εκδήλωση του φαινομένου, κάνοντας το χρόνο απόκρισης και διεκπεραίωσης του ελέγχου κατά πολύ μικρότερο από τα σημερινά δεδομένα του ΕΛΓΑ).
Η τεχνολογία αυτή από δορυφορική μετατρέπεται σε ρομποτική και πλέον η χρήση των drones είναι φθηνή και εφαρμόσιμη. Βασίζεται δε σε τεχνολογία της NASA και συγκεκριμένα στην παραγωγή χαρτών NDVI – Κανονικοποιημένου Δείκτη Βλάστησης με μέτρηση της αντανάκλασης της κοντά στο υπέρυθρο ακτινοβολίας από το φύλλωμα των φυτών. Η αποτύπωση αυτή σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση ευρωστίας του φυτού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι πρόκειται για μια αγορά που ξεκινά τώρα και η αξία της υπολογίζεται σε 85 δις δολάρια μόνο στις ΗΠΑ έως το 2025.
Ο αναπληρωτής υπουργός κ. Μ. Μπόλαρης αναφέρθηκε στην θετική εμπειρία του από την ερευνητική εργασία των Γεωπονικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, υπογράμμισε την πρόσφατη ενημέρωσή του για χρήσεις drones από το Agriculture Research Organization – Volcani Center στο Τελ Αβιβ και εξέφρασε την πολιτική βούληση για την υιοθέτηση των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα, κάτι που αποτελεί δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η ανάπτυξη συνεργιών με συναρμόδια Υπουργεία, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και κατασκευαστές θα οδηγήσει όχι μόνο στην εφαρμογή της ρομποτικής γεωργίας αλλά και στην παραγωγή των μέσων υλοποίησής της (Drones και ειδικό λογισμικό) από ελληνικές εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.


πηγή: http://www.paseges.gr/ 
Naturahellas

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για τους Γεωτεχνικούς-μέλη του Επιμελητηρίου


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
για τους Γεωτεχνικούς-μέλη του Επιμελητηρίου
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει τα μέλη του ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τον οικονομολόγο κ. Χρήστο Κοπατσάρη (Φοροτεχνικός Α', Διαμεσολαβητής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) και σε υλοποίηση απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου στην 7η/2016 συνεδρίασή του, συνέταξε και εξέδωσε "Συνοπτικό - Πρακτικό Οδηγό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2016*" προκειμένου να διευκολύνει τους γεωτεχνικούς κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης και να επισημάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία-σημεία της τελευταίας.
        Δεδομένου ότι στόχος είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και στο απώτερο μέλλον, με σκοπό ο οδηγός να αποτελεί εργαλείο για τους γεωτεχνικούς κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης και στα επόμενα έτη, οι γεωτεχνικοί που έχουν σχετικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις παρακαλούμε να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση finances@geotee.gr, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του Οδηγού.
        Πέρα από την πρόσβαση μέσω του συνδέσμου που αναφέρεται παραπάνω, ο Οδηγός βρίσκεται αναρτημένος και στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου www.geotee.gr.
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού
Τμήμα Οικονομικού-Λογιστικού
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παυλόπουλος και Τσίπρας θα τιμήσουν τον ένα αιώνα ζωής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς


Τον ένα αιώνα… ζωής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ ο ανώτατος πολιτειακός άρχων του τόπου αλλά και ο πρωθυπουργός απάντησαν καταφατικά στην πρόσκληση που τους απευθύνθηκε και στις αρχές Σεπτεμβρίου (πιθανότατα την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου) θα βρίσκονται στη Ζαγορά για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Συνεταιρισμού.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου είναι ένας από τους πρώτους που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα στο τέλος του 1916, έναν χρόνο μετά τον νόμο περί συνεταιρισμών που ψηφίστηκε το 1915 από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου και από τους ελάχιστους που παραμένει κερδοφόρος. Λειτουργία με 700 μέλη περίπου μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς και «απορροφά» το 99% της τοπικής παραγωγής μήλων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 διακίνησε 13.000 τόνους.
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και ένα ποσοστό 10-30% -που εξαρτάται από την παραγωγή- εξάγεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος) και στα Βαλκάνια, ενώ στο 2016 στόχος της διοίκησης είναι οι εξαγωγές, στα πιστοποιημένα ως ΠΟΠ μήλα «Ζαγορίν», να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς ιδρύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1916 από 199 αγρότες της Ζαγοράς με την επωνυμία Συνεταιρισμός Πωλήσεως Γεωργικών Προϊόντων Ζαγοράς και βασικά προϊόντα πατάτες και φουντούκια. Τη δεκαετία του 1970 θεμελιώθηκε στο εργοστάσιο - ψυγείο - συσκευαστήριο, το 1985 άλλαξε την επωνυμία του σε Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου και τα μήλα απέκτησαν τον διακριτικό τίτλο Ζαγορίν.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
       Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),σας ενημερώνουμε για την έκδοση του 4ου Τεύχους ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 του ανανεωμένου Newsletter.
        Στόχος της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου καθώς και γενικότερων θεμάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.
        Στην νέα αυτή προσπάθεια καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου να συμβάλλουν δημιουργικά, με την αποστολή παρατηρήσεων και θεματολογίας.

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Προκήρυξη-Ανακοίνωση
Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
 
Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 
Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης) ή 4 (τέσσερα) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο μερικής φοίτησης). Προσφέρονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
  1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με Έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
  2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
  3. Φυτιατρική και Περιβάλλον
  4. Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  5. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 
Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2016-2017 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εβδομήντα πέντε (75) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες (15 ανά κατεύθυνση). Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
 
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2016-2017 στο ποσό των 2.000 ευρώ* συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά.
 
(*500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 4 εξάμηνα σπουδών και 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 2 εξάμηνα σπουδών).
 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που Μπορούν να Υποβάλουν Αίτηση
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι (6,00). Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50) και μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.
 
Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
 
α) Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση Υποψηφιότητας  (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
2.      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας.
3.      Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
4.      Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
5.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6.      Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
7.      Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
8.      Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
9.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγγραφα. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
 
β) Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
 
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.
 
Ημερομηνίες Προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 1 Ιουνίου 2016 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 
Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
 
Διεύθυνση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeiforospost@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα:  http://agrograd.agr.uth.gr
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006 , 24210 93112, Fax: 24210 93112
Βασιλική Ασλάνογλου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος"
 
Οδός Φυτόκου 38445 Νέα Ιωνία, Βόλος
 
Τηλ. 2421093006 24210 93112