Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (38/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
19/09/13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Τοποθέτηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων
16/09/13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 10η/6-9-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Γεωτεχνικών Ο.Τ.Α..
16/09/13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 10η/6-9-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τις Βοσκήσιμες Γαίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
20/09/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΈΚΔΟΣΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 68) ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα την καθυστέρηση της υπουργικής απόφασης για την συνέχιση του καθεστώτος του ποιοτικού παρακρατήματος (άρθρο 68) για το σκληρό σιτάρι.
18/09/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26/9/2013)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 26/9/2013.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
20/09/13 Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
--
20/09/13 Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
--
19/09/13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΥΓΩΝ
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε σε μειώσεις στον τρόπο κοστολόγησης των πιστοποιημένων αυγών.
18/09/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Αίτηση για έρευνες υδρογονανθράκων στο Θερμαϊκό κόλπο και τον κόλπο του Ορφανού έχουν υποβάλει προς το ΥΠΕΚΑ με κοινή πρότασή τους οι Εταιρείες Ratio Petroleum και Energean Oil & Gas S.A.. Με την αίτησή τους οι δύο εταιρείες ζητούν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας προκήρυξης που προβλέπεται από το Ν.4001/2011.
18/09/13 ΕΛ.Γ.Α.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., ανταποκρινόμενο σε αιτήματα παραγωγών, αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας έως τις 28-02-2014.
18/09/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν ότι η οικονομική αποδοτικότητα των κονδυλίων της ΕΕ για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι περιορισμένη. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα των αγροτικών περιοχών, όπως η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και η ανεργία.
18/09/13 Υ.Α. Δ15/ΟΙΚ/15658/4-9-2013: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 2300/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Δ15/ΟΙΚ/15658/4-9-2013 <Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα <Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων>>.
18/09/13 Ν. 4186/2013: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 193/Α/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4186/2013 <Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις>.
17/09/13 ΑΠ. 1007/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2291/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1007/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας .
17/09/13 ΑΠ. 1005/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 2292/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1005/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου .
17/09/13
ΑΠ. 1006/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 2290/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1006/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης .
17/09/13
Κ.Υ.Α. 4748/106075/3-9-2013: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ 2294/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4748/106075/3-9-2013 <Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει>.
17/09/13
Υ.Α. 135500/2541/11-9-2013: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2293/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 135500/2541/11-9-2013 <Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού>.
16/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το μήνα Ιούλιο 2013.
16/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών για το Β΄ τρίμηνο 2013.
Δημοσίευση σχολίου