Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΔΔΥ

Θέμα: Δικαστική προσφυγή Π.Ε.Δ.Δ.Υ


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.

Όπως είναι γνωστό με την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3621/2007 επεκτάθηκε το μηνιαίο ειδικό επίδομα που εχορηγείτο στους μηχανικούς, ύψους πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ το μήνα και στις λοιπές ειδικότητες πτυχιούχων Α.Ε.Ι. γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από το προϊόν της παρακράτησης ποσοστού 7ο/οο επί του συνόλου των πιστώσεων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή δημόσιων έργων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά την απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης της 9ης Μαΐου 2009, για την δικαστική διεκδίκηση του παραπάνω ειδικού επιδόματος (αντισταθμίσματος), ύψους -550- ευρώ το μήνα, που καταβάλλεται στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αιτήματα για επέκταση του παραπάνω επιδόματος σε πτυχιούχους , πέραν του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, δεν έγιναν δεκτά .
2. Επίσης, δεν εκδόθηκε (παρά τις προσπάθειες μας) κάποια Κοινή Υπουργική Απόφαση που να ρυθμίζει τον τρόπο χορήγησης του παραπάνω ειδικού επιδόματος στους γεωτεχνικούς συναδέλφους μας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (η οποία να εξαιρεί τους υπόλοιπους γεωτεχνικούς υπαλλήλους). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανονιστική διοικητική πράξη που να μπορεί να προσβληθεί, από την Ένωσή μας, απευθείας στο ΣΤ΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. και στη συνέχεια να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.
3. Επίσης βάσει των διατάξεων περί Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε Αίτηση Ακυρώσεως μπορεί να ασκηθεί, ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, από την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά ρητής αρνήσεως της αρμόδιας αρχής να χορηγήσει το εν λόγω ειδικό επίδομα

Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, αναγκαστικά, η δικαστική διεκδίκηση του πιο πάνω ειδικού επιδόματος θα πρέπει να ξεκινήσει, στα κατώτερα Διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, και μόνον προσωπικά από τους ίδιους τους μόνιμους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, που έχουν κατά του Δημοσίου, χρηματική αξίωση, από την έννομη (υπαλληλική) σχέση δημοσίου δικαίου, που τους συνδέει με το Δημόσιο, με ομαδική προσφυγή και πάντα με επιμέλεια και συντονισμό της Ένωσής μας.

Έτσι υποχρεωτικά:

1) Για την δικαστική διεκδίκηση του ανωτέρω ειδικού επιδόματος για το διάστημα από σήμερα και εφ΄ εξής συνεχώς ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, απαιτείται η άσκηση ομαδικών ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, στρεφόμενοι κατά της ρητής ή σιωπηρής αρνήσεως της αρμόδιας να χορηγήσει το εν λόγω ειδικό επίδομα Δημόσιας Αρχής, να καταβάλει την εν λόγω μισθολογική παροχή από σήμερα και εφ΄ εξής συνεχώς στο μέλλον, σε απάντηση ομαδικής ονομαστικής Αίτησης, που θα υποβληθεί, στην αρμόδια να χορηγήσει το εν λόγω ειδικό επίδομα Δημόσια Αρχή, από την Ένωσή μας, για λογαριασμό των ενδιαφερομένων Δασολόγων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, μελών της, μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου μας και.

2) Για την δικαστική διεκδίκηση του παραπάνω ειδικού επιδόματος για το ΠΑΡΕΛΘΟΝ χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έως σήμερα, απαιτείται η έγερση ομαδικών ΑΓΩΓΩΝ, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, με καταψηφιστικό αίτημα, που θα μετατραπεί σε αναγνωριστικό κατά την εκδίκασή τους, προς αποφυγή καταβολής αγωγοσήμου και η επίδοσή τους με Δικαστικό Επιμελητή στο Δημόσιο, αφού πρώτα διακόψουμε την παραγραφή των γεννημένων αξιώσεών μας, κατά του Δημοσίου, με ομαδική ονομαστική Αίτηση, που θα καταθέσει η Ένωσή μας, για λογαριασμό των ενδιαφερομένων Δασολόγων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, μελών της, μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου μας, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Θα γίνει προσπάθεια για αντικειμενική σώρευση των δύο παραπάνω δικογράφων, προκειμένου να εκδοθεί μία απόφαση ενιαία για το παρελθόν και για το μέλλον.

Στη συνέχεια, οι υποθέσεις αυτές θα εκδικασθούν, στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο (Διοικητικών Διαφορών Ουσίας), τελεσίδικα, κατόπιν άσκησης ΕΦΕΣΗΣ, από τον διάδικο που θα ηττηθεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και ακολούθως, παρομοίως κατόπιν άσκησης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ, θα εκδικασθούν, αμετάκλητα, στο ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και ύστερα από παραπομπή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Τα δικαστικά έξοδα για τις ανωτέρω δίκες, στα παραπάνω Δικαστήρια:
α) Της μεν ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ εκτιμάται ότι για κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο θα ανέλθουν σε είκοσι πέντε (25) ευρώ και απαιτείται επιπλέον και η αγορά και η συμπλήρωση από κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο ενός παραβόλου Δημοσίου Προσφυγής, ποσού (όπως αναπροσαρμόσθηκε από 7-6-2008) είκοσι πέντε (25) ευρώ.
β) Της δε ΑΓΩΓΗΣ εκτιμάται ότι για κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο θα ανέλθουν σε τριάντα (30) ευρώ.
Δηλαδή, το σύνολο των δικαστικών εξόδων για όλες τις παραπάνω δίκες, τόσον για την Προσφυγή όσον και για την Αγωγή, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο, στο ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και για όλες τις ανωτέρω προδικασίες στην αρμόδια να χορηγήσει το εν λόγω ειδικό επίδομα Δημόσια Αρχή και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο συν το παράβολο Δημοσίου Προσφυγής ποσού είκοσι πέντε (25) ευρώ που θα αγορασθεί και θα συμπληρωθεί από κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο.

H αμοιβή του δικηγόρου μετά το πέρας της υπόθεσης και εφόσον αυτή κερδηθεί, θα γίνει με κράτηση ποσοστού 7% επί των ακαθαρίστων ποσών που θα εισπραχτούν από κάθε προσφεύγοντα. Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών κλπ .
Παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών να ενημερώσουν τους Συναδέλφους . Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Προεδρείου για πληρέστερη ενημέρωση τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝικόλαος Μπόκαρης Κων/νος Δημόπουλος
Δημοσίευση σχολίου