Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Σύνοψη 16ης συνάντησης Πολυτεχνείων 13/12/2010: Αντιμετώπιση των Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ

Σύνοψη θεμάτων 16ης συνάντησης

Πρυτάνεων Πολυτεχνείων & Κοσμητόρων Πολυτεχνικων Σχολών Ελλάδος

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 13-12-2010 με πρωτοβουλία της πρυτανείας του ΕΜΠ, στην οποία παρευρέθησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ και οι πρυτανικές αρχές του ΓΠΑ.Αντικείμενο της συνάντησης ήταν «η αντιμετώπιση των Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ σε σχέση με την αναγνώριση των διπλωμάτων μας ως ισοδύναμων με το Master και το ενιαίο πλαίσιο προσβάσεως σε επαγγελματικές δραστηριότητες».

Σχετικά με το θέμα η Αντιπρύτανης ΕΜΠ Καθηγήτρια κ. Μοροπούλου ενημέρωσε για τα πορίσματα της κοινής συνεδρίας Προέδρων ΤΕΕ, Σχολών ΕΜΠ και Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ΕΜΠ που έγινε στις 9-12-2010 στο ΕΜΠ, τα οποία έχουν ως εξής:

1. «Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων Πτυχιούχων ΤΕΙ, και εκτιμώντας την ανάγκη όλες οι κατηγορίες του τεχνικού κόσμου (διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ, τεχνίτες) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά με διαβάθμιση σύμφωνα με τις σπουδές και την επαγγελματική τους επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον, καλεί την Υπουργό Παιδείας και τους συναρμόδιους Υπουργούς να αποσύρουν τα παραπάνω Προεδρικά Διατάγματα προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάλογος για την θέσπιση Ενιαίου Φορέα Πρόσβασης και διαβάθμισης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας όλου του τεχνικού κόσμου. Δηλώνει άμεση ετοιμότητα συμμετοχής στη συζήτηση για τον ενιαίο φορέα, ο οποίος θα πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες τεχνικής ευθύνης αρχικά βάσει προγραμμάτων σπουδών και στη συνέχεια προσδιορίζοντας μηχανισμούς μετάβασης με βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας για τις διάφορες κατηγορίες και επίπεδα εκπαίδευσης. Καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς και του πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ, σε κοινό μέτωπο, ώστε να αντιμετωπίσουν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Οι ρόλοι και τα επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης πρέπει να είναι διακριτοί και απορρέουν από τα Προγράμματα Σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ. Προς τούτο και με δεδομένη τη θέση των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και του ΤΕΕ, ότι το Δίπλωμα ενιαίων και αδιάσπαστων 5-ετών σπουδών των Μηχανικών ισοδυναμεί με Master, καλεί την πολιτεία να κατατάξει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο προσόντων της 8-βάθμιας ευρωπαϊκής κλίμακας που ισοδυναμεί στο ανώτατο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης.

3. Καλεί όλα τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές σε συνεργασία για την διαμόρφωση από κοινού προτάσεων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών, για να προασπίσουν την Παιδεία και το Επάγγελμα του Μηχανικού.

4. Ειδικά για το Π.Δ. για την πρόσβαση των διπλωματούχων ΜΜΜ σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων καλεί το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να το καταθέσει άμεσα προς δημοσίευση χωρίς το άρθρο που αναφέρεται στο διευρυμένο ΤΕΕ καθώς όλοι οι διπλωματούχοι ΜΜΜ είναι ήδη μέλη του ΤΕΕ και το άρθρο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει άρθρο ακυρότητας του Π.Δ. στερώντας τους τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τους Πτυχιούχους των Τμημάτων Βιολογίας οι οποίοι ήδη εντάσσονται στη σχετική Ένωση.

Εισηγείται, επίσης να ενημερώσει το ΕΜΠ με επιστολές του τον Υφυπουργό Παιδείας σχετικά με:

Α) Την απόσυρση των ΠΔ έως ότου ολοκληρωθεί ο διάλογος για την θέσπιση Ενιαίου Φορέα Πρόσβασης και διαβάθμισης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας όλου του τεχνικού κόσμου, καθώς και την ανάγκη διακριτών ρόλων και επιπέδων Τεχνικής Ευθύνης όπως προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ, με κατάταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, της 8-βάθμιας ευρωπαϊκής κλίμακας που ισοδυναμεί στο ανώτατο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης. (σημεία 1 & 2)

Β) Την άμεση δημοσίευση του ΠΔ που αφορά στην πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων ΜΜΜ χωρίς το άρθρο που αναφέρεται στο διευρυμένο ΤΕΕ καθώς όλοι οι διπλωματούχοι ΜΜΜ είναι ήδη μέλη του ΤΕΕ, καθώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει άρθρο ακυρότητας του ΠΔ στερώντας τους τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (σημείο 4).»

Ο Πρύτανης ΕΜΠ Καθηγητής κ. Σιμόπουλος ενημέρωσε επίσης και για την απόφαση της 12ης/26-11-2010 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ σχετικά με «την καταγραφή φορέων και τίτλων δια βίου μάθησης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων», που έχει ως εξής:

«Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιμόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα μέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος.

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της:

α) την από 22/11/2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 4.1.3) και

β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,

Αποφασίζει:

Σχετικά με την καταγραφή φορέων και τίτλων δια βίου μάθησης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η Σύγκλητος επισημαίνει ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα πρέπει να κατατάσσει τους Πτυχιούχους και Διπλωματούχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τα Προγράμματα Σπουδών και όχι αθροίζοντας επί μέρους εφόδια, που ρευστοποιούν έτσι τα Πτυχία και την αξία τους, και αποφασίζει:

Ι) Την καταγραφή των τίτλων του Ιδρύματος για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Ιδρύματος όπου το ενιαίο πενταετές αδιάσπαστο Δίπλωμα των Σχολών του ΕΜΠ είναι ισοδύναμο με Master στην ειδικότητα Σχολής και συνεπώς κατατάσσεται στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, βάσει της 8θμιας κλίμακας του Ευρωπαϊκού. Η απόκτηση επιπλέον Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ) κατατάσσεται επίσης σε επίπεδο Master (MSc) στον αντίστοιχο τομέα εξειδίκευσης.

ΙΙ) Την ενίσχυση της απόφασης αυτής, σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων του ως επιπέδου Master, με συγκεκριμένες ενέργειές της, όπως ο χαρακτηρισμός του διπλώματος, καθώς και η πιστοποίηση ότι τα 5ετή, ενιαία και αδιάσπαστα προγράμματα Σπουδών των Σχολών του ΕΜΠ είναι επιπέδου Master από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό οργανισμό.»

Τα σχετικά θέματα αφορούν άμεσα τον γεωπονικό κόσμο, καθ’όσον στο πακέτο των Π.Δ. που προωθήθηκαν υπάρχουν και Π.Δ. αφορώντα σε πτυχιούχους ΤΕΙ Γεωπονίας, όπου γίνεται λόγος για «διευρυμένο ΓΕΩΤΕΕ» κατ’αντιστοιχία με το «διευρυμένο ΤΕΕ» (για παράδειγμα «9. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στις διαδικασίες που ορίζονται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.»)

Στη συζήτηση προτάθηκε να υπάρχει πρόσβαση στον Ενιαίο Φορέα Προσόντων βάσει των προγραμμάτων σπουδών, ενώ ενόψει της γενικότερης στρατηγικής για την απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων θα προκύψει ανάγκη να κατατεθούν και τα προφιλ των γεωπόνων. Στο σημείο αυτό συζητήθηκε το θέμα των ομολόγων προγραμμάτων σπουδών. Προκύπτει ανάγκη απόδοσης ακαδημαϊκής δικαιοσύνης με έμφαση στην ακαδημαϊκή τεκμηρίωση αυτών των προφιλ προφανώς έναντι των αντιστοίχων των πτυχιούχων ΤΕΙ Γεωπονίας. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη να μην αλλοτριωθεί ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας προς όφελος του επαγγέλματος (είναι άλλο η εκπαίδευση με διαμόρφωση στέρεου επιστημονικού υπόβαθρου και άλλο η κατάρτιση). Επομένως, θα προκύψει ανάγκη περιγραφής της παιδείας του γεωπόνου και του επαγγέλματος του γεωπόνου στη βάση των γεωπονικών σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ και του Π.Δ. 344/2000.
Δημοσίευση σχολίου