Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΗ 9, ΣΠΑΡΤΗ

Τ.Κ. 23100

Σπάρτη, 7 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΜΜΕ

2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1.4

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρά το σύντομο του χρόνου το οποίο είχαμε στην διάθεση μας προκειμένου να εκφράσουμε τις θέσεις μας επί του σχεδίου ΚΥΑ σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 4 παρ.11 με λύπη διαπιστώνουμε ότι δύνεται η δυνατότητα σύνταξης του ΣΠΔ από τον παραγωγό χωρίς την ύπαρξη απαραίτητα Γεωπόνου – Συμβούλου. Αυτό αποτελεί πρακτική που ακολουθείται στις τελευταίες προκήρυξης. Η πρακτική αυτή θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα τόσο στην έγκριση όσο και στην διαδικασία της ομαλής πληρωμής των παραγωγών. Μια τέτοια κίνηση δεν προστατεύει τον παραγωγό αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί στρεβλώσεις.

2. Στο ίδιο άρθρο παρ. 8, δικαιούχοι με δικαίωμα 2ετούς παράτασης ορίζονται οι ενταγμένοι στο προηγούμενο μέτρο. Από αυτούς τους παραγωγούς στερείται το δικαίωμα ένταξης για νέα περίοδο δέσμευσης ισότιμα με τους υπόλοιπους δικαιούχους.

3. Στο άρθρο 6 παρ.1 ορίζεται ότι εντάσσονται μόνο αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ. Το γεγονός αυτό στερείται λογικής καθώς αποκλείει την ένταξη αγροτεμαχίων τα οποία νόμιμα αποκτήθηκαν (από αγορά ή ενοικίαση) μετά την 15η Μαΐου.

4. Στο άρθρο 9 παρ. Β στοιχ. 10 αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για μια μόνο δράση του μέτρου 214 με εξαίρεση τις δράσεις 1.2 και 3.1. Προφανώς εκ παραδρομής δεν ορίστηκε και η δράση 1.1 καθώς είναι αδύνατο να μην συνυπάρχει Ζωική (1.2) και Φυτική (1.1) παραγωγή και να μην ενταχθούν παράλληλα.

5. Στο άρθρο 24 παρ. 7 στοιχ. γ ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκαλλιέργειας σε ένα αγροτεμάχιο πρέπει όλες οι καλλιέργειες να είναι επιλέξιμες. Στην συνήθης περίπτωση συγκαλλιέργειας ελιάς (επιλέξιμη) με εσπεριδοειδή (μη επιλέξιμη) τι γίνεται; Μήπως εννοείτε ότι θα πρέπει ολόκληρο το αγροτεμάχιο να είναι ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ασχέτως αν κάποια από τις δυο καλλιέργειες δεν είναι επιλέξιμη;

6. Τέλος μια παρατήρηση: Η καλλιέργεια των συμβατικών Εσπεριδοειδών περνά εμπορική κρίση. Εν τούτοις τα εσπεριδοειδή φαίνεται να μην είναι επιλέξιμα στο παρόν σχέδιο ΚΥΑ. Η ένταξή τους στο μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την διαφοροποίηση και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ όψη σας με την σοβαρότητα που σας διακρίνει, τις θέσεις του Συλλόγου μας. Για κάθε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος - Η Γραμματέας


Αραχωβίτης Σταύρος - Γιαννακάκη Ειρήνη
Δημοσίευση σχολίου