Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΓΕΩΤ.Ε.Ε: Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επιστολή – παρέμβαση απέστειλε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, ζητώντας την απόσυρση διατάξεων του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011», που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (άρθρο 5), τον τρόπο εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11), την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (άρθρο 14) και τους κτηνιάτρους (άρθρο 13).

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 4η/8-4-2013 συνεδρίασή του, συζήτησε επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση  σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011», για την ύπαρξη του οποίου πληροφορήθηκε, κυριολεκτικώς, την τελευταία στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη του την ενημέρωση που είχε, την ίδια κιόλας μέρα, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τους εκπροσώπους της τρόικας, την ενημέρωση από την Πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και την επιχειρούμενη προσπάθεια αλληλο-μετάθεσης των ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων και της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και τις εξελίξεις οι οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν ερήμην του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέληξε στα παρακάτω:
1)            Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 5, καταργείται η εξαίρεση του άρθρου 2.2 του Π.Δ. 344/2000, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1 του Ν. 3919/2011, εξαίρεση η οποία, ωστόσο, είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 9 του εν λόγω νόμου. Άρα, αυτό που προτείνεται, είναι η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού και η αντικατάστασή της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011.
Είναι απολύτως αναγκαίο να διευκρινιστεί, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να αντικατασταθεί με αναγγελία, γιατί δεν συνιστά έναρξη επαγγέλματος, αλλά η απόκτησή της από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πιστοποιεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως αυτά πηγάζουν από τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουν και περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
Κατά συνέπεια, η Άδεια αυτή αφορά άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), για την οποία απαιτείται πιστοποίηση ύπαρξης συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων για όσους τα απέκτησαν στην Ελλάδα ή αναγνώριση των προσόντων αυτών, για όσους τα απέκτησαν στην αλλοδαπή.
Η θεσμοθέτηση της εν λόγω Άδειας από την Ελληνική πολιτεία, δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων μας, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000, έχουν άμεση σχέση με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση, μέσω των απαιτούμενων (φυτοϋγειονομικών, ποιοτικών, κτηνιατρικών κλπ) ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την αειφορική διαχείριση των υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων, με έμφαση στην προστασία του δασικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, τη μελέτη και κατασκευή έργων τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από αυτές κ.α.
Η Άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του (διάστημα σαφώς μικρότερο από το τρίμηνο που αναφέρεται στο άρθρο 3 περί αναγγελίας) και η χορήγησή της είναι υποχρεωτική εφ’ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η εν λόγω Άδεια μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παράβαση των κανόνων του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, συναπτόμενης με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, όπως παραπάνω εκτέθηκε.
Τα επαγγέλματα των γεωτεχνικών δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 του ν. 3919/2011 και αφορούν αριθμητικούς, πληθυσμιακούς, γεωγραφικούς, ελαχίστων αποστάσεων, εταιρικούς κλπ περιορισμούς, κατά την άσκησή τους. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν τίθεται ζήτημα «ανοίγματος» των ήδη «ανοικτών» γεωτεχνικών επαγγελμάτων.
Η ανανέωση της άδειας κάθε τρία χρόνια γίνεται ατελώς και δεν προστίθενται κόστη για τον αιτούντα (κόστος έκδοσης, ταχυδρομικά κλπ) τα οποία καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η έκδοση της εν λόγω άδειας διευκολύνει τόσο το Γεωτεχνικό όσο και τον εργοδότη ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών ελέγχου.
Η αναγκαιότητα της Άδειας Άσκησης των γεωτεχνικών επαγγελμάτων, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης των νομοθεσιών και ειδικότερα στους περιορισμούς του άρθρου 16 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.
Τουναντίον, η Άδεια αυτή αναφέρεται ρητά στις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2005/36/ΕΚ «Σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
•             Η διενέργεια αντισταθμιστικών μέτρων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης ουσιωδών διαφορών των προγραμμάτων σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ε.Ε., πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 14, από τη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (δηλαδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με τη θεσμοθετηθείσα ήδη γενική πρόβλεψη).
•             Η αρμόδια διοικητική αρχή (δηλαδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με τη θεσμοθετηθείσα ήδη γενική πρόβλεψη), μετά την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης από το Σ.Α.Ε.Π., είναι υποχρεωμένη, χωρίς καθυστέρηση, να εγγράψει τον αιτούντα στα οικεία μητρώα και να εκδώσει την Άδεια Άσκηση Επαγγέλματος (Άρθρο 57)
Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη βούληση της Ελληνικής πολιτείας για την εν τάχει κατάργηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος, δεδομένου ότι είναι περισσότερο από προφανές ότι η απροσδόκητη κατάργηση των εν λόγω Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος των Γεωτεχνικών, θα επιφέρει κυριολεκτικά μια πλήρη ανατροπή του υφιστάμενου εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, σε κρίσιμο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος πεδίο, με απροσδιόριστης έκτασης, δυσμενείς συνέπειες.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι με την κατάργηση των Αδειών, πλήττεται καίρια η ίδια η υπόσταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως φορέα υπεύθυνου για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας από του γεωτεχνικούς και της νομιμότητας της δράσης τους, σε τομείς συναπτόμενους άμεσα και καταλυτικά, με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως ανωτέρω εκτίθεται.
2)            Με το προτεινόμενο άρθρο 11 αλλάζει ο τρόπος εμπορίας λιπασμάτων, ενώ με το άρθρο 14 αλλάζει η διαδικασία παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εμπορίας).
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης ενώ εντελώς αντιεπιστημονικά  δίνεται η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για την τροποποίηση των προσόντων του υπεύθυνου επιστήμονα, όπως αυτός ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων.
Η δυνατότητα παραγωγής και εμπορίας πολ/κού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων, χωρίς την παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα και η δυνατότητα άσκησής τους από κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, χωρίς επιστημονικά προσόντα, δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία επειδή αυτοί δεν θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ούτε ακόμη και για την κατανόηση επιστημονικών ορολογιών και νομικών απαιτήσεων. Μέσω της διάταξης αυτής, δεν διασφαλίζεται η εγγυημένη παραγωγή πολ/κού υλικού, αλλά αντίθετα δημιουργούνται κίνδυνοι εξάπλωσης σοβαρότατων ασθενειών στο φυτικό κεφάλαιο της χώρας, που στη συνέχεια δύσκολα αντιμετωπίζονται (π.χ. τριστέτσα εσπεριδοειδών κ.ά.). Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αποτραπούν μόνο με τη συνεχή επιστημονική παρουσία του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα. Συνεπώς αυτή η ρύθμιση δεν αποτελεί μόνο σαφέστατη καταστρατήγηση και ισοπέδωση προς τα κάτω των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών και στην εξίσωση των επιστημονικών γνώσεών τους με γνώσεις επιπέδου στοιχειώδους επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και θέτει σε κίνδυνο την αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Επίσης με το σ/ν επιχειρείται να αντικατασταθεί η υποχρέωση συνεχούς παρουσίας και απασχόλησης του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα, με μερική απασχόλησή του στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Όμως η εμπορία λιπασμάτων και  η παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτεί συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, η οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί με μερική απασχόληση. Επιπλέον, η διάθεση των προϊόντων αυτών δεν γίνεται μόνο σε ορισμένες ώρες λειτουργίας τους αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά συνέπεια απαιτεί συνεχή παρουσία του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα σε όλο το ωράριο λειτουργίας. Τέλος τονίζουμε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εμπορία λιπασμάτων αποτελούν παράλληλη απασχόληση και αναπόσπαστη δραστηριότητα των καταστημάτων πώλησης γεωργικών εισροών και ως εκ τούτου η πρόβλεψη πλήρους απασχόλησης δεν προσθέτει κόστος για την πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση.
3)            Στο άρθρο 13 η επιχειρούμενη ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο σαν επιστημονικό υπεύθυνο, θα εξαλείψει την προσωπική ευθύνη αντιμετώπισης των περιστατικών ασθενειών καθ’ όλο το 24ωρο, με δυσμενείς συνέπειες για τους παραγωγούς-κατόχους ζωικού κεφαλαίου, αλλά και για την πρόληψη επικίνδυνων ασθενειών. Επίσης θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ κτηνιάτρων ελευθέρων επαγγελματιών και εταιρειών που θα δημιουργηθούν, θα εξαφανίσει τους κτηνιάτρους ελεύθερους επαγγελματίες, μετατρέποντάς τους σε μισθωτούς και θα συμβάλει στην επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και στην ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας του κλάδου.
Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την απόσυρση από το παραπάνω σ/ν όλων των διατάξεων που προαναφέρθηκαν και καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κατανοήσει την κρισιμότητα των θεμάτων αυτών και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες τις οποίες μόνο αυτός οφείλει και μπορεί να κάνει, υλοποιώντας την υποχρέωση του, που είναι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας».
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσίευση σχολίου