Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών του Μέτρου 112

Χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα νέων αγροτών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013» δίνει με εγκύκλιό του γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης.
 
Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια αναφέρει τα εξής:
«Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013»
Σχετικό: α) Η αρ. 13389/21-9-2012 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
β) Η αρ. 11194/24-5-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας πληρωμής της 2ης ή/και 3ης δόσης της ενίσχυσης των Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής που περιέχουν «Ειδική Μελέτη Κατάδειξης Επίτευξης των Συμβατικών Υποχρεώσεων» με την οποία καταδεικνύεται η επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων κατά το προηγούμενο της υποβολής αίτησης πληρωμής έτος, πραγματοποιείται βάσει της εξατομίκευσης της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ) του έτους επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων.
2. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής ολοκληρώνεται μετά και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων (επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, αδειοδότησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης κτλ). Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου αιτήσεων αποπληρωμής των δικαιούχων απαιτείται να έχουν εμφανιστεί τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξατομίκευση της ΕΔΕ. Εφόσον τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης έχουν ενσωματωθεί στην εξατομίκευση του έτους επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων ή μεταγενέστερο αυτού, λαμβάνονται υπόψη για τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων αποπληρωμής.
3. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής ολοκληρωθεί μετά την ανάρτηση εξατομίκευσης της ΕΔΕ επομένου της επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων έτους.
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εν λόγω εξατομίκευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της αρ. 14357/13-12-2011 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008».
4. Οι παράγραφοι 5 και 6 της αρ. 13389/21-9-2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας [σχετικό α)] όπως τροποποιήθηκαν με την αρ. 11194/24-5-2013 όμοιά της [σχετικό β)], καταργούνται.
5. Νέοι γεωργοί που εντάσσονται στη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αναλαμβάνουν την ειδική δέσμευση να θέσουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων υποχρεωτικά μια φορά την περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 της αρ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’/25-10-2011).
Κατά το έτος της αγρανάπαυσης, οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου 112 μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για την τεκμηρίωση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου τους, τους δείκτες ΜΑΕ και Γεωργικού Εισοδήματος που ισχύουν για τις προβλεπόμενες καλλιέργειες στο ισχύον Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ.
6. Νέοι Γεωργοί της πρώτης περιόδου του Μέτρου, απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή και της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων, πληρούν το δεσμευτικό στόχο του Επιχειρηματικού Σχεδίου, της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον η εκπαίδευσή τους είναι ανάλογης κατεύθυνσης με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσής τους. Οι εν λόγω δικαιούχου δεν είναι υπόχρεοι κατάρτισης από τον «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ», εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι το έτος 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ»
Δημοσίευση σχολίου