Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 15 Ιανουαρίου 2014 Σε ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ , ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ανέργους/ες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Απαραίτητες πληροφορίες για την Πράξη και τη διαδικασία συμμετοχής:
Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης
Θεσσαλία
Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Συντονιστής Εταίρος: Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών- Η Νέα Ένωση
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας
Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Λάρισας
Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Μαγνησίας
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων
Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης (ΚΕΚ ΘΕ.Κ.Ε.Ε)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας
HYPERTECH (ΧΑΪΠΕΡΤΕΚ) Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Ομάδες στόχου
1. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
2. Άνεργοι Αγροτοεργάτες (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες.
3. Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες.
*Σε αυτή την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών).
Βασικός στόχος
 η κινητοποίηση των ωφελουμένων με την ενεργό συμμετοχή τους κατά την υλοποίηση του έργου και η ένταξη στην αγορά εργασίας 80 ωφελουμένων
 η κινητοποίηση και η ενεργοποίηση με την υπογραφή σχετικών συμφωνιών συνεργασίας με την
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣ των τοπικών συλλογικών και επαγγελματικών φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού και της επιχειρηματικής κοινότητας του τομέα του τροφίμου και του ποτού και ειδικότερα των αγροτικών επιχειρήσεων
 η στοχευμένη και εξειδικευμένη παροχή προς τους νέους άνεργους της περιοχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με:
 την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των σύγχρονων πρακτικών επιχειρηματικής γεωργίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών,
 την οργάνωση και διοίκηση ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων προώθησης του θεσσαλικού αγροτικού προϊόντος.
Οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας θα αποκτήσουν:
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση σε θέματα προβολής και επιχειρηματικότητας!
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο «Σύγχρονες Πρακτικές Επιχειρηματικής Γεωργίας και χρήσης Νέων Τεχνολογιών».
ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθ ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και στα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής σου!
ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας!
ΔΩΡΕΑΝ το επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση Κοινωνικής Επιχείρησης!
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επιχειρηματικές συναντήσεις ωφελουμένων με επιχειρηματίες των κλάδων παρέμβασης
Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
Παράλληλα στο πλαίσιο της Δράσης και υποστηρικτικά προς τους ωφελούμενους θα υλοποιηθεί:
 Προσέγγιση των επιχειρήσεων με στόχο τη Δικτύωση και Ανάπτυξη Συμφωνιών Συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Κοινωνίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα της Θεσσαλίας, θα ενημερώνονται για τους σκοπούς του έργου μέσα και από την ιστοσελίδα της ΑΣ
Δράση Κατάρτισης
Η Δράση της Κατάρτισης αφορά την υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας από το Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης (ΚΕΚ ΘΕ.Κ.Ε.Ε) Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας 88 ωρών το καθένα (7.040 ανθρωποώρες επιμόρφωσης), σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, είναι τα ακόλουθα:
Α. Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (18 ετών και άνω), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
2. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
4. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
5. Να διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του έργου.
6. Για την υπαγωγή ωφελούμενου στην δράση της κατάρτισης, να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης το τελευταίο έτος.
*Σε αυτή την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται νέοι επιστήμονες οι οποίοι είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών.
B. Άνεργοι Αγροτοεργάτες, (18 ετών και άνω), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
2. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
4. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
5. Να διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του έργου.
6. Για την υπαγωγή ωφελούμενου στην δράση της κατάρτισης, να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης το τελευταίο έτος.
Γ. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €.
2. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
4. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
5. Να διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του έργου.
Η ΑΣ θα δώσει προτεραιότητα σε μέλη της ομάδας στόχου που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ειδικά χαρακτηριστικά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα προσκληθούν να περάσουν από ατομική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι, θα υποβάλλουν συνημμένα και τα ακόλουθα έγγραφα (τα κάτωθι Δικαιολογητικά, θα κατατεθούν από τους εν δυνάμει ωφελούμενους μετά την πρόσκληση σε διερευνητική συνέντευξη σε φωτοτυπία)
Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής σε ισχύ (για υπηκόους τρίτων χωρών).
 Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας.
Πιστοποιητικό εντοπιότητας (ή λογαριασμό της ΔΕΗ).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
 Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένα ΚΕΚ (εφόσον υπάρχουν).
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας – επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχει)
Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2012 ή υπεύθυνη δήλωση εφορίας ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος.
 Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Επιπρόσθετα) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια Άνεργος (12 μηνών) 20 μόρια
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια 12 μόρια
Έγγαμος και οι 2 σύζυγοι άνεργοι 8
Προστατευόμενα μέλη  5 (για κάθε προστ. μέλος)
3. Επίπεδο μόρφωσης
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 15 μόρια
Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 10
Απόφοιτος Δ/θμιας – Α/θμιας  5
4. Ηλικία
18 – 34 ετών 20 μόρια
35 – 44 ετών 15
45 και άνω   10
5. Εμπειρία στον πρωτογενή τομέα παραγωγής ή σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα (έτη)
0 – 5 έτη 20 μόρια
6 – 10 15
11 και άνω  10
 Για την Α.Σ.
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας.»
Πρόεδρος Δ.Σ.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει με αποστολή στο ηλ. ταχυδρομείο του Γεωπονικού Συλλόγου ,που δημιουργήθηκε γιαυτόν το σκοπό topsageovolos@yahoo.gr 
Βήματα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.
1 Κατεβάστε το αρχείο της αίτησης ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ στον υπολογιστή σας.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ADOBE READER για PDF.
Οδηγίες : Στην σελίδα της αίτησης πατήστε Ctrl+S για λήψη και αποθήκευση.
2. Ανοίγετε το αρχείο είναι σε Μορφή PDF. ΄Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στην αίτηση πατήστε το εικονίδιο ή σύνδεσμος (link) απο το μενού (πάνω δεξιά)  που αναγράφει ( sign, add text or signature) αν το μενού είναι στα αγγλικά δηλ εισαγώγή κειμένου και υπογραφή. θα εμφανιστεί δεξία ένα πλαισιο με δύο επιλογές .
1. Add Text ή εισαγωγή κειμένου το οποίο πατάτε με τον κέρσορα ώστε να πάρει χρώμα γκρι. Κατόπιν μεταφέρετε τον κέρσορα ακριβώς στο σημείο που θέλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σου και πατάτε μια φορά με το ποντίκι στο σημείο. Επιλεξτε να γράψετε στα Ελληνικά πατώντας ( shift+alt ταυτόχρονα).  Πληκτρολογηστε τα στοιχεία σας σε κάθε κενό χώρο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασια πχ Επώνυμο: χχχχχχ  
2 Τα κουτάκια τα συμπληρώνετε με ένα Χ.
3. Αφού βάλετε ημερομηνία και ονοματεπώνυμο στο τέλος της αίτησης , πηγαίνετε στο δεξιό πλαίσιο ή μενου , όπου πατάτε με το ποντίκι εκει που λέει Place Signature ή υπογράψτε . θα ανοίξει ένα παράθυρο. Εκεί που λέει 'type my signature' πατήστε και θα εμφανιστεί μια λίστα.
Διαλέγετε "Draw my signature" ή σχεδιάζω την υπογραφή μου και στο κενό χώρο με το ποντίκι σχεδιάζεται την υπογρφή σας ,όπως όταν υπογράφεται με στυλό. Αν δεν πετύχει να σχεδιαστεί σωστά , υπάρχει δεξιά και πάνω προβλεψη για να την σβήσεται ( Clear Signature) . Όταν ειναι έτοιμη πατήστε αποδοχή ή Accept.
Θα εμφανιστεί η υπογραφή στην αίτηση και με το ποντίκι μπορείτε να την μετακινήσετε στο σημείο
κάτω την αναγραφή Ο/ Η υποψήφι... , στον κενό χώρο και πατηστε μια φορα ώστε να σταθεροποιηθεί.
Η αίτηση είναι έτοιμη . Κάντε αποθήκευση από το κύριο μενού file - save.
Μπορειτε να στειλετε την αίτηση ως συννημένο αρχείο στην ηλεκτρονική δ/νση που αναγράφεται πιο πάνω με Θέμα: Αιτήση Υποψηφίου πχ. Νίκου ΧΧΧΧΧ.
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικα.
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής έως 15 Ιανουαρίου 2014.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει απο το ΓΕΩΤΕΕ.
ΥΓ. Φροντίστε  το τηλέφωνο και το εμαιλ σας να είναι ακριβή για καλύτερη επαφή μαζί σας.
ΥΓ. Δεν χρείαζεται να συμπληρώσετε τον αριθμό ΤΟΠΣΑ στην αίτηση, θα τον Συμπληρώσει ο σύλλογος πριν την στείλουμε στο ΓΕΩΤΕΕ.
Δημοσίευση σχολίου