Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΟΠΕΚΕΠΕ Κατανομή εκτάσεων για βοσκοτόπους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

A. «Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων  για το έτος 2015»
Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι  κτηνοτρόφοι για άμεση υποβολή των  αιτήσεων  τους μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015 (αίτηση ΟΣΔΕ μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών), μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1.      Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
2.      Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.
3.      Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:
·         Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
·         Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).
B. «Διαδικασία ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού»

Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014  για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις, Μονάδες και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β. Οι γεωργοί θα μπορούν να  απευθύνονται για  ενημέρωση και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α’  & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).
Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel
Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης  επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης   Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές. 
            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
                                                                                                
            
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
Δημοσίευση σχολίου