Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ έως 9/7/2010

Αιτήσεις μέχρι τις 9 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ολόκληρη η απόφαση:

Θέμα: Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α. των άρθρων πρώτου και πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

β. του Π.Δ 433/77(ΦΕΚ 133 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας»

γ. του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. του Π.Δ. 455/90 (ΦΕΚ 174 Α΄) «Σύσταση και Αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. του Π.Δ. 282/97 «Σύσταση και Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

στ. του Π.Δ 264/05(ΦΕΚ 319/Α΄) «Σύσταση, διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

ζ. του Π.Δ 104/06(ΦΕΚ 102/Α΄), «Σύσταση στο Υ.Π.Α.Α.Τ Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες.

η. του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/Οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το γεγονός ότι η θητεία των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έληξε αυτοδικαίως την 29-3-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/2010).

4. Τις σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. 1. Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

1. 1. Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

2. 2. Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος

3. 3. Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού

4. 4. Διεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής

5. 5. Διεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

6. 6. Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής

7. 7. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

8. 8. Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής

9. 9. Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής

10. Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

1. 1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

2. 2. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων

3. 3. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων & Εφαρμογών

4. 4. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων

Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων

Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού

1. 1. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

2. 2. Δ/νση Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών & Ιδρυμάτων

3. 3. Δ/νση Διοικητικού

4. 4. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

5. 5. Δ/νση Εκπαίδευσης

6. 6. Δ/νση Νομοπαρασκευαστικού Έργου & Νομικών Υποθέσεων

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

1. 1. Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου & Επιθεώρησης

2. 2. Δ/νση Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών

1. 1. Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών

2. 2. Δ/νση Τοπογραφικής (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόμων)

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ12 Πληροφορικής

Δ/νση Πληροφορικής

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού

1. 1. Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων

2. 2. Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας

3. 3. Διεύθυνση Πολιτικής Γης

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων

Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφουδατικών Πόρων

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων

Διεύθυνση Έρευνας

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού ή του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών ή του κλάδου ΠΕ12 Πληροφορικής

Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού ή του κλάδουΠΕ11 Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόμων)

Δ/νση Επιθεώρησης

-Υπηρεσίες που προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων ΠΕ

Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

1. 1. Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, έδρα Αθήνα

2. 2. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών, έδρα Αθήνα

3. 3. Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού & Εξωτικών Νοσημάτων Αθηνών, έδρα Αθήνα

4. 4. Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερμ/σης Αθηνών, έδρα Αθήνα

5. 5. Ινστιτούτο Βιοχ. Τοξ/γίας Παθολογίας Διατροφής Ζώων Αθηνών, έδρα Αθήνα

6. 6. Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων Αθηνών, έδρα Αθήνα

7. 7. Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, έδρα Αθήνα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής και Νήσων, έδρα Αθήνα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Πειραιά, έδρα Πειραιάς

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

ΣΥ.Κ.Ε. Πειραιά, έδρα Πειραιάς

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

1. 1. Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

2. 2. Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

1.Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

2.Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

3.Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

4.Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερμ/σης Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

5.Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

6.ΣΥ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης, έδρα Θεσσαλονίκη

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έδρα Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας, έδρα Καβάλα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, έδρα Καβάλα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, έδρα Καβάλα

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Ιωαννίνων, έδρα Ιωάννινα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, έδρα Ιωάννινα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Ηπείρου, έδρα Ιωάννινα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Βόλου, έδρα Βόλος

ΝΟΜΟΣ. ΑΧΑΪΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Πατρών, έδρα Πάτρα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών, έδρα Πάτρα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, έδρα Πάτρα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Ναυπλίου, έδρα Ναύπλιο

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού

Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Ηρακλείου, έδρα Ηράκλειο

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου, έδρα Ηράκλειο

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, έδρα Ηράκλειο

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

1. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας, έδρα Λάρισα

2. Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας, έδρα Λάρισα

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού

Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Ελλάδος, έδρα Λάρισα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας, έδρα Δράμα

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής, έδρα Κομοτηνή

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών, έδρα Σέρρες

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κοζάνης, έδρα Κοζάνη

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

1. ΣΥ.Κ.Ε. Ευζώνων, έδρα Εύζωνοι

2. ΣΥ.Κ.Ε. Ειδομένης, έδρα Ειδομένη

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λαμίας, έδρα Λαμία

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, έδρα Χαλκίδα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης, έδρα Τρίπολη

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Μυτιλήνης, έδρα Μυτιλήνη

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κέρκυρας, έδρα Κέρκυρα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου, έδρα Ρόδος

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

-Υπηρεσίες που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων, έδρα Χανιά

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος και ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Δεν επιλέγονται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, στη Διεύθυνση Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού (ταχ. δ/νση: Αχαρνών 2, 10176-Αθήνα)μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 14η Ιουνίου 2010και λήγει την 9η Ιουλίου 2010. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν να κριθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ενός συγκεκριμένου νομού ή περισσότερων νομών κατά σειρά δήλωσης προτίμησης.

4. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται με ευθύνη των προϊσταμένων. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
Δημοσίευση σχολίου