Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Ζητούνται εμπειρογνώμονες για το ύψος των ενισχύσεων

ImageΜέχρι την 1η Ιουλίου μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς προκειμένου να αναλάβουν το έργο της μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης που θα επικαιροποιήσει το ύψος ενίσχυσης στα μέτρα 211, 212, 213, 214 και 221, του ΠΑΑ 2007-2013, στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Άξονα 5 (Τεχνική Βοήθεια).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η μελέτη προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, ανατίθεται για την τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της ακρίβειας των υπολογισμών των πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του Καν. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1698/2005.

Με βάση τους σχετικούς κανονισμούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παροχή της ενδεικνυόμενης εμπειρογνωμοσύνης από φορείς ή υπηρεσίες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους φορείς ή τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τους εν λόγω υπολογισμούς.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήματος που συνεπάγεται η εφαρμογή του παραπάνω δασικού μέτρου.

Ειδικότερα ανά μέτρο:

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα»

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, κατά την έννοια της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά στις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των γεωργών που απορρέει από το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση του ποσού του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές (3.3).

Οι ορεινές περιοχές είναι οι περιοχές οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο των περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ όπως αυτές ισχύουν με την ένδειξη περιοχές ορεινές 3.3.

Η άσκηση γεωργίας σε περιοχές ορεινές με φυσικά μειονεκτήματα λόγω του μεγάλου υψομέτρου ή σημαντικών κλίσεων έχει σαν συνέπεια τον σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και τη σημαντική αύξηση του κόστους εκμετάλλευσής της και συγκεκριμένα:

Λόγω της ύπαρξης πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών, εξαιτίας του υψομέτρου έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει σημαντικά η καλλιεργητική περίοδος.

Σε χαμηλότερο υψόμετρο, λόγω της παρουσίας απότομων κλίσεων στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισμού ή του συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων με ισοδύναμο μειονέκτημα.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Απαιτείται από τη μελέτη ο υπολογισμός του κόστους και της απώλειας εισοδήματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου λόγω των προαναφερόμενων φυσικών μειονεκτημάτων.

Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών»

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, κατά την έννοια της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά στις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των γεωργών που απορρέει από το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση του ποσού του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές.

Οι μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο των περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και στην οδηγία 93/66/ΕΟΚ όπως αυτές ισχύουν με την ένδειξη περιοχές Μειονεκτικές 3.4 και με Ειδικά προβλήματα περιοχές 3.5.

Στις Μειονεκτικές περιοχές υπάρχουν λόγω φυσικών μειονεκτημάτων ή κακών κλιματικών συνθηκών:

Γαίες χαμηλής παραγωγικότητας, δυσχερούς καλλιέργειας με αποτέλεσμα να μη μπορούν να βελτιωθούν χωρίς υπερβολικό κόστος και που είναι κατάλληλη κυρίως για εκτατική γεωργία ή κτηνοτροφία.

Παραγωγή αισθητά κατώτερη από τον μέσο όρο, σε ό,τι αφορά τους κύριους δείκτες οικονομικών επιδόσεων στη γεωργία.

Το μέτρο αυτό είναι το Μέτρο 212 του ΠΑΑ ενισχύσεις στους γεωργούς με Μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών περιοχών.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Αιτείται από την μελέτη ο υπολογισμός του κόστους και της απώλειας εισοδήματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου λόγω των προαναφερόμενων φυσικών μειονεκτημάτων.

Μέτρο 213 «Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»

Η στήριξη που προβλέπεται στον Καν. 1698/05 σχετικά με τις ενισχύσεις Natura 2000 και δίνεται για να αντισταθμίσει το κόστος και το διαφυγόν εισόδημα λόγω μειονεκτημάτων στις αντίστοιχες περιοχές από την εφαρμογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει μεθόδους εφαρμογής και τον υπολογισμό και την τεκμηρίωση του κόστους και της απώλειας εισοδήματος που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, ή απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 73/2009, ο οποίος αντικατέστησε τον 1782/2003, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τα ύψη ενίσχυσης υπολογίζονται για όλες τις δράσεις του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, οι οποίες αφορούν εκτός από τις υπάρχουσες στο εγκεκριμένο ΠΑΑ, πλην της δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», και αυτές της επικείμενης τροποποίησης του μέτρου.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τους υπολογισμούς και την τεκμηρίωση που αιτιολογούν το πρόσθετο κόστος, το διαφυγόν εισόδημα λόγω της αναληφθείσας δέσμευσης και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Το μέτρο δεν αφορά δαπάνες επενδύσεων.

Ως ‘‘κόστος συναλλαγής’’ νοείται το κόστος που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της συναλλαγής χωρίς να καταλογίζεται άμεσα το κόστος υλοποίησης της δέσμευσης με την οποία συνδέεται. Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης και δεν υπερβαίνει το 20% της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που απορρέουν από την αναληφθείσα δέσμευση. Δεν περιλαμβάνεται δημόσιο κόστος συναλλαγής.

Παραδείγματα κόστους συναλλαγής : εργολαβία, συλλογή πληροφοριών και άϋλο κόστος.

Οι παραγωγές και οι τιμές πώλησης πρέπει να λάβουν υπόψη το μέσο όρο τουλάχιστον τριών ετών.

Οι δαπάνες πιστοποίησης για βιολογική παραγωγή πρέπει λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ύψους ενίσχυσης μόνο σε γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

Η πρώτη δάσωση γεωργικής γης, καλύπτει δαπάνες εγκατάστασης, ετήσια πριμοδότηση ανά δασωμένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης επί μια πενταετία το πολύ, ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο η οποία συμβάλλει στην κάλυψη των εισοδηματικών απωλειών που απορρέουν από τη δάσωση, χορηγούμενη επί 15 έτη το πολύ στους γεωργούς ή τις ενώσεις τους που καλλιεργούσαν τη γη πριν από τη δάσωσή της ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες αρχές καλύπτει μόνο τις δαπάνες εγκατάστασης.

Στήριξη για δάσωση γεωργικών εκτάσεων δεν παρέχεται σε γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη για πρόωρη συνταξιοδότηση, για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων.

Σε περίπτωση φύτευσης ειδών ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια, στήριξη για δάσωση παρέχεται μόνο για τις δαπάνες εγκατάστασης. Η στήριξη προς γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου περιορίζεται στο μέγιστο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα του Καν. 1698/05.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Προκήρυξη εμπειρογνωμόνων για έλεγχο ύψους ενισχύσεων

www.agronews.gr

Δημοσίευση σχολίου