Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Ρύθμιση 5 έως 10 χρόνια για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της ΑΤΕ προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών


Ρύθμιση 5 έως 10 χρόνια για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της ΑΤΕ προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
Στα αγροτικά δάνεια της ΑΤΕ αναφέρονται δύο άρθρα (άρθρο 42 και 43) του νομοσχεδίου «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται προβλέπετε εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δανείων με ρύθμιση για 5 έως 10 χρόνια και μίσθωση του αγροτικού ακινήτου που έχει υποθηκευτεί ως εγγύηση.
Αναλυτικά:

Άρθρο 42

Μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια
Στις υποθήκες που έχουν εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπέρ της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, στο εξής Τράπεζα, και κατά αγροτών ή κατά τρίτων επί ακινήτων τους, για τη χορήγηση στους αγρότες βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν σε υπερημερία, το ποσό του δανείου, για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη, περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%), εφόσον δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη ή τρίτου, η υποθήκη περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια.

Άρθρο 43

Εξόφληση δανείων
Η νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ, με καταβολή όλου του ποσού, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας για το ύψος αυτής. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θεωρείται ως νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) ετών με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Στην σύμβαση του δάνειου η Τράπεζα δύναται να απαιτεί το δικαίωμα εκμίσθωσης του ακινήτου και την εκχώρηση του μισθώματος του εκμισθούμενου αγροτικού ακινήτου σε αυτήν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου δανείου γίνεται από τα μισθώματα που θα εισπραχθούν από την εκμίσθωση του ακινήτου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6.
Δημοσίευση σχολίου