Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Η πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα

Η πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση του
 κανονισμού που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα


Η Κομισιόν προχωρά στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, που αφορά τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη να χορηγούν διάφορους τύπους γεωργικών κρατικών ενισχύσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να υποχρεούνται να ζητούν εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής. Όπως αναφέρει η Κομισιόν στο σχέδιο κανονισμού που παρουσίασε, επειδή τα καθεστώτα ενισχύσεων μεγάλης κλίμακας μπορούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθεστώτα των οποίων οι προγραμματισμένες ή πραγματικές ετήσιες δαπάνες υπερβαίνουν ένα όριο βάσει του εθνικού ΑΕΠ. Με την τροποποίηση του κανονισμού που προτείνει η Κομισιόν, εκτός της καταβολής ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα, ενίσχυσης της δασοκομίας αλλά και επενδύσεις με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται στη γεωργική εκμετάλλευση.
Ο νέος κανονισμός, που θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
α) ενισχύσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων
β) ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα
γ) ενισχύσεις για επενδύσεις με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται στη γεωργική εκμετάλλευση
δ) ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που ευνοούν τα εγχώρια έναντι εισαγόμενων προϊόντων ούτε σε ενισχύσεις που αφορούν εξαγωγικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλες χώρες. Ωστόσο οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελέτες ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, που είναι αναγκαίες για την προώθηση ενός νέου ή υφιστάμενου προϊόντος σε νέα αγορά, δεν θα πρέπει κανονικά να συνιστούν ενίσχυση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές.

Οι κύριοι στόχοι του εκσυγχρονισμού του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων είναι:
i) η επίτευξη βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις προσπάθειες των κρατών μελών για αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων
ii) η εστίαση του εκ των προτέρων ελέγχου της Επιτροπής στις υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και, συγχρόνως, η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων
iii) η απλούστευση των κανόνων και η εξασφάλιση της ταχύτερης λήψης καλύτερα τεκμηριωμένων και ισχυρότερων αποφάσεων που θα βασίζονται σε σαφή οικονομική αιτιολόγηση, κοινή προσέγγιση και ρητές υποχρεώσεις

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι σύνδεσμοι με τους δικτυακούς τόπους των κρατικών ενισχύσεων όλων των κρατών μελών θα πρέπει να αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο κανονισμού
Δημοσίευση σχολίου